CENIK: Občina Turnišče

Ceniki komunalnih storitev

Oskrba s pitno vodo
VODARINA

  EM

cena brez
DDV
cena z DDV
(9,5 %)
Vodarina GJS   m3 0,5646 0,57165

OMREŽNINA

VODOMER

Faktor
omrežnine
EM

Cena
brez DDV
Cena
z DDV
Priključek DN < 20 1 €/mesec 4,243 4,6461
Priključek 20< DN < 40 3 €/mesec 12,729 13,9382
Priključek 40< DN <50 10 €/mesec 42,430 46,4608
Priključek 50< DN <65 15 €/mesec 63,645 69,6913
Priključek 65< DN <80 30 €/mesec 127,290 139,3825
Priključek 80< DN <100 50 €/mesec 212,150 232,3042
Priključek 100< DN <150 100 €/mesec 424,30 464,6085
Priključek 150 < 200 €/mesec 848,60 929.217
MENJAVA ŠTEVCA IN MODULA (zaradi poškodbe, zmrzali itd.)   Enota Cena
brez DDV
Cena
z 9,5% DDV (za fizične osebe)
števec DN 15 1 EUR/mesec 41 44,895
števec DN 20 1 EUR/mesec 41 44,895
števec DN 25 1 EUR/mesec 58 63,51
števec DN 32 1 EUR/mesec 110 120,45
Daljinski modul za odčitavanje 1 EUR/mesec 75 82,125

Cene veljajo od dne 1. 4.2022.

* Omrežnina se obračunava glede na velikost vodomera. Kot izhodišče se upošteva cena za vodomer velikosti DN13 oz. DN20, za vse ostale velikosti se cena določa glede na faktorje, določene v Uredbi o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Ur.l:RS 87/2012, 109/12).

Cene je sprejel občinski svet Občine Turnišče  na podlagi Elaborata o oblikovanju cen storitev obveznih gospodarskih javnih služb varstva okolja v občini Turnišče za javno službo oskrba s pitno vodo.

Povezava: Občina Turnišče