CENIK: Občina Lendava

Cenik komunalnih storitev

OSKRBA S PITNO VODO
VODARINA   Enota Cena za vodarino,
brez DDV
Cena za vodarino,
z 9,5% DDV
Vodarina – GJS   €/m3 0,52206 0,57166
Vodarina – ostalo   €/m3 0,78309 0,85748
OMREŽNINA Faktor Enota Cena za priključek,
brez DDV
Cena za priključek,
z 9,5% DDV
DN < 20 1 EUR/mesec 3,747 4,1030
20< DN < 40 3 EUR/mesec 11,241 12,3089
40< DN <50 10 EUR/mesec 37,470 41,0297
50< DN <65 15 EUR/mesec 56,205 61,5445
65< DN <80 30 EUR/mesec 112,410 123,0890
80< DN <100 50 EUR/mesec 187,350 205,1483
100< DN <150 100 EUR/mesec 374,700 410,2965
150 < 200 EUR/mesec 749,400 820,5930
SUBVENCIJA OMREŽNINE Faktor Enota SUBVENCIJA brez DDV SUBVENCIJA z DDV
DN < 20 1 EUR/mesec -0,26229 -0,28721
20< DN < 40 3 EUR/mesec -0,78687 -0,57442
40< DN <50 10 EUR/mesec -2,62290 -2,87208
50< DN <65 15 EUR/mesec -3,93435 -4,30811
65< DN <80 30 EUR/mesec -7,86870 -8,61623
80< DN <100 50 EUR/mesec -13,11450 -14,36038
100< DN <150 100 EUR/mesec -26,22900 -28,72076
150 < 200 EUR/mesec -52,45800 -57,44151
MENJAVA ŠTEVCA IN MODULA (zaradi poškodbe, zmrzali itd.)   Enota Cena 
brez DDV
Cena 
z 9,5% DDV (za fizične osebe)
števec DN  15 1 EUR/mesec 41 44,895
števec DN  20 1 EUR/mesec 41 44,895
števec DN  25 1 EUR/mesec 58 63,51
števec DN  32 1 EUR/mesec 110 120,45
Daljinski modul za odčitavanje 1 EUR/mesec 75 82,125
 
Cene veljajo od 1.7.2020.
* Omrežnina se obračunava glede na velikost vodomera. Kot izhodišče se upošteva cena za vodomer velikosti DN13 oz. DN20, za vse ostale velikosti se cena določa glede na faktorje, določene v Uredbi o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Ur.l:RS 87/2012, 109/12).
Cene je sprejel občinski svet Občine Lendava na svoji 13. redni seji dne 10.04.2097 na podlagi Elaborata o oblikovanju cen storitev obveznih gospodarskih javnih služb varstva okolja v občini Lendava za javno službo oskrba s pitno vodo.
Občinski svet Občine Lendava na svoji 19. redni seji dne 01.02.2018 sprejel sklep o določitvi subvencije k ceni oskrbe s pitno vodo za obdobje 2018 – 2020:
21% v letu 2018
14% v letu 2019
7% v letu 2020

Subvencija velja za gospodinjstva in nepridobitne dejavnosti!


