Ceste

Zimska služba 2020/21

Ceste se v zimskem času, ki praviloma traja od 15. novembra tekočega leta do 15. marca naslednjega leta oz. v času zimskih razmer, vzdržujejo v skladu z izvedbenim programom zimske službe.

Zimska služba obsega sklop dejavnosti in opravil, potrebnih za omogočanje prevoznosti cest in varnega prometa v zimskih razmerah. Zimske razmere nastopijo takrat, ko je zaradi zimskih pojavov (sneg, poledica in drugo) lahko ogroženo normalno odvijanje prometa.

Zimsko službo na območju Občine Lendava izvaja Eko-park d.o.o., z lastnimi resursi, delno pa s podizvajalci. Zimska služba se izvaja na cca 134 km cest, 50 km pločnikov in kolesarskih stez ter na cca 16.000 m2 utrjenih površin (trgi, parkirišča).

Ceste in javne površine so  razdeljene v posamezne prioritetne oziroma prednostne razrede:

tabela_zimska_sluzba_3_0_0.png

  • Prednostni razred 1 – neodložljiva dela, opustitev teh del lahko ogrozi varnost prometa ter funkcioniranje  posameznih ustanov in podjetij.
  • Prednostni razred 2 – nujno potrebna dela, ki se izvajajo v okviru zimske službe
  • Prednostni razred 3 – dela, katerih opustitev neposredno ne ogroža ceste in varnost prometa, so pa pomembna za ohranjanje funkcionalnosti.

Občane obveščamo, da imamo tudi sami krajani določene obveznosti, med katerimi ne pozabimo, da:

  • se moramo v prometu prilagoditi razmeram na cesti in uporabljati zimsko opremo,
  • smo dolžni očistiti sneg pred zgradbo (pri večstanovanjskih objektih mora čiščenje organizirati upravljavec zgradbe),
  • moramo varovati okolje in ga ne obremenjevati s prekomernim soljenjem.

V skladu z Odlokom o občinskih cestah morajo tudi vsi krajani, ki živijo ob občinski cesti, dopustiti odlaganje snega na njihovo zemljišče, če jim s tem ni povzročena škoda. Prebivalci ob občinski cesti morajo imeti na strehah stanovanjskih objektov pritrjene snegolove, da se sneg ne bi usipal na občinsko cesto, z objektov ob občinski cesti pa morajo pravočasno odstraniti ledene sveče tako, da ne ogrozijo varnosti udeležencev v prometu.

Lastniki oz. uporabniki zgradb so dolžni pred svojim objektom oz. dovozom na javno cestišče pospraviti in odstraniti sneg, ki ostane pri pluženju javne ceste, če jih ta sneg ovira.

Zgradbe, s katerih se lahko vsuje snežni plaz, ki ogroža varnost občanov in premoženja, oz. vse zgradbe, ki mejijo na javne površine, morajo imeti ustrezne zadrževalne snegolove. Žlebovi, strešne odtočne cevi in odtoki meteornih voda na zgradbah ne smejo biti poškodovani. Lastnik zgradbe mora sproti odstranjevati ledene sveče. Pred odstranjevanjem snega in ledenih sveč s streh je potrebno pločnik za pešce ustrezno zavarovati. Odtekanje iz streh ne sme biti speljano na javne površine, ki jih vzdržuje izvajalec zimske službe.

Pri odstranjevanju snega z javnih prometnih površin, streh, funkcionalnih in drugih površin, je prepovedano zametavati javne prometne površine. Sneg se mora odlagati na robu vozišča, pri čemer mora biti zagotovljeno odvodnjavanje ali na mestu, kjer odstranjeni sneg ne ovira hoje in prometa z vozili.

V času  odstranjevanja snega s površin, določenih  v tem programu, so lastniki vozil dolžni odstraniti svoja vozila z javnih površin.

REAKCIJSKI ČAS ZARADI COVID-19

V primeru, če pride do večjih težav zaradi covid-19, bo reakcijski čas na terenu temu primerno podaljšan in se najprej izvedejo najnujnejše prometne povezave kot so šole, vrtci, zdravstveni dom in drugo.

