MKČN

Kdo mora imeti MKČN oz. nepretočno greznico? 

Vsi objekti, ki se nahajajo na območju, kjer ni javne kanalizacije oz. ni predvidena gradnja javne kanalizacije, ter vsi objekti, ki so izven strnjenih območjih ali t.i. aglomeracij ali pa so od javne kanalizacije oddaljeni več kot 100 m, morajo imeti MKČN ali nepretočno greznico.

Ali se vaš objekt nahaja na območju aglomeracije? To lahko preverite na spletni strani Atlas okolja: http://gis.arso.gov.si/atlasokolja/profile.aspx?id=Atlas_Okolja_AXL@Arso

(povezava: »OKOLJE«, »AGLOMERACIJE«, v iskanje vpišite naslov vašega objekta in pritisnite enter) ali preverite pri izvajalcu javne službe.

Postopek za vgradnjo MKČN

 Pred vgradnjo MKČN:

  1. Pridobitev vodnega soglasja na Direkciji RS za vode (http://www.dv.gov.si/si/delovna_podrocja/urejanje_voda/vodna_soglasja/)
  1. Pridobitev soglasja izvajalca javne službe (vloga). Izpolniti vlogo in poslati na Eko-park d.o.o. Lendava, Glavna ulica 109, 9220 Lendava

Po vgradnji MKČN:

  1. Izvajalca javne službe pisno obvestiti o začetku obratovanja MKČN najpozneje v roku 15 dni po začetku obratovanja MLČN oz. 30 dni za greznice (obrazec Prijava).

Lastnik oz. upravljavec MKČN obrazec izpolni in ga skupaj s prilogama posreduje izvajalcu javne službe – Eko-park d.o.o.  Lendava po pošti, skenirano po elektronski pošti (stanko.gjerkes@eko-park.si) ali dokumente osebno prinese na sedež podjetja.

  1. Ko MKČN začne stabilno delovati (to je po 3 – 9 mescih po zagonu MKČN), mora lastnik oz. upravljavec MKČN pri pooblaščenem izvajalcu monitoringa odpadnih vod, naročiti prve meritve (vzorči se trenutni vzorec na iztoku iz MKČN). Izvajalec lastniku MKČN na podlagi opravljenih meritev izda analizni izvid. V kolikor je izvid neustrezen, je potrebno preveriti in urediti način čiščenja ter meritve ponoviti. Seznam pooblaščenih izvajalcev monitoringa odpadnih vod je dostopen na povezavi: http://okolje.arso.gov.si/onesnazevanje_voda/tabela/5/page/1.