Informacije javnega značaja

1. Osnovni podatki o katalogu


Naziv organa
EKO-PARK d.o.o. Lendava, javno podjetje / ÖKO-PARK Kft. Lendva, közhasznú vállalat
Glavna ulica 109
9220 Lendava

Odgovorna uradna oseba
direktor: Jožef Gerenčer

Datum prve objave kataloga
20.3.2015

Datum zadnje spremembe
07.03.2018

Katalog je dostopen na spletnem naslovu
www.eko-park.si

Druge oblike kataloga
Tiskana oblika je dostopna na sedežu družbe.

Prenos PDF datoteke (61,8 KB): Katalog_Informacije_javnega_znacaja


2. Splošni podatki o organu in informacijah javnega značaja s katerimi razpolaga

2.c Kontaktni podatki uradne osebe (oseb), pristojnih za posredovanje informacij

Kontaktni podatki uradne osebe
Uradna oseba pristojna za posredovanje informacij javnega značaja je direktor Jožef Gerenčer.

Telefon: 02 577 62 86
Fax: 02 577 62 84
E-mail: info@eko-park.si

2.d Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov Evropskih skupnosti z delovnega področja organa

Državni predpisi
Register predpisov RS  (http://zakonodaja.gov.si/)

Predpisi lokalnih skupnosti

 • Odlok o ustanovitvi javnega podjetja EKO – PARK d.o.o. Lendava/ÖKO – PARK Kft (http://www.uradni-list.si/1/content?id=79716)
 • Odlok o GJS v občini Lendava (UL RS, št. 45/09, 61/10, 101/11)
 • Odloku o oskrbi s pitno vodo v Občini Lendava (Ur.l.RS, št. 17/2013, 13/16)
 • Uredba o oskrbi s pitno vodo (Ur.l.RS, št. 88/2012)
 • Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske vode na območju Občine Lendava (UL RS, št. 61/2014, 13/16),
 • Tehnični pravilnik o javni kanalizaciji (UL RS, št. 108/2001)
 • Odlok o zbiranju in prevozu komunalnih odpadkov na območju Občine Lendava (Ur.l.RS št. 60/2013)
 • Tehnični pravilnik o zbiranju in prevozu komunalnih odpadkov na območju Občine Lendava z vsemi spremembami (Ur.l.RS 60/2013, 32/2014, 32/2014, 2/2016,25/2017)
 • Uredba o odpadkih (Ur.l.RS 37/2015 in 69/15)
 • Uredba o metodologiji oblikovanje za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Ur.l.RS 87/2012, 109/12)
 • Vsi občinski odloki, ki določajo izvajanje gospodarskih javnih služb so uradno objavljeni in dostopni na: http://www.lendava.si in na: http://www.uradni-list.si/
 • Zakonodaja Republike Slovenije, ki določa izvajanje dejavnosti podjetja je dostopna na: http://www.uradni-list.si/

Predpisi EU

2.e Seznam predlogov predpisov

2f. Seznam strateških in programskih dokumentov po vsebinskih sklopih

Seznam strateških in programskih dokumentov
Računovodski izkazi in predpisana letna poročila so dostopna na:
http://www.ajpes.si

2.g Seznam vrst upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov

2.h Seznam javnih evidenc, s katerimi organ upravlja

Seznam evidenc

 • Kataster komunalne infrastrukture s področja oskrbe s pitno vodo,
 • Kataster komunalne infrastrukture s področja odvajanja odpadnih voda,
 • Evidenca uporabnikov GJS zbiranja in prevoza odpadkov,
 • Evidenca ekoloških otokov,
 • Kataster in evidenca grobov za pokopališča v upravljanju.

2.i Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov

Seznam zbirk
Družba ne razpolaga z drugimi informatiziranimi javnimi zbirkami podatkov.

2.j Najpomembnejši vsebinski sklopi drugih informacij javnega značaja oziroma seznam posameznih dokumentov


3. Opis načina dostopa do posameznih sklopov informacij

Opis dostopa do posameznih sklopov informacij

 • Informacije javnega značaja v elektronski obliki so prosto dostopne na spletu www.eko-park.si v html formatu. Za dostop je potreben internetni brskalnik.
 • Dostop do informacij javnega značaja v tiskani obliki je možen na upravi EKO-PARK d.o.o. Lendava, javno podjetje / ÖKO-PARK Kft. Lendva, közhasznú vállalat , v času uradnih ur.
 • Delni dostop do informacij javnega značaja je omogočen v skladu s 16. členom Uredbe o posredovanju informacij javnega značaja (Ur.l.RS 115/03).

4. Seznam najpogosteje zahtevanih informacij javnega značaja

Seznam je v pripravi.


5. Osebe pooblaščene za zastopanje in člani nadzornega sveta

Podatki o osebah pooblaščenih za zastopanje družbe in članih nadzornega sveta so dostopni na: http:// www.ajpes.si


6. Dogovorjena izplačila mesečnih prejemkov direktorja

Izplačila prejemkov poslovodne osebe ureja Zakon o prejemkih poslovodnih oseb v gospodarskih družbah v večinski lasti Republike Slovenije in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZPPOGD).

Dogovorjena višina odpravnine znaša povprečna osnovna bruto plača iz obdobja treh mesecev pred odpoklicem za obdobje treh mesecev v kolikor direktor ostane v delovnem razmerju v podjetju ali v višini šestkratnika povprečne bruto plače, ki jo je dosegel v zadnjih treh mesecih, v kolikor mu po odpoklicu preneha delovno razmerje.

Jožef Gerenčer, 1.883,89 EUR neto mesečno (januar 2018), 22.541,96 neto prejemki za leto 2017.


Člani nadzornega sveta so za leto 2017 prejeli neto izplačila:

Ime in priimek Neto letno
Neto na sejo
Branko Lovrak, predsednik 378,20 EUR (4 seje) 94,55 EUR
Ester Povše, namest. preds. 290,92 EUR (4 seje) 72,73 EUR
Đanino Kutnjak, član 290,92 EUR (4 seje) 72,73 EUR
SKUPAJ 960,04 EUR

Pogodbe sklenjene z zunanjimi izvajalci za intelektualne storitve, v letu 2018:

Vrsta posla Pogodbeni partner Višina posameznih izplačil, neto (mesečno)
Datum trajanja posla Podatki iz aneksa k pogodbi
Svetovalne storitve Edvard Farkaš, Lendava 300 EUR 1.1.2018- /
Računovodske storitve G-ELD Aktiva d.o.o. Trimlini 57/c, 9220 Lendava* 950,00 EUR 1.1.2018- /

*TRR: SI56 0234 2026 0530 645