Program zimske službe je objavljen tudi na občinski spletni strani (www.lendava.si) in podjetja EKO-PARK (www.eko-park.si).

Dežurstvo in komuniciranje z javnostjo je 24 ur na dan zagotovljeno pri izvajalcu na kontaktni številki 041 702 080. Pripombe, reklamacije in predloge pa je možno posredovati preko občinskega ZELENEGA TELEFONA, telefonska številka je 080 48 47.

Vsem občankam in občanom želimo varno vožnjo ter strpnost in potrpežljivost v cestnem prometu!

 

Datum: 02. 11. 2020 | Objavljeno v Ceste, Novice in obvestila |

Javno naročilo – VZDRŽEVANJE CEST

Spoštovani,

obveščamo vas, da smo na Portalu javnih naročil z dnem 26.09.2019, št. objave  JN006621/2019-K01 – Popravek (EU 14 – SL), objavljeno dne 26.09.2019, objavili javno naročilo za oddajo ponudbe za letno in zimsko vzdrževanje cest na območju občine Lendava. Javno naročilo je objavljeno na  spletni strani https://www.enarocanje.si/Obrazci/?id_obrazec=325284 .

Ponudbo je mogoče oddati  v elektronski obliki preko spletnega portala e-JN na povezavi https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=12920 .”

Razpisna dokumentacija je dosegljiva na spodnji povezavi. Ponudnike opozarjamo, da si razpisno dokumentacijo v celoti pozorno preberejo. Morebitna vprašanja lahko ponudniki na naročnika naslavljajo preko portala javnih naročil.

RAZPISNA DOKUMENTACIJA

Datum: 26. 09. 2019 | Objavljeno v Ceste, Javna naročila, Novice in obvestila |

Zimska služba

Zimsko službo na območju občine Lendava izvajajo podjetja DARS d.d., Direkcija RS za ceste in Eko-Park Lendava d.o.o.

Na občinskih cestah v skupni dolžini približno 130 kilometrov in površini okoli 11 000 m² zimsko službo izvaja podjetje Eko-Park s podizvajalci. Občinske ceste in javne površine, ki jih vzdržuje Eko-Park so razdeljene v tri prioritete. Standard vzdrževanja občinskih cest je določen nekoliko višje od tistega, ki ga določa Pravilnik o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah.

Občane obveščamo, da imamo tudi sami krajani določene obveznosti, med katerimi ne pozabimo, da:

– se moramo v prometu prilagoditi razmeram na cesti in uporabljati zimsko opremo,
– smo dolžni očistiti sneg pred zgradbo (pri večstanovanjskih objektih mora čiščenje organizirati upravljavec zgradbe),
– moramo varovati okolje in ga ne obremenjevati s prekomernim soljenjem.

V skladu z Odlokom o občinskih cestah morajo vsi krajani, ki živijo ob občinski cesti, dopustiti odlaganje snega na njihovo zemljišče, če se jim s tem ne povzroča škoda. Prebivalci ob občinski cesti morajo imeti na strehah stanovanjskih objektov pritrjene snegolove, da se sneg ne bi usipal na občinsko cesto, z objektov ob občinski cesti pa morajo odstraniti ledene sveče pravočasno in tako, da ne ogrozijo varnosti udeležencev v prometu.

Podrobnejši program zimske službe je objavljen v pripetem dokumentu  in na spletni občine (www.lendava.si). Dežurstvo in komuniciranje z javnostmi 24 ur na dan je zagotovljeno pri Eko-park d.o.o. Lendava na kontaktni številki 041 70 20 80. Pripombe, reklamacije in predloge pa je možno posredovati tudi preko občinskega ZELENEGA TELEFONA, telefonska številka je 080 48 47.

Vsem občankam in občanom želimo varno vožnjo ter strpnost in potrpežljivost v cestnem prometu!

