Voda: Predstavitev

Javno podjetje Eko-park d.o.o. Lendava Öko-park kft Lendva, je bilo ustanovljeno z Odlokom o ustanovitvi javnega podjetja Eko-park d.o.o. Lendava leta 2007, z namenom organiziranja in izvajanja gospodarskih javnih služb na območju Občine Lendava. Javno službo oskrbe s pitno vodo podjetje izvaja od leta 2008.

Dne 25.03.2008 so občine lastnice podpisale Konzorcijsko pogodbo za izvedbo in upravljanje vodovodnega sistema na območju Upravne enote Lendava oz. Pomurski vodovod – sistema A v sklopu sistema oskrbe prebivalstva s pitno vodo na območju Pomurja. Na podlagi Odloka o oskrbi s pitno vodo v občini Lendava (Ur. list RS št. 17/2013) so občine solastnice prenesle upravljanje vodovodnega omrežja v občini lastnici, na javno podjetje Eko-park d.o.o.. V skladu s konzorcijsko pogodbo podjetje upravlja s celotnim omrežjem, ki zajema občine Lendava, Črenšovci, Odranci, Turnišče, Dobrovnik in Kobilje. Občina Velika Polana je v skladu s Konzorcijsko pogodbo sicer vključena v Pomurski vodovod – sistem A, vendar se oskrbuje s pitno vodo iz lastnega sistema za oskrbo s pitno vodo.

 Vodovodni sistem sloni na vodnem zajetju v Gaberju ter vodnem zajetju v Turnišču. Celoten vodni sistem nadziramo s pomočjo telemetrije, ki omogoča stalni monitoring oz. kontrolo in vodenje delovanja vodovodnega sistema ter vodenje evidenc.

Podjetje ima ustrezno kvalificirane in usposobljene vodovodarje in druge kadre, kar mu omogoča, da z lastnimi kapacitetami vzdržuje in nadzira celoten vodovodni sistem.

 

Sprejeti letni programi:    PROGRAM GJS VODOVOD za leto 2018-2021

Program oskrbe s pitno vodo 2022-2025 Sistem A