CENIK: Občina Lendava

Cenik komunalnih storitev

OSKRBA S PITNO VODO
VODARINA   Enota Cena za vodarino,
brez DDV
Cena za vodarino,
z 9,5% DDV
Vodarina – GJS   €/m3 0,5646 0,6182
Vodarina – ostalo   €/m3 0,8469 0,85748
OMREŽNINA Faktor Enota Cena za priključek,
brez DDV
Cena za priključek,
z 9,5% DDV
DN < 20 1 EUR/mesec 3,773 4,1314
20< DN < 40 3 EUR/mesec 11,319 12,3943
40< DN <50 10 EUR/mesec 37,730 41,3143
50< DN <65 15 EUR/mesec 56,595 61,9715
65< DN <80 30 EUR/mesec 113,190 123,9430
80< DN <100 50 EUR/mesec 188,650 206,5717
100< DN <150 100 EUR/mesec 377,300 413,1435
150 < 200 EUR/mesec 754,600 826,2870
SUBVENCIJA OMREŽNINE Faktor Enota SUBVENCIJA brez DDV SUBVENCIJA z DDV
DN < 20 1 EUR/mesec 0 0
20< DN < 40 3 EUR/mesec 0 0
40< DN <50 10 EUR/mesec 0 0
50< DN <65 15 EUR/mesec 0 0
65< DN <80 30 EUR/mesec 0 0
80< DN <100 50 EUR/mesec 0 0
100< DN <150 100 EUR/mesec 0 0
150 < 200 EUR/mesec 0 0
MENJAVA ŠTEVCA IN MODULA (zaradi poškodbe, zmrzali itd.)   Enota Cena 
brez DDV
Cena 
z 9,5% DDV (za fizične osebe)
števec DN  15 1 EUR/kom 41 44,895
števec DN  20 1 EUR/kom 41 44,895
števec DN  25 1 EUR/kom 58 63,51
števec DN  32 1 EUR/kom 110 120,45
Daljinski modul za odčitavanje 1 EUR/kom 75 82,125
 
Cene veljajo od 1.4.2022 naprej.
* Omrežnina se obračunava glede na velikost vodomera. Kot izhodišče se upošteva cena za vodomer velikosti DN13 oz. DN20, za vse ostale velikosti se cena določa glede na faktorje, določene v Uredbi o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Ur.l:RS 87/2012, 109/12).
Cene je sprejel občinski svet Občine Lendava na podlagi Elaborata o oblikovanju cen storitev obveznih gospodarskih javnih služb varstva okolja v občini Lendava za javno službo oskrba s pitno vodo.

 

Kanalizacija
Odvajanje in čiščenje odpadnih voda Cena brez DDV v EUR Cena z 9,5% DDV EM
Odvajanje odpadnih voda v občini Lendava 0,4964 0,5435 €/m3
Čiščenje odpadnih voda v občini Lendava (razen Hotiza)1 0,6259 0,6854 €/m3
Omrežnina za območje občine Lendava za DN< 20 4,202 4,6012 EUR/mes
Čiščenje odpadnih voda v naselju Hotiza 0,5863 0,6420 €/m3
Omrežnina za ČN Hotiza za DN< 20 2,541 2,7824 EUR/mes
Storitve za obstoječe greznice in MKČN
Cena brez DDV v EUR  Cena z 9,5% DDV EM
Storitev greznice in MKČN 0,307 0,3362 €/m3
Praznjenje greznice z odvozom na ČN (do 5 km) 51,00 55,85 kom
Praznjenje greznice z odvozom na ČN (5-11 km) 68,00 74,46  kom
Praznjenje greznice z odvozom na ČN (11-20 km) 85,00 93,08 kom
Sprejem usedlin iz greznic1 12,40 13,58 €/m3
Okoljska dajatev – odpadne vode2 Cena brez DDV v EUR  Cena z DDV v EUR
EM
Priklopljeni na kanalizacijsko omrežje in ČN 0,05282 0,05282 €/m3
Nimajo urejene kanalizacije 0,52825 0,52825 €/m3
Cene veljajo od dne 01.04.2022.
Cena okoljske dajatve velja od 01.07.2022.
1Cena se obračuna po veljavnem ceniku ČNL d.o.o.
2Okoljska dajatev je izračunana v skladu z Uredbo o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda  (Ur.l.RS, št. 104/09) in s Sklepom o določitvi zneska okoljske dajatve na enoto obremenitve okolja zaradi odvajanja odpadnih voda (Ur.l.RS, št. 7/10). DDV za okoljsko dajatev ni obračunan v skladu s ZZDV-1, 36 člen, 6.dostavek, c točka.
Storitve zaračunavamo mesečno. Popise vodomerov za industrijske objekte in bloke izvajamo mesečno, za druge uporabnike pa 1-krat letno. Po izvedenem popisu izvedemo poračun porabe.

