Novice in obvestila

NAVODILA IN POGOJI ZA POLNJENJE BAZENOV

 

 1. Polnjenje hišnih bazenov se izvaja z vodovodne pipe preko hišnega vodomera, ob predhodni najavi izvajalcu GJS

 2. Polnjenje hišnih bazenov iz hidrantov je dovoljeno le v izjemnih primerih (npr. bazen nad 70 m3) , s soglasjem lastnika infrastrukture, ki si ga pridobi uporabnik.

 3. Polnjenje hišnih bazenov iz hidranta lahko izvede le pooblaščena oseba izvajalca GJS

 4. Obračun vode:

      a)V primeru če uporabnik uveljavlja oprostitev plačila odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda

 • cena vode 0,7741 €*/m3 -posebna storitev (občina Lendava)
 • cena vode 0,5161 €*/m3  (občine Dobrovnik, Črenšovci, Odranci)
 • odvajanje in čiščenje se ne obračuna
 • uporabnik plača okoljsko dajatev –ne priklopljeni na kanalizacijsko omrežje
 • uporabnik plača storitev izvajalca GJS (polnjenje iz hidranta – po dejansko porabljenem času ali popis vodomera – najmanj 1 ura)
 • oprostitev plačila odvajanja in čiščenja odpadnih voda velja le v primeru predhodne pisne najave uporabnika ter popisa vodomera s strani pooblaščene osebe izvajalca GJS

5. V vseh ostalih primerih polnjenja hišnih bazenov, se količina vode obračuna kot ostale storitve GJS oskrba s pitno vodo.

 

Datum: 24. 05. 2018 | Objavljeno v Novice in obvestila, Voda |

SVETOVNI DAN VODA 2018 – NARAVNE REŠITVE ZA REŠEVANJE IZZIVOV Z OSKRBO Z VODO

 

SVETOVNI DAN VODA 2018 – NARAVNE REŠITVE ZA REŠEVANJE IZZIVOV Z OSKRBO Z VODO

Svetovni dan voda, ki ga obeležujemo 22. marca, nas opozarja, kako pomembno vlogo in vpliv ima ta naravna dobrina za naša življenja ter vsako leto osvetli raznovrstne načine, kako lahko naš odnos do vode izboljšamo. Letos poteka v znamenju iskanja naravnih rešitev za reševanje izzivov z oskrbo z vodo v 21. stoletju. Iskanja bolj trajnostnih in stroškovno učinkovitih pristopov, ki bodo pomagali uravnovesiti vodni cikel in hkrati tudi zadovoljiti potrebe po vodi za vse večjo svetovno populacijo.

Poškodovani ekosistemi vplivajo na količino in kakovost vode, ki je nujno potrebna za naša življenja. Zavedati se moramo, da več kot 2,1 milijona ljudi na svetu nima dostopa do varne pitne vode. Kar 80 odstotkov vse odpadne vode, ki nastane v družbi, pristane v naravi, brez da bi bila pred tem ustrezno obdelana ali ponovno uporabljena. Zaskrbljujoč podatek, ki mu namenjamo premalo pozornosti, je tudi, da je kmetijstvo danes, predvsem z namakalnimi sistemi, odgovorno za več kot 70 odstotkov svetovnih vodnih izgub.

Ker je cilj trajnostnega razvoja do leta 2030 vsem omogočiti enakopraven dostop do vode in urediti sanitarne težave, bo potrebno poskrbeti tudi za bolj trajnostno gospodarjenje z vodnimi viri.

Kaj so naravne rešitve, ki lahko pripomorejo k reševanju teh težav?

Združeni narodi vidijo rešitev v izboljšanju in nadgraditvi tradicionalne, sive infrastrukture v zeleno.

