Arhiv avtorja

Povpraševanje za vzdrževanje pokopališč

Spoštovani,

na spodnji povezavi je dosegljivo povpraševanje za vzdrževanje pokopališč.

Ponudbo oz. predračun, prosim, pošljite na naš naslov: EKO-PARK d.o.o. Lendava ÖKO-PARK Kft. Lendva, Glavna ulica 109, 9220 Lendava, na telefax: 02/577 62 84 ali na elektronski naslov: info@eko-park.si , do 27.01.2017 do 9.00 ure.

Povpraševanje: 116010-vzdrzevanje-pokopalisc

Datum: 29. 12. 2016 | Objavljeno v Javna naročila |

Javno naročilo: Dobava MKČN

Spoštovani,

Obveščamo vam, da smo na Portalu javnih naročil z dnem 29.12.2016, št. objave JN008052/2016-W01, objavili javno naročilo za zavarovanje kanalizacije. Rok za prejem ponudb je 18.1.2017 do 9.00 ure.

Razpisna dokumentacija je dosegljiva na spodnji povezavi. Ponudnike opozarjamo, da si razpisno dokumentacijo v celoti pozorno preberejo. Morebitna vprašanja lahko ponudniki na naročnika naslavljajo preko portala javnih naročil.

Razpisna dokumentacija: 9-2016-2-jnmv-mkcn

Datum: 29. 12. 2016 | Objavljeno v Javna naročila |

Eko-park d.o.o. Lendava upravlja z naslednjimi pokopališči:

 • Pokopališče Lendava
 • Pokopališče Čentiba
 • Pokopališče Dolga vas
 • Pokopališče Mostje
 • Pokopališče Genterovci
 • Pokopališče Kamovci
 • Pokopališče Radmožanci
 • Pokopališče Petišovci
Datum: 07. 11. 2016 | Objavljeno v Pokopališča |

NAPOTKI za vgradnjo male komunalne čistilne naprave (MKČN) do 50 PE in nepretočne greznice

Kdo mora imeti MKČN oz. nepretočno greznico? 

Vsi objekti, ki se nahajajo na območju, kjer ni javne kanalizacije oz. ni predvidena gradnja javne kanalizacije, ter vsi objekti, ki so izven strnjenih območjih ali t.i. aglomeracij ali pa so od javne kanalizacije oddaljeni več kot 100 m, morajo imeti MKČN ali nepretočno greznico.

Ali se vaš objekt nahaja na območju aglomeracije? To lahko preverite na spletni strani Atlas okolja: http://gis.arso.gov.si/atlasokolja/profile.aspx?id=Atlas_Okolja_AXL@Arso

(povezava: »OKOLJE«, »AGLOMERACIJE«, v iskanje vpišite naslov vašega objekta in pritisnite enter) ali preverite pri izvajalcu javne službe.

 

Postopek za vgradnjo MKČN

Pred vgradnjo MKČN:

 1. Pridobitev vodnega soglasja na Direkciji RS za vode (link do vloge za pridobitev vodnega soglasja)
 1. Pridobitev soglasja izvajalca javne službe (vloga: vloga-kanalizacija). Izpolniti vlogo in poslati na Eko-park d.o.o. Lendava, Glavna ulica 109, 9220 Lendava

 

Po vgradnji MKČN:

 1.  Izvajalca javne službe pisno obvestiti o začetku obratovanja MKČN najpozneje v roku 15 dni po začetku obratovanja MLČN oz. 30 dni za greznice (obrazec Prijava: prijava-mkcn).

Lastnik oz. upravljavec MKČN obrazec izpolni in ga skupaj s prilogama posreduje izvajalcu javne službe – Eko-park d.o.o.  Lendava po pošti, skenirano po elektronski pošti (stanko.gjerkes@eko-park.si) ali dokumente osebno prinese na sedež podjetja.

 1. Ko MKČN začne stabilno delovati (to je po 3 – 9 mescih po zagonu MKČN), mora lastnik oz. upravljavec MKČN pri pooblaščenem izvajalcu monitoringa odpadnih vod, naročiti prve meritve (vzorči se trenutni vzorec na iztoku iz MKČN). Izvajalec lastniku MKČN na podlagi opravljenih meritev izda analizni izvid. V kolikor je izvid neustrezen, je potrebno preveriti in urediti način čiščenja ter meritve ponoviti. Seznam pooblaščenih izvajalcev monitoringa odpadnih vod je dostopen na povezavi: http://okolje.arso.gov.si/onesnazevanje_voda/tabela/5/page/1.

