O B V E S T I L O o obvezni priključitvi objekta na kanalizacijsko omrežje Občine Lendava

Cenjene občane obveščamo, da je v skladu z 20. členom Odloka o odvajanju in čiščenju odpadnih komunalnih, tehnoloških in padavinskih voda v občini Lendava (UL RS, št.82/2001) na območju, kjer je zgrajena, se gradi ali rekonstruira javna kanalizacija, priključitev na javno kanalizacijo obvezna.

Lastnik stanovanjskega (poslovnega) objekta mora pri izvedbi priključka upoštevati sledeče:

  1. Na sedež Občine Lendava, Glavna ulica 20, 9220 Lendava mora oddati prijavo za odobritev izvedbe priključka na javno kanalizacijo (obrazec 1, ki ga dobi na sedežu občine).
  2. Po prejemu soglasja za izvedbo priključka izvede priklop na javno kanalizacijsko omrežje (priklop na kontrolnem jašku).
  3. Po izvedbi priključka odda prijavo za pregled izvedenega priključka na javno kanalizacijo (obrazec 2, ki ga dobi na sedežu občine).
  4. Sledil bo terenski ogled priključka, kar opravi strokovna komisija lastnika omrežja.
  5. Če bo priključek ustrezno izveden, se lastniku izda potrdilo o registraciji priključka.

Pri izvedbi priključka upoštevajte sledeče:

  • Spojni kanal je treba izvesti s predpisanimi cevmi (PE, PVC) minimalnega premera 110 mm.
  • Zagotoviti je potrebno ustrezen padec spojnega kanala.
  • Zagotoviti je potrebno 100 % tesnjenje priključne cevi na kontrolnem jašku (ustrezno tesnilo).
  • Strogo prepovedano je speljati meteorno vodo v javno fekalno kanalizacijo.
  • Izvedba priključka je dovoljena le s strani strokovno usposobljene osebe gradbene  stroke, ki izdela načrt (skico) spojnega kanala in izda izjavo o tehnični ustreznosti izvedenega priključka.

Pozivamo vas, da najkasneje do 31.12.2012 izvedete priključitev objekta na javno kanalizacijo v skladu z gornjimi navodili.

Po tem roku bo občinska inšpekcijska in redarska služba opravila inšpekcijske preglede glede priključitve objektov na javno kanalizacijsko omrežje ter zoper tiste, ki svojih odpadnih voda iz objekta ne bodo speljali v javno kanalizacijsko omrežje, sprožila ustrezne postopke v skladu z občinsko in državno zakonodajo.

Za več informacij pokličite režijski obrat Občine Lendava (tel.: 02 577 2513, g. Jožef Čivre ali 02 577 2541, g. Jožef Berden).

»Skrb za okolje, varnost in zdravje ter družbena odgovornost naj bodo cilji, za doseganje katerih  si prizadevamo občani naše občine.«

Občinska uprava

Datum: 07. 01. 2013 | Objavljeno v Kanalizacija |