Nadgraditev v zeleno infrastrukturo na primer pomeni:

 • s pomočjo »naravnih mokrišč«, torej rastlin in prsti, ki imajo naravne zadrževalne in absorpcijske sposobnosti, zmanjševati količine meteornih voda, ki odtečejo in vstopajo v kanalizacijske sisteme in se kasneje izlivajo v jezera, reke in potoke;
 • z ohranjanjem agrikulture na njivah in poljih, ki zemljo ščitijo pred izsuševanjem, ali z zasaditvijo novih rastlin in dreves, je mogoče zmanjšati onesnaževanje in odtekanje vode s kmetijskih površin;
 • s povezovanjem poplavnih površin z rekami in potoki je mogoče ublažiti učinke podnebnih sprememb, na primer zmanjšati pogostost in intenziteto poplav.

Tovrstne izboljšave pogosto prinašajo koristi, ki presegajo tiste vezane na vodo. Naravna mokrišča, ki se uporabljajo za obdelavo odpadnih voda, lahko na primer hkrati zagotovijo biomaso za proizvodnjo energije, izboljšajo biotsko raznovrstnost, ustvarijo rekreacijske prostore, z njimi pa se odprejo tudi nova delovna mesta.

Datum: 21. 03. 2018 | Objavljeno v Novice in obvestila, Voda |

MOTENA DOBAVA VODE V NASELJIH PINCE MAROF IN BENICA (07.06.2018) – ZAVART VÍZSZOLGÁLTATÁS PINCE MAJORON ÉS BENICÉN (2018.06.07-ÉN)

 

Spoštovani uporabniki vode!

Zaradi obnove mostu v  Benici, bo dne 07.06.2018 med 08.00 in 15.00 uro motena, oziroma občasno prekinjena dobava vode v Pince Marofu in Benici!

Prosimo za razumevanje.

 

Tisztelt vízfelhasználók!

Pince Majoron és Benicén csűtörtökön 2018.06.07 -én  08.00 és 15.00 óra között zavart, illetve megszakítot lessz a vízszolgáltatás, a Benicei híd újítása miat!

Köszönjük megértésüket.

 

Datum: 13. 03. 2018 | Objavljeno v Novice in obvestila, Voda |

Kako zaščititi vodomer in inštalacije pred zmrzaljo

Obvestilo

V prihodnjih dnevih so napovedane nizke zunanje temperature. Posledice nizkih zimskih temperatur se pogosto kažejo na poškodovanih vodomerih. Zmrzal je namreč najpogostejši krivec, da se vodomer pokvari, zato ga je pred neugodnimi vremenskimi vplivi treba ustrezno zaščititi. Ker so vodomeri v lasti lastnikov objektov, morajo lastniki ali uporabniki sami poskrbeti za preventivno zaščito vgrajenih vodomerov oziroma vodomernih jaškov.

Štirje nasveti, kako zaščititi vodomer in inštalacije pred zmrzaljo:

 1. izolirajte pokrov in notranjost jaška;
 2. z izolacijskimi materiali (penasta guma, gradbena izolacijska folija, stiropor) zaščitite merilec in ventile;
 3. preprečite kroženje hladnega zraka v vodomernem jašku oziroma okrog inštalacij;
 4. ob pojavu zmrzali zagotovite kroženje vode po inštalaciji (kubični meter vode stane manj kot popravilo vodovodne inštalacije).

Vsem uporabnikom svetujemo, da preventivno:

 1. preverite objekte, v katerih nimate stalnega prebivališča in so v njih vodovodne inštalacije (npr. počitniške hišice);
 2. redno preverjajte stanje svojega vodomera;
 3. pregledujte okolje, v katerem je vgrajen vodomer;
 4. preverjate tudi ostalo napeljavo do pomožnih objektov in vrtnih pip.

Skladno z določili Odloka o oskrbi s pitno vodo lahko poškodovani vodomer zamenja le upravljavec vodovodnega sistema. Stroške, ki so posledica neodgovornega ravnanja uporabnikov, krijejo lastniki oziroma uporabniki sami. Vodomer je v lasti uporabnika. Uporabnik je za porabljeno vodo, čeprav je nastala zaradi okvare odgovoren sam. Odlok o oskrbi s pitno vodo ne dovoljuje, da uporabnik sam izvede demontažo vgrajenega vodomera. Uporabnik je vsako okvaro na hišnem vodovodnem priključku ali obračunskem vodomeru dolžan takoj prijaviti upravljavcu vodovodnega sistema na telefonsko številko: 041 70 70 80 (dežurni vodovodar).

