CENIK: Občina Odranci

Ceniki komunalnih storitev

CENIK: Oskrba s pitno vodo
VODARINA

  EM

cena brez
DDV
cena z DDV
(9,5 %)
Vodarina GJS   m3 0,6794 0,7439

OMREŽNINA

VODOMER

Faktor
omrežnine
EM

Cena
brez DDV
Cena
z DDV
Priključek DN < 20 1 €/mesec 2,418 2,64771
Priključek 20< DN < 40 3 €/mesec 7,254 7,94313
Priključek 40< DN <50 10 €/mesec 24,18 26,4771
Priključek 50< DN <65 15 €/mesec 36,27 39,7156
Priključek 65< DN <80 30 €/mesec 72,54 79,4313
Priključek 80< DN <100 50 €/mesec 120,90 132,3855
Priključek 100< DN <150 100 €/mesec 241,80 264,771
Priključek 150 < 200 €/mesec 483,60 529,542
SUBVENCIJA OMREŽNINE

Faktor
omrežnine
EM

Cena
brez DDV
Cena
z DDV
Priključek DN < 20 1 €/mesec 0 0
Priključek 20< DN < 40 3 €/mesec 0 0
Priključek 40< DN <50 10 €/mesec 0 0
Priključek 50< DN <65 15 €/mesec 0 0
Priključek 65< DN <80 30 €/mesec 0 0
Priključek 80< DN <100 50 €/mesec 0 0
Priključek 100< DN <150 100 €/mesec 0 0
Priključek 150 < 200 €/mesec 0 0
MENJAVA ŠTEVCA IN MODULA (zaradi poškodbe, zmrzali itd.)   Enota Cena
brez DDV
Cena
z 9,5% DDV (za fizične osebe)
števec DN 15 1 EUR/mesec 41 44,895
števec DN 20 1 EUR/mesec 41 44,895
števec DN 25 1 EUR/mesec 58 63,51
števec DN 32 1 EUR/mesec 110 120,45
Daljinski modul za odčitavanje 1 EUR/mesec 75 82,125

Cene veljajo od 1.4.2024.

* Omrežnina za javno službo oskrbe s pitno vodo se obračunava glede na velikost vodomera. Kot izhodišče se upošteva cena za vodomer velikosti DN20, za vse ostale velikosti se cena določa glede na faktorje, določene v Uredbi o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12, 109/12, 76/17, 78/19 in 44/22 – ZVO-2).

Cene je dne 4.4.2024 sprejel občinski svet Občine Odranci na podlagi Elaborata o oblikovanju cen storitev obveznih gospodarskih javnih služb varstva okolja v občini Odranci za javno službo oskrba s pitno vodo.

 

CENIK: Kanalizacija
odvajanje odpadnih voda EM cena brez DDV cena z DDV
odvajanje odpadnih voda m3 0,15 0,16
omrežnina odvajanja odpadnih voda EM cena brez DDV cena z DDV
omrežnina odvajanja za priključek DN < 20 €/mesec 4,26 4,66
omrežnina odvajanja za priključek 20< DN < 40 €/mesec 12,78 13,99
omrežnina odvajanja za priključek 40< DN <50 €/mesec 42,60 46,65
omrežnina odvajanja za priključek 50< DN <65 €/mesec 63,90 69,97
omrežnina odvajanja za priključek 65< DN <80 €/mesec 127,80 139,94
omrežnina odvajanja za priključek 80< DN <100 €/mesec 213,00 233,24
omrežnina odvajanja za priključek 100< DN <150 €/mesec 426,00 466,47
omrežnina odvajanja za priključek 150 < €/mesec 852,00 932,94
čiščenje odpadnih voda EM cena brez DDV cena z DDV
čiščenje odpadnih voda m3 0,43 0,47
omrežnina čiščenja odpadnih voda EM cena brez DDV cena z DDV
omrežnina čiščenja za priključek DN < 20 €/mesec 2,84 3,11
omrežnina čiščenja za priključek 20< DN < 40 €/mesec 8,52 9,33
omrežnina čiščenja za priključek 40< DN <50 €/mesec 28,40 31,10
omrežnina čiščenja za priključek 50< DN <65 €/mesec 42,60 46,65
omrežnina čiščenja za priključek 65< DN <80 €/mesec 85,20 93,29
omrežnina čiščenja za priključek 80< DN <100 €/mesec 142,00 155,49
omrežnina čiščenja za priključek 100< DN <150 €/mesec 284,00 310,98
omrežnina čiščenja za priključek 150 < €/mesec 568,00 621,96
omrežnina ČN EM cena brez DDV cena z DDV
omrežnina ČN €/mesec 2,21 2,41995
       
okoljska dajatev odpadne vode EM cena brez DDV cena z DDV
okoljska dajatev priključeni m3 0,05280 0,05280
okoljska dajatev nepriključeni m3 0,5283 0,5283

Cene se uporabljajo od 1.4.2024 naprej.

Okoljska dajatev je izračunana v skladu z Uredbo o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda (Ur.l.RS, št. 104/09) in s Sklepom o določitvi zneska okoljske dajatve na enoto obremenitve okolja zaradi odvajanja odpadnih voda (Ur.l.RS, št. 7/10). DDV za okoljsko dajatev ni obračunan v skladu s ZZDV-1, 36 člen, 6.dostavek, c točka.

Povezava: Občina Odranci