Odpust dolgov – informacije za upravičence

Javno podjetje Eko-park d.o.o. Lendava je podpornik projekta odpusta dolgov. Izvedba odpusta je omogočeno, s tem, da je k projektu pristopila tudi Občina Lendava. Javno podjetje Eko-park d.o.o. Lendava bo odpisovalo stare dolgove, ki so glede na sprejeti Zakon o pogojih za izvedbo ukrepa odpusta dolgov (ZPIUOD) in Sporazum o odpustu dolgov določeni kot upravičeni in so bili na dan 31.12.2014 zapadli za več kot 12 mesecev oz. so nastali do 31.12.2013 ter glede katerih obstaja izvršilni naslov ali verodostojna listina, in sicer gre za enkraten odpis. Odpust dolgov velja le za redne gospodinjske stroške za stalne storitve gospodarskih javnih služb javnega podjetja (pitna voda, kanalizacija, odpadki).

Kdo so upravičenci?

Upravičenci so vsi tisti dolžniki – fizične osebe, ki so bili kadarkoli v obdobju med 1.1.2015 in 30.6.2015 prejemniki:

  • denarne socialne pomoči ali
  • varstvenega dodatka ali
  • veteranskega dodatka ali
  • otroškega dodatka iz 1. oz. 2. dohodkovnega razreda ali
  • otroškega dodatka v 3. dohodkovnem razredu in hkrati prejemniki dodatka za nego otroka oz. dodatka za veliko družino.

Upravičenec ni fizična oseba, nad premoženjem katere se vodi postopek osebnega stečaja po zakonu, ki ureja finančno poslovanje, postopke zaradi insolventnosti in prisilno prenehanje.

Kakšen je postopek?

Upravičenci zaprosijo za odpust dolga na obrazcu, ki je dosegljiv na spletni strani http://www.paketpomoci.si/pomoc-ob-dolgovih.html, na centrih za socialno delo, Rdečem križu, Karitas in Zvezi prijateljev mladine.

Prošnja na predpisanem obrazcu mora biti vložena (osebno ali po pošti) pri upniku (v javnem podjetju Eko-park d.o.o. Lendava) najkasneje do 31.10.2015.

Če so vsi zahtevani pogoji izpolnjeni, posamezni upnik in dolžnik skleneta dogovor o odpustu dolga, ki se lahko odbori v celoti ali delno. Dogovori se bodo klepali po preteku roka za predajo prošnje dolžnikov oz. do 31.1.2016.

Več informacij na: http://www.paketpomoci.si/pogosta-vprasanja.html

 

Datum: 23. 09. 2015 | Objavljeno v Novice in obvestila |