 

Datum: 26. 02. 2018 | Objavljeno v Novice in obvestila, Oskrba s pitno vodo Pomurja - sistem A, pitna, Voda |

Obvestilo o odvozu odpadkov od nenaseljenih objektov – Értesítés a hulladékszálításról a lakatlan épületektől

OBVESTILO_ÉRTESÍTÉS_SLO-HU

OBVESTILO O ZBIRANJU ODPADKOV-NENASELJENI OBJEKTI

Spoštovani

Občinski svet Občine Lendava je na svoji 18. seji, dne 22.12.2017, potrdil Program izvajanja gospodarske javne službe zbiranje in prevoz komunalnih odpadkov na območju občine Lendava v letu 2018.

V skladu s potrjenim programom in 13. členom Tehničnega pravilnika o zbiranju in prevozu komunalnih odpadkov na območju občine Lendava (Ur. l. RS, št. 60/13, 32/14, 2/16, 25/17), vas obveščamo, da bo zbiranje in prevoz komunalnih odpadkov od nenaseljenih objektov v letu 2018 potekalo na enak način kot v predhodnem letu. Namenske vreče prevzamete na sedežu izvajalca občinske gospodarske javne službe, Glavna ulica 109, 9220 Lendava, in sicer od 15.02.2018 naprej.

Cena namenske vreče vključuje stroške zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov ter stroške obdelave in odlaganja odpadkov po njihovi obdelavi, ter ostaja enaka kot v predhodnem letu. Račun za namenske vreče boste prejeli v dveh enakih delih, in sicer maja ter septembra 2018.

 Koledar odvoza komunalnih odpadkov od nenaseljenih objektov v letu 2018:

Zap. št. Datum odvoza Dan
1. 05.03.2018 Ponedeljek
2. 07.05.2018 Ponedeljek
3. 02.07.2018 Ponedeljek
4. 06.08.2018 Ponedeljek
5. 03.09.2018 Ponedeljek
6. 01.10.2018 Ponedeljek
7. 12.11.2018 Ponedeljek
8. 07.01.2019 Ponedeljek

Vreče morajo biti na dan zbiranja odpadkov pravočasno pripravljene na prevzem ob javni poti.

Eko-park d.o.o. Lendava

 

 

TÁJÉKOZTATÓ A HULLADÉKGYŰJTÉSRŐL – LAKATLAN ÉPÜLETEK 

Tisztelt Címzett!

Lendva Község Községi Tanácsa 2017. december 22-én megtartott 18. ülésén jóváhagyta A vegyes kommunális hulladék gyűjtésére és elszállítására vonatkozó gazdasági közszolgáltatás végzésének 2018. évi programját Lendva Község területén.

A jóváhagyott programmal és a kommunális hulladék Lendva község területén való gyűjtéséről és elszállításáról szóló műszaki szabályzattal (az SZK Hiv. L., 60/13, 32/14, 2/16, 25/17 sz.) összhangban tájékoztatjuk, hogy a lakatlan épületeknél keletkezett vegyes kommunális hulladék gyűjtése és elszállítása 2018-ban az előző évivel megegyező módon fog történni. Az e célra szolgáló zsákok a községi közszolgáltatás kivitelezőjének székhelyén (9220 Lendva, Fő utca 109.) vehetők át február 15-től.

A hulladékgyűjtő zsákok ára tartalmazza a vegyes kommunális hulladék gyűjtésének és elszállításának, valamint a feldolgozásának és a feldolgozás utáni lerakásának költségét. Az ár 2018-ban változatlan marad. A hulladékgyűjtő zsákokra vonatkozóan két azonos összegű számlát fog kézhez kapni, éspedig májusban és szeptemberben.

