Obrazci in postopki


RAZNE VLOGE V ZVEZI Z ODVAJANJEM IN ČIŠČENJEM ODPADIH VODA 

 

VLOGA ZA OPROSTITEV PLAČILA OKOLJSKE DAJATVE ZA ONESNAŽEVANJE OKOLJA ZARADI ODVAJANJA ODPADNIH VODA

 

VLOGA ZA DELNO OPROSTITEV PLAČILA STORITEV GJS ODVAJANJE IN ČIŠČENJE KOMUNALNE ODPADNE VODE ZARADI IZTOKA VODE

 

VLOGA ZA OPROSTITEV PLAČILA STORITEV ODVOZA BLATA IZ GREZNIC ALI MKČN Z ZMOGLJIVOSTJO DO 50 PE

 


IZJAVA O OPROSTITIVI PREJEMA VREČ ZA NENASELJENE OBJEKTE

Izjava o oprostitivi prejema vreč za nenaseljene objekte


ODPADKI – VLOGA ZA NIŽJE OBRAČUNAVANJE STROŠKOV, KI NASTANEJO Z NASLOVA ODVOZA ODPADKOV

Vlogo za nižje obračunavanje stroškov, ki nastanejo z naslova odvoza odpadkov, lahko oddajo vsi pri katerih je v gospodinjstvu stalno ali začasno prijavljena le ena oseba. Preden v program vnesemo javljeno spremembo,  podatke predhodno preverimo!

Vloga za spremembo: Vloga za nižje obračunavanje stroškov za gospodinjstva z eno osebo


 

SEPA DIREKTNE BREMENITVE (TRAJNIKI)

Soglasje za direktne bremenitev SEPA (trajnik) si lahko natisnete in izpolnite, vendar ga je potrebno prinesti osebno na sedež podjetja, kjer se identificirate z osebno izkaznico in bančno kartico računa, na katerega se nanaša soglasje.

Obrazec za aktiviranje SEPA direktnih bremenitev (trajnika): Soglasje_Trajnik_SEPA


KANALIZACIJA, MKČN IN GREZNICE

Na območjih, kjer je zgrajena, se gradi, obnavlja ali rekonstruira javna kanalizacija, je priključitev objekta ali preureditev obstoječega priključka objekta na javno kanalizacijo obvezna in dovoljena le na podlagi izdanega soglasja za priključitev; komunalna odpadna voda se mora odvajati neposredno v javno kanalizacijo. (Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode na območju občine Lendava (UL RS, št. 61/2014).

Vsi objekti, ki se nahajajo na območju, kjer ni javne kanalizacije oz. ni predvidena gradnja javne kanalizacije, ter vsi objekti, ki so izven strnjenih območjih ali t.i. aglomeracij ali pa so od javne kanalizacije oddaljeni več kot 100 m, morajo imeti malo komunalno čistilno napravo (MKČN) ali nepretočno greznico. Uporabnikom priključenim na MKČN ali pretočno/nepretočno greznico se mesečno obračunava storitev MKČN/greznica na porabljeno količino pitne vode. Registriranim uporabnikom navedene storitve je omogočen en brezplačen odvoz odpadne vode na tri leta, večkratni vmesni odvozi se obračunajo po ceniku GJS.

Vloga za izdajo soglasja za priključitev ali ukinitev priključka kanalizacije, za postavitev MKČN ali nepretočne greznice: vloga-kanalizacija

Vloga za prijavo MKČN (pisno obvestilo o začetku obratovanja) in nepretočne greznice: prijava-mkčn/nepretočne greznice

 


VODOVOD

Na podlagi Zakona o urejanju prostora, Zakona o graditvi objektov in Pravilnika o oskrbi s pitno vodo ter Odloka o oskrbi s pitno vodo v Občini Lendava izdaja Eko-park d.o.o. Lendava/Öko-park Kft. Lendva mnenja in soglasja.

1.) Pridobitev projektnih pogojev

Za izdajo projektnih pogojev je potrebno predložiti vlogo/dopis, ki se ji priloži podatke o maksimalni potrebni količini vode (l/s) in o predvidenem povprečnem mesečnem odjemu (m3), urbanistični del projektne dokumentacije in situacijo z vrisanim objektom.

2.) Pridobitev soglasja k projektu za pridobitev gradbenega dovoljenja (PGD)

Predložiti je potrebno vlogo/dopis, ki se ji priloži projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja (PGD) in projekt za izvedbo priključka.