Kanalizacija
Odvajanje in čiščenje odpadnih voda Cena brez DDV v EUR Cena z 9,5% DDV EM
Odvajanje odpadnih voda v občini Lendava 0,4129 0,4521 €/m3
Čiščenje odpadnih voda v občini Lendava (razen Hotiza) 0,6259 0,6854 €/m3
Omrežnina za območje občine Lendava za DN< 20 4,6888 5,1342 EUR/mes
Čiščenje odpadnih voda v naselju Hotiza 0,5362 0,5871 €/m3
Omrežnina za ČN Hotiza za DN< 20 2,5148 2,7537 EUR/mes
Storitve za obstoječe greznice in MKČN
Cena brez DDV v EUR  Cena z 9,5% DDV EM
Storitev greznice in MKČN 0,3658 0,4006 €/m3
Praznjenje greznice z odvozom na ČN (na 3 leta), GJS 0,2140 0,2343 €/m3
Praznjenje greznice z odvozom na ČN (do 5 km) 51,00 55,85 kom
Praznjenje greznice z odvozom na ČN (5-11 km) 68,00 74,46  kom
Praznjenje greznice z odvozom na ČN (11-20 km) 85,00 93,08 kom
Sprejem usedlin iz greznic1 12,40 13,58 €/m3
Okoljska dajatev – odpadne vode2 Cena brez DDV v EUR  Cena z DDV v EUR
EM
Priklopljeni na kanalizacijsko omrežje in ČN 0,05285 0,05285 €/m3
Nimajo urejene kanalizacije 0,52974 0,52974 €/m3
Cene veljajo od dne 01.04.2019. 1Cena se obračuna po veljavnem ceniku ČNL d.o.o.
2Okoljska dajatev je izračunana v skladu z Uredbo o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda  (Ur.l.RS, št. 104/09) in s Sklepom o določitvi zneska okoljske dajatve na enoto obremenitve okolja zaradi odvajanja odpadnih voda (Ur.l.RS, št. 7/10). DDV za okoljsko dajatev ni obračunan v skladu s ZZDV-1, 36 člen, 6.dostavek, c točka. Cene se uporabljajo od 1.7.2016.
Storitve zaračunavamo mesečno. Popise vodomerov za industrijske objekte in bloke izvajamo mesečno, za druge uporabnike pa 2-krat letno. Po izvedenem popisu izvedemo poračun porabe in zaračunanih storitev.

Zbiranje in odvoz odpadkov
Predmet
MKO BIO EM
Osnovna cena za odvoz odpadkov za kg (brez embalaže in ločenih frakcij)   0,1621   0,10825   €/kg
Opomba: MKO – mešani komunalni odpad /  BIO – biološko razgradljivi kuhinjski odpadki in zeleni vrtni odpad
Cene izvajanja GJS zbiranja in prevoza odpadkov na volumen posode1
Volumen posode
Št. članov v gospodinjstvu
Št. zaposlenih  (gospodarstvo in javni sektor)
Št. gostov / kapacitetea lokala v gostinstvu Cena na mesec, EUR brez DDV
Cena z 9,5% DDV
120 l / obračun 60 l 1     2,1504 2,3547
120 l 2-4 1-4 7 4,3008 4,7094
240 l 5-8 5-10 7-14 8,6016 9,4188
360 l 8 in več 11-15 14-21 12,9024 14,1281
770 l       27,5968 30,2185
1100 l       39,4240 43,1693
           
120 l BIO       1,6056 €/odvoz 1,7581 €/odvoz
5 m3 in več pogodba med izvajalcem GJS in uporabnikom storitev
Nad 15 zaposlenih in kapaciteta nad 21 gostov
Cene veljajo od dne 01.04.2019.1
Zbiranje in odvoz odpadkov – ostale cene
Mešani komunalni odpadki
Cena brez DDV v EUR  Cena z 22% DDV EM
Zabojnik za odpadke 120 l 24,32   kom
Zabojnik za odpadke 240 l 36,96   kom
Zabojnik za odpadke 770 l 201,44   kom
Zabojnik za odpadke 1.100 l 207,90   kom
Mešani komunalni odpadki
Cena brez DDV v EUR  Cena z 9,5% DDV EM
Prenos posod – bloki (velja za bloke, kjer se storitev izvaja) 0,50   €/osebo
Obdelava in odlaganje odpadkov (storitve CEROP Puconci)
Cena brez DDV v EUR  Cena z 9,5% DDV  EM
Obdelava BIO razgradljivih odpadkov1 0,06000 0,06570 kg
Cena javne infrastrukture – obdelava 0,03427 0,03753 kg
Cena storitve – obdelava 0,07513 0,08227 kg
Cena javne infrastrukture – odlaganje 0,03728 0,04092 kg
Cena storitve – odlaganje 0,11175 0,12237 kg
Kontejnerski odvoz odpadkov4
Cena brez DDV v EUR  Cena z 9,5% DDV  EM
Odvoz samonakladalnega kontejnerja 5 m3 94,456 103,429 kom
Odvoz samonakladalnega kontejnerja 7 m3 132,188 144,746 kom
Odvoz samonakladalnega kontejnerja 10 m3 in press-kontejner 188,84 206,780 kom
Dostava kontejnerja do 10 km 34,77 38,073 kom
Najem kontejnerja, na dan 4,00 4,38 dan
Najem kontejnerja, na mesec 40,00 43,80 mesec
Vreče za odvoz odpadkov4
Cena brez DDV v EUR  Cena z 9,5% DDV  EM
Namenska vreča za odvoz mešanih komunalnih odpadkov 120l 4,16 4,555 kom
Namenska vreča za odvoz bioloških odpadkov 120l 3,16 3,460 kom
Namenska vreča za mešano embalažo 120l 0,575 0,629 kom

V ceni namenske vreče za odvoz mešanih komunalnih odpadkov je zajeta cena same vreče, cena odvoza ter cena odlaganja in obdelave odpadkov. 

