NAVODILA ZA OPROSTITEV ALI ZMANJŠANJE OBVEZNOSTI ZA ODVOZ KOMUNALNIH ODPADKOV

Navodila občanom z apodajo vloge za oprostitev ali zmanjašanje obveznosti za odvoz komunanlih odpadkov

1.) Odobritev obračunavanja nižjih stroškov za gospodinjstva z 1 osebo

Od 1.1.2014 velja novi Odlok o zbiranju in prevozu odpadkov na območju Občine Lendava (Ur.l.RS 60/2013; v nadaljevanju Odlok) in Tehnični pravilnik o zbiranju in prevozu odpadkov na območju Občine Lendava (Ur.l.RS 60/2013; v nadaljevanju Tehnični pravilnik).  V skladu z navedenima predpisoma v upravnem postopku ne odloča več Občina Lendava temveč v skladu z 12. in 16. členom Odloka o tem odloča izvajalec gospodarske javne službe (v nadaljevanju izvajalec GJS).  V skladu nevdenimi predpisi mora povzročitelj  izvajalcu GJS, to je Eko-park d.o.o. Lendava, podati vlogo za odobritev spremembe obračunavanja stroškov. 

Za odobritev obračunavanja nižjih stroško za gospodinjstva z 1 osebo mora stranka podati pisno vlogo in zahtevane priloge: Potrdilo upravne enote o številu gospodinjstev in številu članov gospodinjstva (stalno in začasno prijavljenih) na naslovu za katerega se podaja vloga.


Vloga v PDF obliki:


2.) Oprostitev obveznosti odvoza odpadkov

Od 1.1.2014 velja novi Odlok o zbiranju in prevozu odpadkov na območju Občine Lendava (Ur.l.RS 60/2013; v nadaljevanju Odlok)) in Tehnični pravilnik o zbiranju in prevozu odpadkov na območju Občine Lendava (Ur.l.RS 60/2013; v nadaljevanju Tehnični pravilnik).  V skladu z navedenima predpisoma v upravnem postopku ne odloča več Občina Lendava temveč v skladu s 7. členom (4 odstavek) Odloka o tem odloča izvajalec gospodarske javne službe (v nadaljevanju izvajalec GJS).  V skladu navedenim členom mora lastnik s pisno izjavo potrditi nevseljenost oziroma neuporabo stanovanjskih, poslovnih ali drugih prostorov, namenjenih začasnemu oziroma občasnemu bivanju ali izvajanju dejavnosti. 

Za odobritev oprostitve  obveznosti odvoza komunalnih odpadkov je potrebno izvajalcu GJS, Eko-park d.o.o. Lendava, predložiti vlogo in zahtevane priloge: Potrdilo upravne enote o stalnem ali začasnem prebivališču na naslovu in Izjavo o neuporabi objekta.  Obrazec vloge in izjave je spodaj.


Vloga v PDF obliki:


Datum: 29. 01. 2014 | Objavljeno v Odpadki |