3.) Pridobitev soglasja za priključitev na vodovodno omrežje

Za obstoječi objekt

Zainteresirana stranka izpolni in podpiše vlogo za pridobitev soglasja za priključitev na vodovodno omrežje, kjer navede vse zahtevane podatke (osebni podatki, podatki o odjemnem mestu, načrt). Obvezna priloga je zemljiško knjižni izpisek (dokazilo o lastništvu) in načrt parcele, ki ga stranka lahko pridobi na Geodetski upravi R. Slovenije (GURS).

Za novogradnjo

Za pridobitev soglasja za priklop zainteresirana stranka izpolni in podpiše vlogo za pridobitev soglasja za priključitev na vodovodno omrežje, kjer navede vse zahtevane podatke (osebni podatki, podatki o odjemnem mestu, načrt). K vlogi je potrebno priložiti projekt za gradbeno dovoljenje objekta, gradbeno dovoljenje in projekt izvedbe priključka.


Vloge v PDF obliki:


4.) Sprememba lastništva / plačnika

Sprememba lastništva se uredi na sedežu izvajalca javne službe, Eko-park, kjer se naredi zapisnik o spremembi lastništva, ki ga podpiše stranka, ki prevzema lastništvo oz. obveznost plačnika. Zapisniku se obvezno priloži kupoprodajna pogodba ali izpis iz mrliške knjige v primeru spremembe zaradi smrti.

Vloga v PDF obliki:

 


 KOMUNALNI ODPADKI

1.) Odobritev obračunavanja nižjih stroškov za gospodinjstva z 1 osebo

Od 1.1.2014 velja novi Odlok o zbiranju in prevozu odpadkov na območju Občine Lendava (Ur.l.RS 60/2013; v nadaljevanju Odlok) in Tehnični pravilnik o zbiranju in prevozu odpadkov na območju Občine Lendava (Ur.l.RS 60/2013; v nadaljevanju Tehnični pravilnik).  V skladu z navedenima predpisoma v upravnem postopku ne odloča več Občina Lendava temveč v skladu z 12. in 16. členom Odloka o tem odloča izvajalec gospodarske javne službe (v nadaljevanju izvajalec GJS).  V skladu nevdenimi predpisi mora povzročitelj  izvajalcu GJS, to je Eko-park d.o.o. Lendava, podati vlogo za odobritev spremembe obračunavanja stroškov. 

Za odobritev obračunavanja nižjih stroško za gospodinjstva z 1 osebo mora stranka podati pisno vlogo in zahtevane priloge: Potrdilo upravne enote o številu gospodinjstev in številu članov gospodinjstva (stalno in začasno prijavljenih) na naslovu za katerega se podaja vloga.


Vloga v PDF obliki:


2.) Oprostitev obveznosti odvoza odpadkov

Od 1.1.2014 velja novi Odlok o zbiranju in prevozu odpadkov na območju Občine Lendava (Ur.l.RS 60/2013; v nadaljevanju Odlok)) in Tehnični pravilnik o zbiranju in prevozu odpadkov na območju Občine Lendava (Ur.l.RS 60/2013; v nadaljevanju Tehnični pravilnik).  V skladu z navedenima predpisoma v upravnem postopku ne odloča več Občina Lendava temveč v skladu s 7. členom (4 odstavek) Odloka o tem odloča izvajalec gospodarske javne službe (v nadaljevanju izvajalec GJS).  V skladu navedenim členom mora lastnik s pisno izjavo potrditi nevseljenost oziroma neuporabo stanovanjskih, poslovnih ali drugih prostorov, namenjenih začasnemu oziroma občasnemu bivanju ali izvajanju dejavnosti. 

Za odobritev oprostitve  obveznosti odvoza komunalnih odpadkov je potrebno izvajalcu GJS, Eko-park d.o.o. Lendava, predložiti vlogo in zahtevane priloge: Potrdilo upravne enote o stalnem ali začasnem prebivališču na naslovu in Izjavo o neuporabi objekta.  Obrazec vloge in izjave je spodaj.


Vloga v PDF obliki:


VLOGA ZA PRIDOBITEV SOGLASJA

za postavitev, spreminjaje ali odstranitev spomenika, obnovo spomenika in grobnic in za

opravljanje posegov na grobu