V ceni namenske vreče za odvoz bioloških odpadkov je zajeta cena same vreče, cena odvoza ter cena odlaganja in obdelave odpadkov.

V ceni namenske vreče za mešane embalaže je zajeta cena same vreče ter cena odvoza odpadkov.

V ceni za kontejnerski odvoz odpadkov ni zajeta storitev obdelave in odlaganja odpadkov, ki se obračuna po dejanskih stroških, po ceniku CEROP d.o.o.

Cene veljajo od 1.5.2014. |  1 Cene veljajo od 1.1.2016. |  2 Cene veljajo od 1.4.2016. |  4 Cene veljajo od 1.11.2016.| 5 Cene veljajo od 01.07.2017.

 


Vzdrževanje pokopališča
Vrsta storitve Cena brez DDV v EUR/leto Cena z 22% DDV EM
Družinski grob 20,83 25,41 kom
Enojni grob 15,00 18,30 kom
Otroški grob 18,00 21,96 kom
Žarni grob 20,83 25,41 kom
Ostale storitve
Soglasje za postavitev nagrobnega spomenika 20,49 25,00 kom
Izdelava žarnega groba 1017,65 1241,53 kom
Ostale storitve za pokopališča KS Lendava – enkratno plačilo za najem grobnega mesta
Vrsta groba Cena brez DDV Cena z 22% DDV EM
Družinski grob 147,55 180,00 kom
Enojni grob 122,95 150,00 kom
Žarni grob 106,56 130,00 kom
Cene za vzdrževanje pokopališča veljajo od dne 01.03.2012. Cene za izdelavo žarnega groba veljajo od 1.1.2016. Cene za najem grobnega mesta v KS Lendava veljajo od 17.11.2015.

Cenik za druge storitve

Razne storitve
Vrsta storitve Cena brez DDV v EUR Cena z 22% DDV EM
Postavitev šotora, 30-40 m 451,00 550,22 kom
Postavitev šotora, 20-25 m 419,00 511,18 kom
Postavitev šotora, 15 m 355,00 433,10 kom
Postavitev šotora, 10 m 323,00 394,06 kom
Manj zahtevne ure 13,00 15,86 ura
Zahtevne ure 16,00 19,52 ura
Vodoinštalater 17,50 21,35 ura
Odmaševanje kanalizacije z kanaljetom, ali z napravo za odmaševanje kanalizacije  72,00 78,84 ura
Prevoz vodoinštalater do 5 km 5,661 6,91 ura
Prevoz vodoinštalater od 5 do 10 km 11,32 13,81 ura
Košnja ročno z nitkarico 14,00 17,08 ura
Košnja bočna kosilnica Riko 28,00 34,16 ura
Prevoz cisterna do 5 km 51,00 62,22 kom
Prevoz cisterna od 5 do 10 km 68,00 82,96 kom
Prevoz cisterna od 11 do 20 km 85,00 103,70 kom
Bager JCB 33,00 40,26 ura
Bager Wacker Neuson 9503 45,00 54,90 ura
Košnja mulčar INO 28,00 34,16 ura
Košnja Kubota mala 24,00 29,28 ura
Pometanje, stroj večji 28,00 34,16 ura
Pometanje, stroj manjši 24,00 29,28 ura
RSU manjši stroji 15,00 18,30 ura
RSU parkovni traktor 17,50 21,35 ura
RSU vibro plošča, žaba, rezalka 17,50 21,35 ura
Prevoz kamion mali 24,00 29,28 ura
Prevoz kamion MAN 35,00 42,70 ura
Valjar Ammann ARV 65 – 800kg z delavcem 26,00 31,72 ura
Valjar Ammann ARV 65 – 800kg brez delavca dnevni najem 75,00 91,50 dan
Priklop na vodovodno omrežje – standard* 1.110,00 1.215,45 kom
Sol za posip 0,40 0,49 kg

* Cena velja za montažo priključka z vodomerom DN 20 (3/4″) z možnostjo daljinskega odčitavanja, vključuje termo jašek s PVC pokrovom in priključno cev do 20m od glavne vodovodne linije. Cena ne zajema gradbenih del. Cena velja od 25.7.2016.