A lakatlan épületeknél keletkezett vegyes kommunális hulladék elszállításának menetrendje 2018-ban

Ssz. Az elszállítás dátuma Nap
1. 2018.03.05. Hétfő
2. 2018.05.07. Hétfő
3. 2018.07.02. Hétfő
4. 2018.08.06. Hétfő
5. 2018.09.03. Hétfő
6. 2018.10.01. Hétfő
7. 2018.11.12. Hétfő
8. 2019.01.07. Hétfő

A zsákokat a hulladékgyűjtés napján időben ki kell helyezni átvételre a közszolgálati útakon.

ÖKO-PARK Kft. Lendva

OBVESTILO_ÉRTESÍTÉS_SLO-HU

Datum: 14. 08. 2017 | Objavljeno v Novice in obvestila, Odpadki |

MOTENA DOBAVA VODE V NASELJU DOLGA VAS (24. IN 25.01.2018) – ZAVART VÍZSZOLGÁLTATÁS HOSSZÚFALUBAN (2018.01.24 ÉS 25-ÉN)

Spoštovani uporabniki vode!

Zaradi vzdrževalnih del na vodovodnem omrežju, bo dne 24. in 25.01.2018 med 07.30 in 15.00 uro motena, oziroma občasno prekinjena dobava vode v Dolgi vasi!

Prosimo za razumevanje.

 

Tisztelt vízfelhasználók!

Hosszúfaluban karbantartási munkálatok  miatt, 2018.01.24 és 25-én  07.30 és 15.00 óra között zavart, illetve megszakítot lessz a vízszolgáltatás.

Köszönjük megértésüket.

Datum: 04. 07. 2017 | Objavljeno v Novice in obvestila, Voda |

Delitev vreč za embalažo – Csomagolóanyag hulladékgyűjtő zsákok osztása

Spoštovana občanka, spoštovani občan,

V mesecu juniju bo v Občini Lendava potekala brezplačna delitev vreč za embalažo, in sicer po urniku, ki je v nadaljevanju. V primeru, da paketa ne boste morali prevzeti na dan, ko se bo delitev vršila v vašem okolišu, lahko paket prevzamete kateri koli drugi dan po urniku na drugem razdelilnem mestu, ali pa od 27. 06. 2017 naprej v času obratovanja zbirnega centra Dolga vas na naslovu Dolgovaške gorice 166 B, 9220 Lendava. V paketu je 24 vreč, ki so vam namenjene za obdobje od julija 2017 do vključno maja 2018. V primeru, da boste rabili večje številko vreč, lahko le te kupite na sedežu podjetja EKO-PARK d.o.o. Lendava – ÖKO-PARK Kft. Lendva, Glavna ulica 109, 9220 Lendava ali podjetja CEROP d.o.o., Vaneča 81/b, 9201 Puconci.

Datum Okoliš Ura Lokacija
13.6.2017 Lendava, Lendavske gorice 17:00 – 20:00 Sedež podjetja EKO-PARK d.o.o. Lendava – ÖKO-PARK Kft. Lendva
14.6.2017 Lendava, Lendavske gorice 17:00 – 20:00 Sedež podjetja EKO-PARK d.o.o. Lendava – ÖKO-PARK Kft. Lendva
15.6.2017 Trimlini 16:30 – 17:30 Vaški dom
15.6.2017 Petišovci 17:45 – 20:00 VAŠKI DOM(Kolonija) in GASILSKI DOM – delitev bo potekala istočasno na obeh lokacijah
16.6.2017 Genterovci 16:30 – 17:30 Vaško – gasilski dom
16.6.2017 Kamovci 17:40 – 18:40 Vaški dom
16.6.2017 Radmožanci 19:00 – 20:00 Vaško – gasilski dom
19.6.2017 Mostje 16:30 – 17:00 Stara šola
19.6.2017 Staro Mostje 17:15 – 17:45 Zvonik
19.6.2017 Banuta 18:00 – 19:00 Zvonik
20.6.2017 Čentiba, Lendavske gorice – Mivjek 16:30 – 17:30 Vaški dom
20.6.2017 Dolina 17:40 – 19:30 Vaški dom
21.6.2017 Pince 16:30 – 18:30 Vaški dom
21.6.2017 Pince Marof Benica 18:40 – 20:00 Vaški dom
22.6.2017 Dolnji Lakoš 16:30 – 17:00 Vaški dom
22.6.2017 Gornji Lakoš 17:10 – 18:00 Vaški dom
22.6.2017 Gaberje 18:10 – 20:00 Vaški dom
23.6.2017 Hotiza 16:30 – 19:00 Nogača
23.6.2017 Kapca 19:10 – 20:00 Vaški dom
26.6.2017 Kot 16:30 – 17:00 Vaško – gasilski dom
26.6.2017 Dolga vas, Dolgovaške gorice 17:30 – 20:00 Vaško – kulturni dom

