CENIK: Občina Turnišče

Ceniki komunalnih storitev

Oskrba s pitno vodo
VODARINA

  EM

cena brez
DDV
cena z DDV
(9,5 %)
Vodarina GJS   m3 0,6236 0,6828

OMREŽNINA

VODOMER

Faktor
omrežnine
EM

Cena
brez DDV
Cena
z DDV
Priključek DN < 20 1 €/mesec 4,366 4,78077
Priključek 20< DN < 40 3 €/mesec 13,098 14,34231
Priključek 40< DN <50 10 €/mesec 43,66 47,8077
Priključek 50< DN <65 15 €/mesec 65,49 71,7155
Priključek 65< DN <80 30 €/mesec 130,98 143,4231
Priključek 80< DN <100 50 €/mesec 218,3 239,0385
Priključek 100< DN <150 100 €/mesec 436,6 478,077
Priključek 150 < 200 €/mesec 873,2 956,154
MENJAVA ŠTEVCA IN MODULA (zaradi poškodbe, zmrzali itd.)   Enota Cena
brez DDV
Cena
z 9,5% DDV (za fizične osebe)
števec DN 15 1 EUR/mesec 41 44,895
števec DN 20 1 EUR/mesec 41 44,895
števec DN 25 1 EUR/mesec 58 63,51
števec DN 32 1 EUR/mesec 110 120,45
Daljinski modul za odčitavanje 1 EUR/mesec 75 82,125

Cene veljajo od dne 1. 4.2022.

* Omrežnina se obračunava glede na velikost vodomera. Kot izhodišče se upošteva cena za vodomer velikosti DN13 oz. DN20, za vse ostale velikosti se cena določa glede na faktorje, določene v Uredbi o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Ur.l:RS 87/2012, 109/12).

Cene je sprejel občinski svet Občine Turnišče  na podlagi Elaborata o oblikovanju cen storitev obveznih gospodarskih javnih služb varstva okolja v občini Turnišče za javno službo oskrba s pitno vodo.

Povezava: Občina Turnišče