CENIK: Občina Turnišče

Ceniki komunalnih storitev

Oskrba s pitno vodo
VODARINA

  EM

cena brez
DDV
cena z DDV
(9,5 %)
Vodarina GJS   m3 0,5161 0,56513

OMREŽNINA

VODOMER

Faktor
omrežnine
EM

Cena
brez DDV
Cena
z DDV
Priključek DN < 20 1 €/mesec 3,0693 3,36088
Priključek 20< DN < 40 3 €/mesec 9,2079 10,08265
Priključek 40< DN <50 10 €/mesec 30,693 33,6088
Priključek 50< DN <65 15 €/mesec 46,0395 50,41325
Priključek 65< DN <80 30 €/mesec 92,079 100,8265
Priključek 80< DN <100 50 €/mesec 153,465 168,0442
Priključek 100< DN <150 100 €/mesec 306,93 336,0883
Priključek 150 < 200 €/mesec 613,86 672,1767
MENJAVA ŠTEVCA IN MODULA (zaradi poškodbe, zmrzali itd.)   Enota Cena
brez DDV
Cena
z 9,5% DDV (za fizične osebe)
števec DN 15 1 EUR/mesec 41 44,895
števec DN 20 1 EUR/mesec 41 44,895
števec DN 25 1 EUR/mesec 58 63,51
števec DN 32 1 EUR/mesec 110 120,45
Daljinski modul za odčitavanje 1 EUR/mesec 75 82,125

Cene veljajo od dne 1. 7. 2018.

* Omrežnina se obračunava glede na velikost vodomera. Kot izhodišče se upošteva cena za vodomer velikosti DN13 oz. DN20, za vse ostale velikosti se cena določa glede na faktorje, določene v Uredbi o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Ur.l:RS 87/2012, 109/12).

Cene je sprejel občinski svet Občine Turnišče na svoji 25. redni seji dne 14.06.2018,  na podlagi Elaborata o oblikovanju cen storitev obveznih gospodarskih javnih služb varstva okolja v občini Turnišče za javno službo oskrba s pitno vodo.

Povezava: Občina Turnišče