Informacije javnega zna─Źaja

1. Osnovni podatki o katalogu


Naziv organa
EKO-PARK d.o.o. Lendava, javno podjetje / ├ľKO-PARK Kft. Lendva, k├Âzhaszn├║ v├íllalat
Glavna ulica 109
9220 Lendava

Odgovorna uradna oseba
direktor: Jo┼żef Geren─Źer

Datum prve objave kataloga
20.3.2015

Datum zadnje spremembe
07.03.2018

Katalog je dostopen na spletnem naslovu
www.eko-park.si

Druge oblike kataloga
Tiskana oblika je dostopna na sede┼żu dru┼żbe.

Prenos PDF datoteke (61,8 KB): Katalog_Informacije_javnega_znacaja


2. Splo┼íni podatki o organu in informacijah javnega zna─Źaja s katerimi razpolaga

2.c Kontaktni podatki uradne osebe (oseb), pristojnih za posredovanje informacij

Kontaktni podatki uradne osebe
Uradna oseba pristojna za posredovanje informacij javnega zna─Źaja je direktor Jo┼żef Geren─Źer.

Telefon: 02 577 62 86
Fax: 02 577 62 84
E-mail: info@eko-park.si

2.d Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov Evropskih skupnosti z delovnega podro─Źja organa

Dr┼żavni predpisi
Register predpisov RS  (http://zakonodaja.gov.si/)

Predpisi lokalnih skupnosti

 • Odlok o ustanovitvi javnega podjetja EKO ÔÇô PARK d.o.o. Lendava/├ľKO ÔÇô PARK Kft (http://www.uradni-list.si/1/content?id=79716)
 • Odlok o┬áGJS v ob─Źini Lendava (UL RS, ┼ít. 45/09, 61/10, 101/11)
 • Odloku o oskrbi s pitno vodo v Ob─Źini Lendava (Ur.l.RS, ┼ít. 17/2013, 13/16)
 • Uredba o oskrbi s pitno vodo (Ur.l.RS, ┼ít. 88/2012)
 • Odlok o odvajanju in ─Źi┼í─Źenju komunalne in padavinske vode na obmo─Źju Ob─Źine Lendava (UL RS, ┼ít. 61/2014, 13/16),
 • Tehni─Źni pravilnik o javni kanalizaciji (UL RS, ┼ít. 108/2001)
 • Odlok o zbiranju in prevozu komunalnih odpadkov na obmo─Źju Ob─Źine Lendava (Ur.l.RS ┼ít. 60/2013)
 • Tehni─Źni pravilnik o zbiranju in prevozu komunalnih odpadkov na obmo─Źju Ob─Źine Lendava z vsemi spremembami┬á(Ur.l.RS 60/2013, 32/2014, 32/2014, 2/2016,25/2017)
 • Uredba o odpadkih (Ur.l.RS 37/2015 in 69/15)
 • Uredba o metodologiji oblikovanje za oblikovanje cen storitev obveznih ob─Źinskih gospodarskih javnih slu┼żb varstva okolja (Ur.l.RS 87/2012, 109/12)
 • Vsi ob─Źinski odloki, ki dolo─Źajo izvajanje gospodarskih javnih slu┼żb so uradno objavljeni in dostopni na: http://www.lendava.si in na: http://www.uradni-list.si/
 • Zakonodaja Republike Slovenije, ki dolo─Źa izvajanje dejavnosti podjetja je dostopna na: http://www.uradni-list.si/

Predpisi EU

2.e Seznam predlogov predpisov

2f. Seznam strateških in programskih dokumentov po vsebinskih sklopih

Seznam strateških in programskih dokumentov
Ra─Źunovodski izkazi in predpisana letna poro─Źila so dostopna na:
http://www.ajpes.si

2.g Seznam vrst upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov

2.h Seznam javnih evidenc, s katerimi organ upravlja

Seznam evidenc

 • Kataster komunalne infrastrukture s podro─Źja oskrbe s pitno vodo,
 • Kataster komunalne infrastrukture s podro─Źja odvajanja odpadnih voda,
 • Evidenca uporabnikov GJS zbiranja in prevoza odpadkov,
 • Evidenca ekolo┼íkih otokov,
 • Kataster in evidenca grobov za pokopali┼í─Źa v upravljanju.