 

Obveznosti lastnika MKČN (lastnik MKČN je hkrati tudi upravljavec MKČN):

 • izvajalcu javne službe omogočiti prevzem blata in
 • izvajalcu javne službe omogočiti pregled MKČN (na vsake 3 leta) oz. mu v roku poslati rezultate meritev emisij snovi na iztoku MKČN (analizni izvidi pooblaščenih izvajalcev).
 • Hraniti dokumentacijo MKČN:
  • izjavo o lastnostih MKČN,
  • navodila dobavitelja za obratovanje in vzdrževanje naprave,
  • vodno soglasje in pregledno situacijo z vidnim mestom iztoka ter koordinatami
  • poročilo o opravljenih prvih meritvah (obratovalni monitoring odpadnih voda)
  • dokumentacijo o opravljenih delih na MKČN
  • podatke o ravnanju z blatom (potrdilo izvajalca javne službe o prevzemu blaga, datum in količino)
  • podatke o izrednih dogodkih v zvezi z obratovanjem MKČN (okvare, prekinitve)

 

ROK za vgradnjo MKČN oz. nepretočne greznice (za objekte za katere je bilo izdano gradbeno dovoljenje pred 14. 12. 2002):

 • Za obstoječe objekte, ki nimajo urejenega odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode tako, kot je bilo predpisano v času gradnje objekta, je rok za vgradnjo MKČN in/ali nepretočne greznice, najkasneje do 31. 12. 2021.
 • Za tiste objekte, ki imajo čiščenje odpadne vode urejeno s pretočno (obstoječo) greznico (oz. v skladu s prepisi, ki so veljali v času gradnje objekta), morajo zagotoviti vgradnjo MKČN ali nepretočne greznice (v skladu z Uredbo, 98/16) najpozneje ob prvi rekonstrukciji objekta.
 • Industrijski objekti morajo zagotoviti vgradnjo MKČN ali nepretočne greznice (v skladu z Uredbo, 98/16) najpozneje v roku določenem v okoljevarstvenem dovoljenju ali do 31. 12. 2021, če le-tega ni bilo.

 

Objekti, ki so v strnjenih naseljih z obstoječo javno kanalizacijo, so se obvezni takoj priključiti na obstoječo javno kanalizacijo, razen, če so od kanalizacije oddaljeni več kot 100 m.

 

Zakonske podlage

Za področje gospodarskih javnih služb odvajanja in čiščenja odpadnih voda, predvsem na področju MKČN in nepretočnih greznic, se je leta 2015 spremenila zakonodaja. Področje MKČN in greznic ureja naslednja veljavna zakonodaja:

 1. Uredba o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode (Ur.l.RS, št. 98/15).
 2. Pravilnik o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu odpadnih vod (UL RS št. 94/14, 98/15)
 3. Uredba o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda (UL RS št. 80/12, 98/15)
 4. Uredba o uporabi blata iz komunalnih čistilnih naprav v kmetijstvu (UL RS št. 62/08)
 5. Operativni program odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode za obdobje od leta 2005 do 2017;
 6. občinski Odloki s področja odvajanja in čiščenja odpadnih vod

 

Kontaktna oseba: Edvard Farkaš, edvard.farkas@eko-park.si, 02 57 762 87

Datum: 19. 10. 2016 | Objavljeno v Kanalizacija |

NEVARNI ODPADKI – zbiranje v soboto, 22.10.2016

Spoštovani,

vsa gospodinjstva so v teh dneh prejela na dom obvestila o zbiranju nevarnih odpadkov. V soboto, 24.10.2016, bomo za gospodinjstva organizirali zbiranje nevarnih odpadkov po urniku, ki ste ga prejeli na dom.

Nevarnih odpadkov ne smemo odlagati med ostale odpadke. Prosimo, da nevarne odpadke predajate na vsakoletni zbiralni akciji, ki jo za vas organiziramo za vas.

URA NASELJA LOKACIJA ZBIRANJA
8.00–9.00 PINCE, PINCE MAROF, BENICA VAŠKI DOM PINCE
9.00–10.00 ČENTIBA, DOLINA ZBIRALNICA GROZDJA ČENTIBA
10.00–11.00 LENDAVA 1, TRIMLINI, LEND.GORICE PARKIRIŠČE PRI TRGOVINI TUŠ
11.00–12.00 LENDAVA 2, LEND. GORICE PARKIRIŠČE PRI EKO-PARKU
12.00–13.00 DOLGA VAS, DOLGOV. GORICE PRI TRGOVINI DOLGA VAS
13.00–14.00 MOSTJE, BANUTA, GENTEROVCI, RADMOŽANCI, KAMOVCI “TRGOVINA MERCATOR” GENTEROVCI

 

URA NASELJA LOKACIJA ZBIRANJA
8.00–9.00 PETIŠOVCI PRI TRGOVINI “MERCATOR”
9.00–10.00 DOLNJI LAKOŠ, GORNJI LAKOŠ PRI NOGOMETNEM IGRIŠČU
10.00–11.00 GABERJE PRI TRGOVINI MERCATOR
11.00–12.00 KAPCA, KOT PRI GOSTILNI JAKŠIČ
12.00–13.00 HOTIZA PRI TRGOVINI “MERCATOR”

