CENIK: Občina Kobilje

Cenik komunalnih storitev

CENIK: OSKRBA S PITNO VODO
VODARINA   Enota Cena za vodarino, brez DDV
Cena za vodarino, z 9,5% DDV
Vodarina – GJS   €/m3 0,6794 0,7439
OMREŽNINA Faktor Enota Cena za priključek, brez DDV
Cena za priključek, z 9,5% DDV
DN < 20 1 EUR/mesec 2,299 2,5174
20< DN < 40 3 EUR/mesec 6,897 7,5522
40< DN <50 10 EUR/mesec 22,99 25,1740
50< DN <65 15 EUR/mesec 34,485 37,7611
65< DN <80 30 EUR/mesec 69,97 76,6171
80< DN <100 50 EUR/mesec 114,95 125,8702
100< DN <150 100 EUR/mesec 229,90 251,7405
150 <DN 200 EUR/mesec 459,80 503,4810
SUBVENCIJA OMREŽNINE-VODARINA Faktor Enota subvencija brez DDV
subvencija  z 9,5% DDV
DN < 20   EUR/mesec 0 0
20< DN < 40   EUR/mesec 0 0
40< DN <50   EUR/mesec 0 0
50< DN <65   EUR/mesec 0 0
65< DN <80   EUR/mesec 0 0
80< DN <100   EUR/mesec 0 0
100< DN <150   EUR/mesec 0 0
150 <DN   EUR/mesec 0 0
MENJAVA ŠTEVCA IN MODULA (zaradi poškodbe, zmrzali itd.)   Enota Cena
brez DDV
Cena
z 9,5% DDV (za fizične osebe)
števec DN 15 1 EUR/kom 41 44,895
števec DN 20 1 EUR/kom 41 44,895
števec DN 25 1 EUR/kom 58 63,51
števec DN 32 1 EUR/kom 110 120,45
Daljinski modul za odčitavanje 1 EUR/kom 75 82,125
Cene veljajo od dne 1.4.2024.
* Omrežnina se obračunava glede na velikost vodomera. Kot izhodišče se upošteva cena za vodomer velikosti DN20. Za vse ostale velikosti se cena določa glede na faktorje, določene v Uredbi o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12, 109/12, 76/17, 78/19 in 44/22 – ZVO-2).
Cene je sprejel občinski svet Občine Kobilje je dne 14.3.2024 na podlagi Elaborata o oblikovanju cen storitev obveznih gospodarskih javnih služb varstva okolja za javno službo – oskrba s pitno vodo.

CENIK: Kanalizacija
Odvajanje in čiščenje odpadnih voda Cena brez DDV v EUR Cena z 9,5% DDV EM
Odvajanje odpadnih voda v občini Kobilje 0,1000 0,1095 €/m3
Čiščenje odpadnih voda v občini Kobilje 0,3000 0,3285 €/m3
Omrežnina – odvajanje odpadnih voda v občini Kobilje 1,5000 1,6425 EUR/mes
Omrežnina – čiščenje odpadnih voda v občini Kobilje 1,5000 1,6425 EUR/mes
Okoljska dajatev – odpadne vode Cena brez DDV v EUR Cena z DDV v EUR
EM
Priklopljeni na kanalizacijsko omrežje in ČN 0,0500 0,0548 €/m3
Nimajo urejene kanalizacije 0,5000 0,5475 €/m3