2.i Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov

Seznam zbirk
Dru┼żba ne razpolaga z drugimi informatiziranimi javnimi zbirkami podatkov.

2.j Najpomembnej┼íi vsebinski sklopi drugih informacij javnega zna─Źaja oziroma seznam posameznih dokumentov


3. Opis na─Źina dostopa do posameznih sklopov informacij

Opis dostopa do posameznih sklopov informacij

 • Informacije javnega zna─Źaja v elektronski obliki so prosto dostopne na spletu┬áwww.eko-park.si┬áv html formatu. Za dostop je potreben internetni brskalnik.
 • Dostop do informacij javnega zna─Źaja v tiskani obliki je mo┼żen na upravi EKO-PARK d.o.o. Lendava, javno podjetje / ├ľKO-PARK Kft. Lendva, k├Âzhaszn├║ v├íllalat , v ─Źasu uradnih ur.
 • Delni dostop do informacij javnega zna─Źaja je omogo─Źen v skladu s 16. ─Źlenom Uredbe o posredovanju informacij javnega zna─Źaja (Ur.l.RS 115/03).

4. Seznam najpogosteje zahtevanih informacij javnega zna─Źaja

Seznam je v pripravi.


5. Osebe poobla┼í─Źene za zastopanje in ─Źlani nadzornega sveta

Podatki o osebah poobla┼í─Źenih za zastopanje dru┼żbe in ─Źlanih nadzornega sveta so dostopni na: http://┬áwww.ajpes.si


6. Dogovorjena izpla─Źila mese─Źnih prejemkov direktorja

Izpla─Źila prejemkov poslovodne osebe ureja Zakon o prejemkih poslovodnih oseb v gospodarskih dru┼żbah v ve─Źinski lasti Republike Slovenije in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZPPOGD).

Dogovorjena vi┼íina odpravnine zna┼ía povpre─Źna osnovna bruto pla─Źa iz obdobja treh mesecev pred odpoklicem za obdobje treh mesecev v kolikor direktor ostane v delovnem razmerju v podjetju ali v vi┼íini ┼íestkratnika povpre─Źne bruto pla─Źe, ki jo je dosegel v zadnjih treh mesecih, v kolikor mu po odpoklicu preneha delovno razmerje.

Jo┼żef Geren─Źer, 1.883,89 EUR neto mese─Źno (januar 2018), 22.541,96 neto prejemki za leto 2017.


─îlani nadzornega sveta so za leto 2017 prejeli neto izpla─Źila:

Ime in priimek Neto letno
Neto na sejo
Branko Lovrak, predsednik 378,20 EUR (4 seje) 94,55 EUR
Ester Povše, namest. preds. 290,92 EUR (4 seje) 72,73 EUR
─Éanino Kutnjak, ─Źlan 290,92 EUR (4 seje) 72,73 EUR
SKUPAJ 960,04 EUR

Pogodbe sklenjene z zunanjimi izvajalci za intelektualne storitve, v letu 2018:

Vrsta posla Pogodbeni partner Vi┼íina posameznih izpla─Źil, neto (mese─Źno)
Datum trajanja posla Podatki iz aneksa k pogodbi
Svetovalne storitve Edvard Farkaš, Lendava 300 EUR 1.1.2018- /
Ra─Źunovodske storitve G-ELD Aktiva d.o.o. Trimlini 57/c, 9220 Lendava* 950,00 EUR 1.1.2018- /

*TRR: SI56 0234 2026 0530 645