Projekti

Projekt Oskrba s pitno vodo Pomurja – sistem A je uspešno zaključen!

Predmet projekta je zagotovitev dolgoročne varne, kakovostne in zanesljive oskrbe s pitno vodo na območju občin: Črenšovci, Dobrovnik, Kobilje, Lendava, Odranci, Turnišče in Velika Polana z izgradnjo ustrezne infrastrukture (vodnih virov, transportnih, primarnih in sekundarnih vodov ter objektov) tako, da bo po zaključku projekta zagotovljena celovitost kakovostne vodooskrbe.

Aktivnosti za projekt so se začele po podpisu pogodbe, ki so jo podpisale pomurske občine z Ministrstvom za okolje in prostor dne 21.1.2005, intenzivirale pa so se po letu 2010. Odločbo za sofinanciranje projekta so občine Sistema A (Črenšovci, Dobrovnik, Kobilje, Lendava, Odranci, Turnišče in Velika Polana) prejele 13.6.2013, kar je občinam omogočilo podpis pogodb z izbranimi izvajalci in začetek gradnje, dne 22.7.2013.

Po dobrih dveh letih intenzivnih gradbenih del je bila z dnem 30.9.2015 investicija zaključena.

Predračunska vrednost projekta za katero je bilo odobreno sofinanciranje je bila 43.461.539,00 EUR. Končna vrednost, največjega občinskega projekta v zgodovini sodelujočih občin, po končani investiciji znaša 26.141.684,34 EUR plus DDV. Od tega predstavlja gradnja 26.909.118,34 EUR, nadzor nad gradnjo 232.566,00 EUT ter informiranje in obveščanje javnosti 33.620,00 EUR.

S projektom je bilo izgrajeno 165.877 m cevovodov, od tega 39.504 m transportnih, 66.891 m primarnih, 59.482 m sekundarnih vodov. Ob tem so bili izgrajeni, nadgrajeni ali obnovljeni še naslednji objekti: 5 vodohranov, 9 merilnih in regulacijskih jaškov, 17 prečrpališč, 2 vodna vira in 1 sodobni center vodenja.

Občina Lendava je s projektom izgradila 25 km novih cevovodov, od tega 12.266 transportnih, 3.554 m primarnih in 9.499 m sekundarnih cevovodov. Prav tako je obnovila ali nadgradila vse ključne vodohrane, vodohran na piramidi, ki oskrbuje Lendavo pa je povečala na 100 m3. Na vodnem viru v Gaberju je izgrajen dodatni vodnjak s čimer je kapaciteta vodnega vira povečana na 99 l/s.

Tekoče informacije o projektu Oskrba s pitno vodo Pomurja – sistem A so sicer ves čas trajanja projekta dostopne tudi na spletni strani projekta: http://pomurskivodovod-sistema.si/

Datum: 25. 11. 2015 | Objavljeno v Oskrba s pitno vodo Pomurja - sistem A, Projekti |

Oskrba s pitno vodo – sistem A

V sredo, 28.11.2012, smo na Ministrstvo za kmetijstvo in okolje ter Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo predali drugo verzijo vloge za pridobitev kohezijskih sredstev za projekt Oskrba s pitno vodo Pomurja – sistem A, za 7 občin upravne enote Lendava. K vlogi smo predali tudi vso potrebno tehnično projektno dokumentacijo (PGD projekte) in druge zahtevane priloge. S tem smo naredili pomemben korak k uresničitvi projekta.

Datum: 04. 12. 2012 | Objavljeno v Oskrba s pitno vodo Pomurja - sistem A, Projekti |

Pomurski vodovod


KRATKA PREDSTAVITEV PROJEKTA OSKRBA S PITNO VODO POMURJA – SISTEM A

Projekt Oskrba s pitno vodo Pomurja – sistem A je del celovitega reševanja vodooskrbe Pomurja, in sicer projekta »Oskrba prebivalstva s pitno vodo in varovanje vodnih virov Pomurja«.


Zakonske podlage za projekt

Na podlagi Zakona o varstvu okolja /ZVO-1/ (Uradni list RS, št. 41/2004, 20/2006, 70/2008, 108/2009), Zakona o lokalni samoupravi (uradno prečiščeno besedilo) /ZLS-UPB2/, (Uradni list RS, št. 94/2007) ter Zakona o gospodarskih javnih službah /ZGJS/, (Uradni list RS, št. 32/1993) morajo biti lokalne skupnosti sposobne zadovoljevati potrebe in interese svojih prebivalcev in izpolnjevati druge naloge v skladu z zakonom, med drugim tudi oskrbo z neoporečno pitno vodo, kar je tudi podlaga in razlog za pristop k projektu.

Podlaga za izvedbo projekta je tudi Zakon o razvojni podpori Pomurski regiji v obdobju 2010-2015 (Uradni list RS. Št. 87/2009), ki opredeljuje, da se vlaganja v infrastrukturo za oskrbo Pomurske regije s pitno vodo izvedejo iz nacionalnih in kohezijskih sredstev državnega proračuna. Vrednost in letna dinamika financiranja projekta se določi s sprejetim projektom po postopku njegove potrditve s strani organa upravljanja v skladu s pravili državnih pomoči in kohezijske politike Evropske unije. Za izvedbo projekta v času trajanja zakona pa je odgovorno Ministrstvo za okolje in prostor kot posredniško telo na področju kohezijske politike. Sredstva se zagotovijo na njegovih proračunskih postavkah.

Več »

Datum: 15. 06. 2010 | Objavljeno v Projekti |

Dolinska kanalizacija


Projekt:
DOLINSKA KANALIZACIJA, Celovito urejanje odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda in varovanje vodnih virov na spodnjem povodju reke Mure

Članice konzorcija:

Občina Beltinci, Občina Dobrovnik, Občina Lendava, Občina Moravske Toplice, Občina Razkrižje, Občina Velika Polana

Območje, ki ga zajema projekt:
6 občin Pomurja, površina 389 km2, 71 naselij, 31.107 prebivalcev


Več »

Datum: 26. 01. 2007 | Objavljeno v Projekti |