Opomba:

  • RSU = ročno strojne ure.
  • Strošek premika stroja se obračuna v vrednosti strojne ure stroja.
Cene veljajo za enkratna naročila oz. nepogodbene partnerje.
Cene veljajo od dne 1.7.2008 in 1.1.2016.

Cenik za plakatiranje

CENIK:  Plakatiranje na plakatnih stebrih v Lendavi
Vrsta storitve Cena brez DDV v EUR/leto Cena z 22% DDV EM
Mali plakat 2,80 3,42 kom
Velik plakat 3,50 4,27 kom
Cene veljajo od dne 01.03.2012.

Cenik za kompostnike

CENIK:  Kompostniki
Vrsta storitve Cena brez DDV v EUR/leto Cena z 22% DDV EM
Kompostnik PPL 380 Comogreen 380 L 33,20 40,50 kom
Kompostnik PPL 600 Evogreen 600 L 45,08 55,00 kom
Cene veljajo od dne 01.04.2014.
Zadnja posodobitev: 7.4.2014

ÁRJEGYZÉK: Lendva Község

 A közüzemi és kommunális szolgáltatások díjszabása

ÁRJEGYZÉK: Ivóvízellátás
VÍZDÍJ   Egység A vízdíj mértéke, ÁFA nélkül A vízdíj mértéke 9,5% ÁFÁ-val
Vízdíj – KSZ   €/m3 0,5175 0,5666
Vízdíj – egyéb   €/m3 0,7762 0,8499
ALAPDÍJ Szorzó Egység A vízdíj mértéke, ÁFA nélkü A vízdíj mértéke 9,5% ÁFÁ-val
DN < 20 1 EUR/hónap 3,7015 4,0531
20< DN < 40 3 EUR/hónap 11,1045 12,1594
40< DN <50 10 EUR/hónap 37,0150 40,5314
50< DN <65 15 EUR/hónap 55,5225 60,7971
65< DN <80 30 EUR/hónap 111,0450 121,5942
80< DN <100 50 EUR/hónap 185,0750 205,6571
100< DN <150 100 EUR/hónap 370,15 405,3146
150 < 200 EUR/hónap 740,30 810,6285
A díjak 2019.04.01-től érvényesek.
* A hálózati díj kiszámításához a vízmérő mérete szolgál alapul. A kiindulópontot a DN13, illetve a DN20 méretű vízmérő díja jelenti, minden egyéb vízmérő részére a díjak A kötelező községi környezetvédelmi közüzemi szolgáltatások díjának meghatározási módjáról szóló rendeletben (SZK Hiv. Lapja 87/2012, 109/12) előírt szorzók figyelembevételével kerültek meghatározásra.
A díjakat Lendva Község Tanácsa 2019.04.10. napján tartott 5. rendes ülésén fogadta el, A közműves ivóvízellátásra vonatkozó kötelező környezetvédelmi közüzemi szolgáltatások díjának meghatározásáról Lendva Község területén című tanulmány alapján.
A Lendva Község Tanácsa 2018.02.01. napján tartott 19. rendes ülésén döntést fogadott el az ivóvízellátás árának támogotására:
21%  a 2018-as évben
14% a 2019-es évben
7% a 2020-as évben
A támogatás a háztartásokra és a nonprofit tevékenységre vonatkozik!
ÁRJEGYZÉK: Csatornaszolgáltatás
Szennyvízelvezetés és –tisztítás ÁFA nélküli díj, EUR-ban Díj 9,5% ÁFÁ-val ME
Szennyvízelvezetés Lendva köztátarság 0,3949 0,4324 €/m3
Szennyvíztisztítás Lendva köztátarság (Hotizán kivűl) 0,6259 0,6854 €/m3
Alapdíj Lendva köztátarság, DN < 20 4,2989 4,7073 €/hónap
Szennyvíztisztítás SZTB Hotiza 0,5053 0,5533 €/m3
Alapdíj SZTBHotiza, DN < 20 2,5585 2,8015 €/hónap
Pöcegödörök ÁFA nélküli díj, EUR-ban Díj 9,5% ÁFÁ-val ME
Pöcegödör és házi szennyvíztisztító szolgáltatás 0,247 0,2705 €/m3
Pöcegödör ürítése és szállitás szippantóval a TB-re (3 éves), KSZ 0,2140 0,2343 €/m3
