Kanalizacija

NAPOTKI za vgradnjo male komunalne čistilne naprave (MKČN) do 50 PE in nepretočne greznice

Kdo mora imeti MKČN oz. nepretočno greznico? 

Vsi objekti, ki se nahajajo na območju, kjer ni javne kanalizacije oz. ni predvidena gradnja javne kanalizacije, ter vsi objekti, ki so izven strnjenih območjih ali t.i. aglomeracij ali pa so od javne kanalizacije oddaljeni več kot 100 m, morajo imeti MKČN ali nepretočno greznico.

Ali se vaš objekt nahaja na območju aglomeracije? To lahko preverite na spletni strani Atlas okolja: http://gis.arso.gov.si/atlasokolja/profile.aspx?id=Atlas_Okolja_AXL@Arso

(povezava: »OKOLJE«, »AGLOMERACIJE«, v iskanje vpišite naslov vašega objekta in pritisnite enter) ali preverite pri izvajalcu javne službe.

 

Postopek za vgradnjo MKČN

Pred vgradnjo MKČN:

 1. Pridobitev vodnega soglasja na Direkciji RS za vode (link do vloge za pridobitev vodnega soglasja)
 1. Pridobitev soglasja izvajalca javne službe (vloga: vloga-kanalizacija). Izpolniti vlogo in poslati na Eko-park d.o.o. Lendava, Glavna ulica 109, 9220 Lendava

 

Po vgradnji MKČN:

 1.  Izvajalca javne službe pisno obvestiti o začetku obratovanja MKČN najpozneje v roku 15 dni po začetku obratovanja MLČN oz. 30 dni za greznice (obrazec Prijava: prijava-mkcn).

Lastnik oz. upravljavec MKČN obrazec izpolni in ga skupaj s prilogama posreduje izvajalcu javne službe – Eko-park d.o.o.  Lendava po pošti, skenirano po elektronski pošti (stanko.gjerkes@eko-park.si) ali dokumente osebno prinese na sedež podjetja.

 1. Ko MKČN začne stabilno delovati (to je po 3 – 9 mescih po zagonu MKČN), mora lastnik oz. upravljavec MKČN pri pooblaščenem izvajalcu monitoringa odpadnih vod, naročiti prve meritve (vzorči se trenutni vzorec na iztoku iz MKČN). Izvajalec lastniku MKČN na podlagi opravljenih meritev izda analizni izvid. V kolikor je izvid neustrezen, je potrebno preveriti in urediti način čiščenja ter meritve ponoviti. Seznam pooblaščenih izvajalcev monitoringa odpadnih vod je dostopen na povezavi: http://okolje.arso.gov.si/onesnazevanje_voda/tabela/5/page/1.

 

Obveznosti lastnika MKČN (lastnik MKČN je hkrati tudi upravljavec MKČN):

 • izvajalcu javne službe omogočiti prevzem blata in
 • izvajalcu javne službe omogočiti pregled MKČN (na vsake 3 leta) oz. mu v roku poslati rezultate meritev emisij snovi na iztoku MKČN (analizni izvidi pooblaščenih izvajalcev).
 • Hraniti dokumentacijo MKČN:
  • izjavo o lastnostih MKČN,
  • navodila dobavitelja za obratovanje in vzdrževanje naprave,
  • vodno soglasje in pregledno situacijo z vidnim mestom iztoka ter koordinatami
  • poročilo o opravljenih prvih meritvah (obratovalni monitoring odpadnih voda)
  • dokumentacijo o opravljenih delih na MKČN
  • podatke o ravnanju z blatom (potrdilo izvajalca javne službe o prevzemu blaga, datum in količino)
  • podatke o izrednih dogodkih v zvezi z obratovanjem MKČN (okvare, prekinitve)

 

ROK za vgradnjo MKČN oz. nepretočne greznice (za objekte za katere je bilo izdano gradbeno dovoljenje pred 14. 12. 2002):

 • Za obstoječe objekte, ki nimajo urejenega odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode tako, kot je bilo predpisano v času gradnje objekta, je rok za vgradnjo MKČN in/ali nepretočne greznice, najkasneje do 31. 12. 2021.
 • Za tiste objekte, ki imajo čiščenje odpadne vode urejeno s pretočno (obstoječo) greznico (oz. v skladu s prepisi, ki so veljali v času gradnje objekta), morajo zagotoviti vgradnjo MKČN ali nepretočne greznice (v skladu z Uredbo, 98/16) najpozneje ob prvi rekonstrukciji objekta.
 • Industrijski objekti morajo zagotoviti vgradnjo MKČN ali nepretočne greznice (v skladu z Uredbo, 98/16) najpozneje v roku določenem v okoljevarstvenem dovoljenju ali do 31. 12. 2021, če le-tega ni bilo.

 

Objekti, ki so v strnjenih naseljih z obstoječo javno kanalizacijo, so se obvezni takoj priključiti na obstoječo javno kanalizacijo, razen, če so od kanalizacije oddaljeni več kot 100 m.

 

Zakonske podlage

Za področje gospodarskih javnih služb odvajanja in čiščenja odpadnih voda, predvsem na področju MKČN in nepretočnih greznic, se je leta 2015 spremenila zakonodaja. Področje MKČN in greznic ureja naslednja veljavna zakonodaja:

 1. Uredba o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode (Ur.l.RS, št. 98/15).
 2. Pravilnik o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu odpadnih vod (UL RS št. 94/14, 98/15)
 3. Uredba o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda (UL RS št. 80/12, 98/15)
 4. Uredba o uporabi blata iz komunalnih čistilnih naprav v kmetijstvu (UL RS št. 62/08)
 5. Operativni program odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode za obdobje od leta 2005 do 2017;
 6. občinski Odloki s področja odvajanja in čiščenja odpadnih vod

 

Kontaktna oseba: Edvard Farkaš, edvard.farkas@eko-park.si, 02 57 762 87

Datum: 19. 10. 2016 | Objavljeno v Kanalizacija |

Pojasnilo obračunanih cen za izvajanje GJS odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda

Občinski svet Občine Lendava je na svoji 8 .redni seji dne 22.01.2016 sprejel sklep št. 03503-0003/2015-5 s katerim je potrdil predračunske cene izvajanja obvezne gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalnih in padavinskih odpadnih voda na območju Občine Lendava.