Nevarni in posebni odpadki, ki jih je potrebno ločeno zbirati in oddajati za to pooblaščenim
podjetjem, so:
· onesnažena embalaža in embalaža pršil (prazna embalaža barv, lakov, lepil, pesticidov, olj, embalaža z ostanki barv, lakov, lepil, pesticidov, olj…),
· absorbenti (čopiči, krpe, mešala, lopatice, …),
· barve, laki, impregnirana sredstva, premazi,
· odpadna olja (motorna, hidravlična, mazalna olja, …),
· razredčila, odpadna topila,
· odpadna zdravila,
· baterije, akumulatorji vseh vrst (baterijski vložki, baterijski gumbi, avtomobilski, kamionski, traktorski, akumulatorji),
· odpadna fitofarmacevtska sredstva (škropiva in druga zaščitna sredstva vseh vrst s področja sadjarstva, vinogradništva, vrtnarstva, poljedelstva),
· kisline, lugi, belila, čistila, specialna čistila, lepila, kemikalije,
· živosrebrni termometri in drugi živosrebrni instrumenti,
· neonska svetila (cevi) in halogenska svetila
· odpadna jedilna olja in maščobe

Opozorilo: Baterije in stara zdravila prinesite ločeno od ostalih nevarnih in posebnih odpadkov. Tekočine prinesite le v zaprtih posodah.

Občani lahko svoje lastne nevarne in posebne odpadke nekaj mesecev skladiščijo doma, ne da bi jim to predstavljalo posebno nevarnost, saj ne gre za velike količine.

Datum: 18. 10. 2016 | Objavljeno v Novice in obvestila, Odpadki |

Dosledno ločevanje odpadkov

Kako odlagamo odpadke in kako jih razvrščamo smo opisali že v brošuri Kako ravnati z odpadki (dosegljiva s klikom na sliko brošure v levi menijski pasici). O Bioloških odpadkih smo vas z brošuro obvestili pre leotm dni.

Sedaj pa za pomoč pri bolj doslednem ločevanju odpadkov objavljamo še podrobnejši seznam nekaterih najbolj pogostih vrst odpadkov in njihovo razvrstitev (na spodnji povezavi):

Pomoč za RAZVRŠČANJE ODPADKOV – LOČEVANJE ODPADKOV

V kolikor imate večjo količino mešanih komunalnih odpadkov (plenic), lahko izberete eno od treh možnosti:

 • zaprosite za večji zabojnik za MKO (mešani komunalni odpadki)
 • kupite dodatne vreče za MKO pri izvajalcu GJS (Eko-park d.o.o. Lendava) in jih odložite ob kanti za MKO na dan odvoza odpadkov
 • kupite dodatne vreče za MKO pri izvajalcu GJS ter jih pripeljete in odložite v zbirnem centru Dolga vas, v času uradnih ur ali na sedežu Eko-park d.o.o. Lendava
Datum: 28. 09. 2016 | Objavljeno v Novice in obvestila, Odpadki |

NOVI URNIKI ODVOZA IN DOSLEDNO LOČEVANJE ODPADKOV OD 1. 10. 2016

Pričetek ločenega zbiranje MKO in papirja na izvoru se pričenja s 1. 10. 2016. O točnem datumu odvoza posameznih frakcij odpadkov (urniki odvoza odpadkov) po naseljih so bili vsi uporabniki storitev GJS pisno obveščeni po pošti. Novi urniki odvoza odpadkov veljajo za oktober, november in december 2016 in so dosegljivi tudi na spodnji povezavi.

V prehodnem obdobju, tj. do 31.12.2016, načrtujemo 1 odvoz na mesec MKO ter 1 odvoz na mesec papirja. Odvozi ostalih ločenih frakcij (embalaža in BIO) ostanejo nespremenjeni.

Na podlagi izkušenj ter vaših informacij in predlogov v tem času, bomo za leto 2017 izoblikovali dokončen novi urnik zbiranja in prevoza odpadkov.

Ločeno zbiranje odpadkov  bo prispevalo k znižanju količin mešanih komunalnih odpadkov (MKO) ter posledično tudi k znižanju stroškov obdelave in odlaganja odpadkov, k manjši obremenitvi ekoloških otokov ter k večjemu varovanje narave.

Ločeno zbiranje odpadkov na izvoru (MKO, papir, embalaža in BIO) se izvaja že v večini občin po Sloveniji, tudi v vseh ostalih občinah v Pomurju in je obvezno.

V preteklih tednih smo prejeli nekaj klicev občanov, da nimajo odpadkov, da jih kurijo itd…. Vsi občani in pravne osebe smo povzročitelji odpadkov ter tudi zavezani k vključitvi v sistem izvajanja GJS zbiranja in prevoza odpadkov. Odpadke je prepovedano kuriti ali uničevati na drug način ali jih odlagati na divja odlagališča.

URNIKI ODVOZA ODPADKOV PO NASELJIH (KOLEDARČKI ZA OKT-DEC.2016):

Benica

Čentiba-Lend-Gorice-Mivjek-Dolina-Pince-P-Marof

D-Lakos-G-Lakos-Gaberje

Dolga-vas-Dolg-Gorice-Lend-Gorice-1

Hotiza

Kapca-Kot

Lendava-1-Lend-Gorice-2

Lendava-2-Lend-Gorice-3

Mostje-Banuta-Genterovci-Radmozanci-Kamovci

Trimlini-Petisovci

Datum: 28. 09. 2016 | Objavljeno v Novice in obvestila, Odpadki |