CENIK: Občina Odranci

Ceniki komunalnih storitev

CENIK: Oskrba s pitno vodo
VODARINA

  EM

cena brez
DDV
cena z DDV
(9,5 %)
Vodarina GJS   m3 0,5175 0,566

OMREŽNINA

VODOMER

Faktor
omrežnine
EM

Cena
brez DDV
Cena
z DDV
Priključek DN < 20 1 €/mesec 2,3029 2,5217
Priključek 20< DN < 40 3 €/mesec 6,9087 7,5650
Priključek 40< DN <50 10 €/mesec 23,029 25,2167
Priključek 50< DN <65 15 €/mesec 34,5435 37,8251
Priključek 65< DN <80 30 €/mesec 69,087 75,6502
Priključek 80< DN <100 50 €/mesec 115,145 126,0838
Priključek 100< DN <150 100 €/mesec 230,29 252,1675
Priključek 150 < 200 €/mesec 460,58 504,3351
MENJAVA ŠTEVCA IN MODULA (zaradi poškodbe, zmrzali itd.)   Enota Cena
brez DDV
Cena
z 9,5% DDV (za fizične osebe)
števec DN 15 1 EUR/mesec 41 44,895
števec DN 20 1 EUR/mesec 41 44,895
števec DN 25 1 EUR/mesec 58 63,51
števec DN 32 1 EUR/mesec 110 120,45
Daljinski modul za odčitavanje 1 EUR/mesec 75 82,125

Cene veljajo od  1. aprila 2019.

* Omrežnina se obračunava glede na velikost vodomera. Kot izhodišče se upošteva cena za vodomer velikosti DN13 oz. DN20, za vse ostale velikosti se cena določa glede na faktorje, določene v Uredbi o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Ur.l:RS 87/2012, 109/12).

Cene je sprejel občinski svet Občine Odranci na svoji 22. redni seji dne 15.02.2018 na podlagi Elaborata o oblikovanju cen storitev obveznih gospodarskih javnih služb varstva okolja v občini Odranci za javno službo oskrba s pitno vodo.

Občinski svet Občine Odranci na svoji 22. redni seji dne 15.02.2018 sprejel sklep o določitvi subvencije k ceni oskrbe s pitno vodo za leto 2018 v višini 50 % ,za leto 2019 pa 40%.

CENIK: Kanalizacija
odvajanje in čiščenje odpadnih voda EM cena brez DDV cena z DDV
odvajanje odpadnih voda m3 0,06 0,06570
čiščenje odpadnih voda m3 0,36 0,3942
omrežnina odvajanje €/mesec 4,66 5,1027
omrežnina ČN €/mesec 2,21 2,41995
       
okoljska dajatev odpadne vode EM cena brez DDV cena z DDV
okoljska dajatev priključeni m3 0,05280 0,05280
okoljska dajatev nepriključeni m3 0,5283 0,5283

Cene se uporabljajo od 1. marca 2018 naprej.

Okoljska dajatev je izračunana v skladu z Uredbo o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda (Ur.l.RS, št. 104/09) in s Sklepom o določitvi zneska okoljske dajatve na enoto obremenitve okolja zaradi odvajanja odpadnih voda (Ur.l.RS, št. 7/10). DDV za okoljsko dajatev ni obračunan v skladu s ZZDV-1, 36 člen, 6.dostavek, c točka.

Povezava: Občina Odranci