2014 PROGRAM ZIMSKE SLUŽBE Eko-park

Datum: 29. 12. 2014 | Objavljeno v Ceste, Novice in obvestila |

Zimska služba

Izvajanje zimske službe v sezoni 2014/2015

Začela se je zimska sezona, ki praviloma traja od 15. novembra tekočega leta do 15. marca naslednjega leta. Čeprav nas narava še ni obdarila s snegom, je prav, da smo na zimske razmere pripravljeni.

Občina Lendava je zadolžena za izvajanje zimske službe na kategoriziranih občinskih cestah in določa normative za pluženje in posipavanje cest. Pluženje in posipavanje se vrši po treh prioritetah.  V prioriteto I spadajo strmine in mestne ulice, pločniki v mestu in v krajih Občine Lendava ter utrjene javne površine in stopnišča v mestu Lendava. V prioriteto II spadajo krajevne skupnosti (Trimlini, Petišovci, Pince Marof-Benica, Pince, Dolina, Čentiba, Dolga vas, Mostje, Radmožanci, Genterovci, Dolnji Lakoš, Gornji Lakoš, Gaberje, Kapca, Kot, Hotiza). V prioriteto III pa spadajo kategorizirane in nekategorizirane javne poti. Več o prioritetah in normativih je na spodnji povezavi.

Posipavanje se vrši glede na meteorološke razmere in normative. Praviloma se naj ne bi posipavale ceste, ki so uvrščene v 3. prioriteto, z manjšo intenziteto in količino pa se posipavajo ceste uvrščene v 2. prioriteto. V primeru nevarnosti poledice se ukrepa tako, da se omogoči največja možna prometna varnost.

Za čiščenje in vzdrževanje dovoznih poti do posameznih stanovanjskih objektov so dolžni poskrbeti občani sami. Lahko pa se dogovorijo in naročijo pluženje in posipavanje tudi z izvajalcem zimske službe.

Letos je za izvajanje zimske službe urejeno s pogodbo, po kateri zimsko vzdrževanje izvaja javno podjetje Eko-park d.o.o. Lendava.

2014 PROGRAM ZIMSKE SLUŽBE Eko-park

 

Datum: 24. 12. 2014 | Objavljeno v Ceste, Novice in obvestila |

Zimska služba

Izvajanje zimske službe v sezoni 2012/2013

Začela se je zimska sezona, ki praviloma traja od 15. novembra tekočega leta do 15. marca naslednjega leta. Na zimo pa je opozoril tudi že prvi sneg, ki je poskrbel za prave zimske užitke, obenem pa  tudi na zimskemu času  primerne razmere na cestah.

Občina Lendava je zadolžena za izvajanje zimske službe na kategoriziranih občinskih cestah. Pluženje in posipavanje se vrši po treh prioritetah. Pod prioriteto I spadajo strmine in mestne ulice, pločniki v mestu in v krajih Občine Lendava ter vse utrjene javne površine in stopnišča v mestu Lendava. Pod prioriteto II spadajo krajevne skupnosti (Trimlini, Petišovci, Pince Marof-Benica, Pince, Dolina, Čentiba, Dolga vas, Mostje, Radmožanci, Genterovci, Dolnji Lakoš, Gornji Lakoš, Gaberje, Kapca, Kot, Hotiza). Pod prioriteto III pa spadajo kategorizirane in nekategorizirane javne poti.

Za čiščenje in vzdrževanje dovoznih poti do posameznih stanovanjskih objektov so dolžni poskrbeti občani sami, lahko pa se dogovorijo tudi z izvajalcem, ki na tem območju opravlja zimska vzdrževalna dela.

Dejavnost opravljanja zimske službe je urejena s pogodbo, po kateri zimsko vzdrževanje izvajata javni podjetji EKO-PARK d.o.o. in  NOGRAD d.o.o. Seznam cest in utrjenih javnih površin, ki jih ueja posamezni  izvajelc je razviden v spodnjih dokumentih.

 

Več »

Datum: 24. 12. 2012 | Objavljeno v Ceste, Novice in obvestila |