CENIK: Občina Turnišče

Ceniki komunalnih storitev

Oskrba s pitno vodo
VODARINA

  EM

cena brez
DDV
cena z DDV
(9,5 %)
Vodarina GJS   m3 0,6794 0,7439

OMREŽNINA

VODOMER

Faktor
omrežnine
EM

Cena
brez DDV
Cena
z DDV
Priključek DN < 20 1 €/mesec 5,172 5,6633
Priključek 20< DN < 40 3 €/mesec 15,516 16,9900
Priključek 40< DN <50 10 €/mesec 51,72 56,6334
Priključek 50< DN <65 15 €/mesec 77,58 84,9501
Priključek 65< DN <80 30 €/mesec 155,16 169,9002
Priključek 80< DN <100 50 €/mesec 258,60 283,167
Priključek 100< DN <150 100 €/mesec 517,20 566,334
Priključek 150 < 200 €/mesec 1034,40 1132,668
MENJAVA ŠTEVCA IN MODULA (zaradi poškodbe, zmrzali itd.)   Enota Cena
brez DDV
Cena
z 9,5% DDV (za fizične osebe)
števec DN 15 1 EUR/mesec 41 44,895
števec DN 20 1 EUR/mesec 41 44,895
števec DN 25 1 EUR/mesec 58 63,51
števec DN 32 1 EUR/mesec 110 120,45
Daljinski modul za odčitavanje 1 EUR/mesec 75 82,125

Cene veljajo od dne 1. 5.2024.

* Omrežnina se obračunava glede na velikost vodomera. Kot izhodišče se upošteva cena za vodomer velikosti DN13 oz. DN20, za vse ostale velikosti se cena določa glede na faktorje, določene v Uredbi o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12109/1276/1778/19 in 44/22 – ZVO-2).

Cene je sprejel občinski svet Občine Turnišče  na podlagi Elaborata o oblikovanju cen storitev obveznih gospodarskih javnih služb varstva okolja v občini Turnišče za javno službo oskrba s pitno vodo.

Povezava: Občina Turnišče