CENIK: Občina Odranci

Ceniki komunalnih storitev

CENIK: Oskrba s pitno vodo
VODARINA

  EM

cena brez
DDV
cena z DDV
(9,5 %)
Vodarina GJS   m3 0,5646 0,6182

OMREŽNINA

VODOMER

Faktor
omrežnine
EM

Cena
brez DDV
Cena
z DDV
Priključek DN < 20 1 €/mesec 2,196 2,4046
Priključek 20< DN < 40 3 €/mesec 6,588 7,2139
Priključek 40< DN <50 10 €/mesec 21,960 24,0462
Priključek 50< DN <65 15 €/mesec 32,940 36,0693
Priključek 65< DN <80 30 €/mesec 65,880 72,1386
Priključek 80< DN <100 50 €/mesec 109,800 120,2310
Priključek 100< DN <150 100 €/mesec 219,600 240,4620
Priključek 150 < 200 €/mesec 439,200 480,9240
SUBVENCIJA OMREŽNINE

Faktor
omrežnine
EM

Cena
brez DDV
Cena
z DDV
Priključek DN < 20 1 €/mesec 0 0
Priključek 20< DN < 40 3 €/mesec 0 0
Priključek 40< DN <50 10 €/mesec 0 0
Priključek 50< DN <65 15 €/mesec 0 0
Priključek 65< DN <80 30 €/mesec 0 0
Priključek 80< DN <100 50 €/mesec 0 0
Priključek 100< DN <150 100 €/mesec 0 0
Priključek 150 < 200 €/mesec 0 0
MENJAVA ŠTEVCA IN MODULA (zaradi poškodbe, zmrzali itd.)   Enota Cena
brez DDV
Cena
z 9,5% DDV (za fizične osebe)
števec DN 15 1 EUR/mesec 41 44,895
števec DN 20 1 EUR/mesec 41 44,895
števec DN 25 1 EUR/mesec 58 63,51
števec DN 32 1 EUR/mesec 110 120,45
Daljinski modul za odčitavanje 1 EUR/mesec 75 82,125

Cene veljajo od  1.5.2022.

* Omrežnina se obračunava glede na velikost vodomera. Kot izhodišče se upošteva cena za vodomer velikosti DN13 oz. DN20, za vse ostale velikosti se cena določa glede na faktorje, določene v Uredbi o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Ur.l:RS 87/2012, 109/12).

Cene je sprejel občinski svet Občine Odranci na podlagi Elaborata o oblikovanju cen storitev obveznih gospodarskih javnih služb varstva okolja v občini Odranci za javno službo oskrba s pitno vodo.

 

CENIK: Kanalizacija
odvajanje odpadnih voda EM cena brez DDV cena z DDV
odvajanje odpadnih voda m3 0,06 0,06570
omrežnina odvajanja odpadnih voda EM cena brez DDV cena z DDV
omrežnina odvajanja za priključek DN < 20 €/mesec 4,4800 4,9056
omrežnina odvajanja za priključek 20< DN < 40 €/mesec 13,4400 14,7168
omrežnina odvajanja za priključek 40< DN <50 €/mesec 44,8000 49,0560
omrežnina odvajanja za priključek 50< DN <65 €/mesec 67,2000 73,5840
omrežnina odvajanja za priključek 65< DN <80 €/mesec 134,4000 147,1680
omrežnina odvajanja za priključek 80< DN <100 €/mesec 224,0000 245,2800
omrežnina odvajanja za priključek 100< DN <150 €/mesec 448,0000 490,5600
omrežnina odvajanja za priključek 150 < €/mesec 896,0000 981,1200
čiščenje odpadnih voda EM cena brez DDV cena z DDV
čiščenje odpadnih voda m3 0,36 0,3942
omrežnina čiščenja odpadnih voda EM cena brez DDV cena z DDV
omrežnina čiščenja za priključek DN < 20 €/mesec 2,2100 2,4200
omrežnina čiščenja za priključek 20< DN < 40 €/mesec 6,6300 7,2599
omrežnina čiščenja za priključek 40< DN <50 €/mesec 22,1000 24,1995
omrežnina čiščenja za priključek 50< DN <65 €/mesec 33,1500 36,2993
omrežnina čiščenja za priključek 65< DN <80 €/mesec 66,300 72,5985
omrežnina čiščenja za priključek 80< DN <100 €/mesec 110,5000 120,9975
omrežnina čiščenja za priključek 100< DN <150 €/mesec 221,0000 241,9950
omrežnina čiščenja za priključek 150 < €/mesec 442,0000 483,9900
omrežnina ČN EM cena brez DDV cena z DDV
omrežnina ČN €/mesec 2,21 2,41995
       
okoljska dajatev odpadne vode EM cena brez DDV cena z DDV
okoljska dajatev priključeni m3 0,05280 0,05280
okoljska dajatev nepriključeni m3 0,5283 0,5283

Cene se uporabljajo od 1.5.2022 naprej.

Okoljska dajatev je izračunana v skladu z Uredbo o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda (Ur.l.RS, št. 104/09) in s Sklepom o določitvi zneska okoljske dajatve na enoto obremenitve okolja zaradi odvajanja odpadnih voda (Ur.l.RS, št. 7/10). DDV za okoljsko dajatev ni obračunan v skladu s ZZDV-1, 36 člen, 6.dostavek, c točka.

Povezava: Občina Odranci