 

Za dodatne informacije smo dosegljivi na telefonsko številko 02 545 93 15 vsak delovni dan od 10:00 do 14:00 ure (kontaktna oseba Ksenija Hodošček).

 

 

Tisztelt Polgárok!

Június hónapban Lendva község területén ingyenesen csomagolóanyag hulladékgyűjtő zsákokat osztunk ki az alábbi órarend szerint. Amennyiben a csomagot nem tudja azon a napon átvenni, amikor az Ön kerületében kerül az kiosztásra, a csomagot az órarend szerinti bármelyik másik napon más kerületben, illetve 2017.06.27-től a Hosszúfalui gyűjtőközpont üzemelése idején a Hosszúfalu-hegy 166 B 9220 Lendva címen is átveheti. A csomagban 24 db. zsák van, ezt a 2017. július és 2018. május közötti időszakra szántuk. Amennyiben több zsákra lenne szüksége, úgy azokat az ÖKO–PARK Kft. Lendva, Fő utca 109, 9220 Lendva vagy CEROP d.o.o., Vaneča 81/b, 9201 Puconci vállalat székhelyén megvásárolhatja.

Dátum Kerület Óra Helyszín
2017.6.13. Lendva, Lendvahegy 17:00 – 20:00 EKO-PARK d.o.o. Lendava – ÖKO-PARK Kft. Lendva vállalat székhelye
2017.6.14. Lendva, Lendvahegy 17:00 – 20:00 EKO-PARK d.o.o. Lendava – ÖKO-PARK Kft. Lendva vállalat székhelye
2017.6.15. Hármasmalom 16:30 – 17:30 Faluotthon
2017.6.15. Petesháza 17:45 – 20:00 FALUOTTHON (Kolonija) és TŰZOLTÓ OTTHON – a kiosztás mindkét helyszínen ugyan abban az időben lesz
2017.6.16. Göntérháza 16:30 – 17:30 Faluotthon – Tűzoltóotthon
2017.6.16. Kámaháza 17:40 – 18:40 Faluotthon
2017.6.16. Radamos 19:00 – 20:00 Faluotthon – Tűzoltóotthon
2017.6.19. Hídvég 16:30 – 17:00 Régi iskola
2017.6.19. Öreg Hídvég 17:15 – 17:45 Haragláb
2017.6.19. Bánuta 18:00 – 19:00 Harangláb
2017.6.20. Csente, Lendvahegy – Mivék 16:30 – 17:30 Faluotthon
2017.6.20. Völgyifalu 17:40 – 19:30 Faluotthon
2017.6.21. Pince 16:30 – 18:30 Faluotthon
2017.6.21. Pince Major Benica 18:40 – 20:00 Faluotthon
2017.6.22. Alsólakos 16:30 – 17:00 Faluotthon
2017.6.22. Felsőlakos 17:10 – 18:00 Faluotthon
2017.6.22. Gyertyános 18:10 – 20:00 Faluotthon
2017.6.23. Hotiza 16:30 – 19:00 Nogača
2017.6.23 Kapca 19:10 – 20:00 Faluotthon
2017.6.26 Kót 16:30 – 17:00 Faluotthon – Tűzoltóotthon
2017.6.26 Hosszúfalu, Hosszúfaluhegy 17:30 – 20:00 Faluotthon – Tűzoltóotthon

 

További információt az alábbi telefonszámon 02 545 93 15 minden nap 10:00 – 14:00 óra között kaphat (kontakt személy Ksenija Hodošček).

Datum: 07. 06. 2017 | Objavljeno v Novice in obvestila, Odpadki |