Novice in obvestila

Svetovni dan voda

Varujmo naravno bogastvo – vodo!

Voda je življenje. Voda je predpogoj za obstoj človeka, živali in rastlin in je nenadomestljiv vir za nacionalne ekonomije. Ima temeljno vlogo pri klimatskih spremembah. V kapljici vode lahko živi do 30 milijonov mikroorganizmov.  Dejstvo, da brez vode ni življenja, poznamo. Brez hrane človek preživi en mesec, brez vode pa le 5 do 7 dni. Pomen skrbi za vodo pa so leta 1992 priznali tudi Združeni narodi, ko so določili 22. marec kot svetovni dan voda. S tem so želeli poudariti pomen skrbi za vodo; še več, obdobje med leti 2005 in 2015 so  razglasili za desetletje ukrepanja na temo »Voda za življenje«.
Več »

Datum: 20. 03. 2009 | Objavljeno v Novice in obvestila |

Uspešno delovanje Kobiljskega zadrževalnika

Objekt Kobiljski zadrževalnik je bil zgrajen leta 2008 v okviru istoimenskega projekta, ki je bil sofinanciran s strani EU, sosedskega programa INTERREG IIIA (SLO-HU-CRO), države Slovenije in države Madžarske ter na slovenski strani voden s strani Eko-parka.

Med 6. in 11. februarjem je padla večja količina padavin, istočasno pa smo bili priča še izredno hitremu taljenju snega, kar je povzročilo porast vodostajev in nevarnost poplav. Upravljavec je tako v zadrževalniku zaprl zapornice in zadržal na območju zadrževalnika približno 2 mio m3 vode. To je po mnenju strokovnjakov zaščitilo okoliška naselja pred skoraj gotovimi poplavami, tako na madžarski kot slovenski strani meje.

Objekt je tako uspešno prestal prvo resno preizkušnjo in se pokazal kot pomemben element varovanja pred visokimi vodami ter potrdil, da je bila odločitev za izvedbo in sofinanciranje projekta Kobiljski zadrževalnik dobra.

Datum: 15. 02. 2009 | Objavljeno v Novice in obvestila |

Priklopili vas Kot na vodovodni sistem Lendava

Občina Lendava je leta 2006 izgradila vodovodno cev do vasi Kot, ki je vse do sedaj še naprej koristila svoj vaški vodovod. Decembra smo se upravljavec in predstavniki Krajevne skupnosti ter vaščani uspeli dokončno dogovoriti za prehod uporabnikov na osrednji vodovodni sistem Lendava. Vodovod vasi Kot smo decembra uspešno priklopili na osrednji vodovodni sistem občine Lendava in s tem zagotovili redno in kakovostno oskrbo z vodo za 128 prebivalcev.

Nepriključena na osrednji vodovodni sistem občine Lendava tako ostaja še vas Hotiza, ki jo planiramo priklopili v okviru projekta pomurskega vodovoda, ki je že v fazi priprave tehnične in investicijske dokumentacije.

Datum: 26. 01. 2009 | Objavljeno v Novice in obvestila |
Datum: 23. 12. 2008 | Objavljeno v Novice in obvestila |

VABILO: Popis vodomerov v vinskih kleteh

Spoštovani!

Vabimo vse lastnike vinskih kleti in vikendov, ki nam še niste javili stanja vodomerov, da nam sporočite stanje vodomerov do 09.01.2009. Stanje nam lahko sporočite na  tel: 02 577 62 86 in 02 577 62 80 ali fax: 02 577 62 84.
V primeru, da nam stanja ne sporočite, bomo za leto 2008 obračunali porabo vode na podlagi porabe iz leta 2007.

Za vaše sodelovanje se vam zahvaljujemo.

Eko-park d.o.o. Lendava Öko-park Kft. Lendva
Datum: 18. 12. 2008 | Objavljeno v Novice in obvestila |

Skupina projektov Dolinska kanalizacija odobrena

V Eko-parku smo za šest pomurskih občin v skladu z Operativnim programom razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007-2013 (OP-ROPI) ter po navodilih Ministrstva za okolje in prostor pripravili vlogo za skupino projektov Celostno urejanje odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda in varovanje vodnih virov na spodnjem povodju reke Mure (akronim: Dolinska kanalizacija). Po dolgotrajnih usklajevanjih smo 15.9.2008 od Službe vlade za regionalno politiko in lokalno samoupravo prejeli odločbo o dodelitvi sredstev iz Kohezijskega sklada. Skupina projektov je vredna 27,5 mio EUR.

Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz Kohezijskega sklada. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete Varstvo okolja – področje voda, prednostne usmeritve Odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih vod.

Datum: 16. 09. 2008 | Objavljeno v Novice in obvestila |

Cena za odvajanje in čiščenje

Spoštovani!

Obveščamo Vas, da smo prejeli sklep občinskega sveta Občine Lendava št. 015-03-0032/2005 z dne 30.06.2008, ki pravi, da se z dnem 01.07.2008 uveljavi odobrena cena za storitve odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda, ki znaša 0,6259 €/m3.

Na sprejeto ceno sta bili pridobljeni soglasji Ministrstva za gospodarstvo št. 301-155/2008-2 z dne 18.06.2008 in 3423-78/2004-2 z dne 19.08.2004.

Uporabnikom je nova cena obračunana na računu/položnici, ki jo boste prejeli avgusta za porabo vode v mesecu juliju.

Datum: 05. 08. 2008 | Objavljeno v Novice in obvestila |