Cene gospodarskih javnih služb se oblikujejo na podlagi Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen obveznih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Ur. list RS št. 87/2012).

Na podlagi Uredbe se v okviru javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode ločeno oblikujejo in obračunavajo cene za storitve javne službe, in sicer:

 1. Cene, ki se nanašajo na izvajanje storitev in pokrivajo stroške izvajalca GJS:
 • odvajanje komunalne odpadne vode – 0,3799 €/m3, za območje celotne občine
 • odvajanje padavinske odpadne vode s streh – trenutno se ne zaračunavA
 • storitve povezane z nepretočnimi greznicami, obstoječimi greznicami in malimi komunalnimi čistilnimi napravami – 0,214 €/m3, za ne priklopljene na kanalizacijsko omrežje
 • čiščenje komunalne odpadne vode – 0,512 €/m3, za naselje Hotiza
 • čiščenje padavinske odpadne vode s streh – trenutno se ne zaračunava

Cene, ki se nanašajo na izvajanje storitev se obračunavajo na podlagi dobavljenih količin vode v mesecu na katerega se obračun storitev nanaša.

Izvajalec gospodarske javne službe mora za stavbe, ki niso priključene na javno kanalizacijo zagotoviti:

 • prevzem blata iz obstoječih greznic – enkrat na tri leta
 • prevzem blata iz MKČN – enkrat na tri leta
 1. Del cene, ki vključuje stroške javne infrastrukture (omrežje in čistilna naprava) in je sestavljena iz najemnine, ki je prihodek lastnika ter stroškov zavarovanja in odškodnin:
 • omrežnina iz naslova omrežja – 3,942 €/mesec za priključek do DN 20
 • omrežnina iz naslova ČN Hotiza – 2,205 €/mesec za priključek DN 20

Omrežnina se uporabnikom zaračunava glede na zmogljivost priključka, določeno s premerom vodomera.

Cena storitev čiščenja za Občino Lendava brez naselja Hotiza je ostala ne spremenjena in znaša 0,6259 €/m3 dobavljene vode. Cena je oblikovana s strani izvajalca storitev tj. ČN Lendava.

Datum: 16. 03. 2016 | Objavljeno v Kanalizacija, Novice in obvestila |

O B V E S T I L O o obvezni priključitvi objekta na kanalizacijsko omrežje Občine Lendava

Cenjene občane obveščamo, da je v skladu z 20. členom Odloka o odvajanju in čiščenju odpadnih komunalnih, tehnoloških in padavinskih voda v občini Lendava (UL RS, št.82/2001) na območju, kjer je zgrajena, se gradi ali rekonstruira javna kanalizacija, priključitev na javno kanalizacijo obvezna.

Lastnik stanovanjskega (poslovnega) objekta mora pri izvedbi priključka upoštevati sledeče:

 1. Na sedež Občine Lendava, Glavna ulica 20, 9220 Lendava mora oddati prijavo za odobritev izvedbe priključka na javno kanalizacijo (obrazec 1, ki ga dobi na sedežu občine).
 2. Po prejemu soglasja za izvedbo priključka izvede priklop na javno kanalizacijsko omrežje (priklop na kontrolnem jašku).
 3. Po izvedbi priključka odda prijavo za pregled izvedenega priključka na javno kanalizacijo (obrazec 2, ki ga dobi na sedežu občine).
 4. Sledil bo terenski ogled priključka, kar opravi strokovna komisija lastnika omrežja.
 5. Če bo priključek ustrezno izveden, se lastniku izda potrdilo o registraciji priključka.

Pri izvedbi priključka upoštevajte sledeče:

 • Spojni kanal je treba izvesti s predpisanimi cevmi (PE, PVC) minimalnega premera 110 mm.
 • Zagotoviti je potrebno ustrezen padec spojnega kanala.
 • Zagotoviti je potrebno 100 % tesnjenje priključne cevi na kontrolnem jašku (ustrezno tesnilo).
 • Strogo prepovedano je speljati meteorno vodo v javno fekalno kanalizacijo.
 • Izvedba priključka je dovoljena le s strani strokovno usposobljene osebe gradbene  stroke, ki izdela načrt (skico) spojnega kanala in izda izjavo o tehnični ustreznosti izvedenega priključka.

Pozivamo vas, da najkasneje do 31.12.2012 izvedete priključitev objekta na javno kanalizacijo v skladu z gornjimi navodili.

Po tem roku bo občinska inšpekcijska in redarska služba opravila inšpekcijske preglede glede priključitve objektov na javno kanalizacijsko omrežje ter zoper tiste, ki svojih odpadnih voda iz objekta ne bodo speljali v javno kanalizacijsko omrežje, sprožila ustrezne postopke v skladu z občinsko in državno zakonodajo.

Za več informacij pokličite režijski obrat Občine Lendava (tel.: 02 577 2513, g. Jožef Čivre ali 02 577 2541, g. Jožef Berden).

»Skrb za okolje, varnost in zdravje ter družbena odgovornost naj bodo cilji, za doseganje katerih  si prizadevamo občani naše občine.«

Občinska uprava

Datum: 07. 01. 2013 | Objavljeno v Kanalizacija |