Pöcegödör ürítése és szállitás szippantóval a TB-re (0-5 km) 51,00 55,85
Pöcegödör ürítése és szállitás szippantóval a TB-re (5-11 lm) 68,00 74,46
Sprejem usedlin iz greznic1 12,40 13,58 €/db
Környezetvédelmi illeték – szennyvizek2 ÁFA nélküli díj, EUR-ban Díj  ÁFÁ-val ME
A csatornahálózatra és a SZTB-re csatlakoztatottak 0,05285 0,05285 €/m3
A szennyvíz elvezetése szennyvízbekötés útján nem megoldott 0,66487 0,66487 €/m3
Az árak 2019.04.01-től érvényesek. 1Cena se obračuna po veljavnem ceniku ČNL d.o.o.
2Okoljska dajatev je izračunana v skladu z Uredbo o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda  (Ur.l.RS, št. 104/09) in s Sklepom o določitvi zneska okoljske dajatve na enoto obremenitve okolja zaradi odvajanja odpadnih voda (Ur.l.RS, št. 7/10). DDV za okoljsko dajate ni obračunan v skladu s ZZDV-1, 36 člen, 6.dostavek, c točka. Cene se uporabljajo od 1.7.2016.
A szolgáltatási díjak havonta kerülnek kiszámlázásra. Ipari létesítmények és lakótömbök esetében a vízmérők leolvasását havonta, a többi felhasználónál évente kétszer végezzük. A vízmérő-leolvasás után a fogyasztásra és a felszámolt szolgáltatásokra vonatkozóan elszámoló számlát készítünk.
ÁRJEGYZÉK: Hulladékgyűjtés és szállítás
Tárgy
VKH BIO ME
A hulladékszállítás alapdíja kg-ként (a csomagolás és az elkülönítetten gyűjtött frakciók nélkül)   0,1419   0,1210   €/kg
Megjegyzés: VKH – vegyes kommunális hulladék /  BIO – biológiailag lebomló konyhai hulladék és kerti zöldhulladék
ÁRJEGYZÉK: A hulladékgyűjtési és –szállítási közüzemi szolgáltatás díja az edény űrtartalma szerint1
Az edény űrtartalma
A háztartás tagjainak száma
Alkalmazottak száma  (gazdaság és közszféra)
A vendégek száma / a vendéglátóhely kapacitása A szemételvitel díja, EUR/hónap, ÁFA nélkül
Díj 9,5%-os ÁFÁ-val
120 l / elszámolás 60 l 1     2,0605 2,2562
120 l 2-4 1-4 7 4,121 4,5125
240 l 5-8 5-10 7-14 8,242 9,0250
360 l 8 in več 11-15 14-21 12,363 13,5375
770 l       26,4568 28,9702
990 l       33,998 37,2278
1100 l       40,623 44,4822
120 l BIO       1,4975 €/szállítás 1,6398 €/szállítás
Zsák műanyag hulladék gyüjtésére  120l       0,575 eur/db 0,629 eur/db
Zsák vegyes hulladék gyüjtésére  120l        4,16 eur/db 4,555 eur/db
Zsák BIO hulladék gyüjtésére  120l        3,16 eur/db 3,460 eur/db
5 m3 fellet

 

a közüzemi szolgáltató és a szolgáltatások igénybevevője közötti szerződés

15 alkalmazott és 21 vendégnyi kapacitás felett
A  vegyes hulladék gyüjtésére szánt zsák árába bele van véve a zsák ára, a hulladék elszállítása, feldolgozása és lerakása.
A  műanyag hulladék gyüjtésére szánt zsák árába bele van véve a zsák ára és a hulladék elszállítása.
A  BIO hulladék gyüjtésére szánt zsák árába bele van véve a zsák ára, a hulladék elszállítása, feldolgozása és lerakása.
 
Az árak 2019.04.01-től érvényesek.1