Zbiranje in odvoz odpadkov
Predmet
MKO BIO EM
Osnovna cena za odvoz odpadkov za kg (brez embalaže in ločenih frakcij)   0,1735  0,1284 €/kg
Opomba: MKO – mešani komunalni odpad / BIO – biološko razgradljivi kuhinjski odpadki in zeleni vrtni odpad
Cene izvajanja GJS zbiranja in prevoza odpadkov na volumen posode1
Volumen posode
Št. članov v gospodinjstvu
Št. zaposlenih  (gospodarstvo in javni sektor)
Št. gostov / kapaciteta lokala v gostinstvu Cena na mesec, EUR brez DDV
Cena z 9,5% DDV
120 l / obračun 60 l 1     2,2965 2,5147
120 l 2-4 1-4 7 4,5930 5,0293
240 l 5-8 5-10 7-14 9,1860 10,0587
360 l 8 in več 11-15 14-21 13,7790 15,0880
770 l       29,487 32,2883
1100 l       42,106 46,1061
           
120 l BIO       1,714 €/odvoz 1,8768 €/odvoz
5 m3 in več pogodba med izvajalcem GJS in uporabnikom storitev
Nad 15 zaposlenih in kapaciteta nad 21 gostov
Cene veljajo od dne 01.04.2022.
Zbiranje in odvoz odpadkov – ostale cene
Mešani komunalni odpadki
Cena brez DDV v EUR  Cena z 22% DDV EM
Zabojnik za odpadke 120 l 24,32   kom
Zabojnik za odpadke 240 l 36,96   kom
Zabojnik za odpadke 770 l 201,44   kom
Zabojnik za odpadke 1.100 l 207,90   kom
Mešani komunalni odpadki
Cena brez DDV v EUR  Cena z 9,5% DDV EM
Prenos posod – bloki (velja za bloke, kjer se storitev izvaja) 0,50   €/osebo
Obdelava in odlaganje odpadkov (storitve CEROP Puconci)
Cena brez DDV v EUR  Cena z 9,5% DDV  EM
Obdelava BIO razgradljivih odpadkov1 0,063 0,06898 kg
Cena javne infrastrukture – obdelava 0,0317 0,03471 kg
Cena storitve – obdelava 0,1152 0,12614 kg
Cena javne infrastrukture – odlaganje 0,1057 0,11574 kg
Cena storitve – odlaganje 0,0491 0,05376 kg
Kontejnerski odvoz odpadkov4
Cena brez DDV v EUR  Cena z 9,5% DDV  EM
Odvoz samonakladalnega kontejnerja 5 m3 99,158 108,578 kom
Odvoz samonakladalnega kontejnerja 7 m3 136,175 149,112 kom
Odvoz samonakladalnega kontejnerja 10 m3 in press-kontejner 194,5398 213,021 kom
Dostava kontejnerja do 10 km 34,77 38,073 kom
Najem kontejnerja, na dan 4,00 4,38 dan
Najem kontejnerja, na mesec 40,00 43,80 mesec
Vreče za odvoz odpadkov4
Cena brez DDV v EUR  Cena z 9,5% DDV  EM
Namenska vreča za odvoz mešanih komunalnih odpadkov 120l 4,593 5,0293 kom
Namenska vreča za odvoz bioloških odpadkov 120l 3,16 3,460 kom
Namenska vreča za mešano embalažo 120l 0,5985 0,6553 kom

V ceni namenske vreče za odvoz mešanih komunalnih odpadkov je zajeta cena vreče, cena odvoza ter cena odlaganja in obdelave odpadkov. 

V ceni namenske vreče za odvoz bioloških odpadkov je zajeta cena same vreče, cena odvoza ter cena odlaganja in obdelave odpadkov.

V ceni namenske vreče za mešane embalaže je zajeta cena same vreče ter cena odvoza odpadkov.

V ceni za kontejnerski odvoz odpadkov ni zajeta storitev obdelave in odlaganja odpadkov, ki se obračuna po dejanskih stroških – po ceniku CEROP d.o.o.

Cene veljajo od 1.4.2022.

 


Vzdrževanje pokopališča
Vrsta storitve Cena brez DDV v EUR/leto Cena z 22% DDV EM
Družinski grob 20,83 25,41 kom
Enojni grob 15,00 18,30 kom
Otroški grob 18,00 21,96 kom
Žarni grob 20,83 25,41 kom
Ostale storitve
Soglasje za postavitev nagrobnega spomenika 20,49 25,00 kom
Izdelava žarnega groba s stoječo napisno ploščo 1244,30 1518,05 kom
Izdelava žarnega groba z cvetličnim koritom 1322,50 1613,45 kom
Ostale storitve za pokopališča KS Lendava – enkratno plačilo za najem grobnega mesta
Vrsta groba Cena brez DDV Cena z 22% DDV EM
Družinski grob 147,55 180,00 kom
Enojni grob 122,95 150,00 kom
Žarni grob 106,56 130,00 kom
Cene za vzdrževanje pokopališča veljajo od dne 01.03.2012. Cene za izdelavo žarnega groba veljajo od 1.10.2022. Cene za najem grobnega mesta v KS Lendava veljajo od 17.11.2015.

Cenik storitev za TRG

Vrsta storitve Enota Cena brez DDV v EUR Cena v z 9,5% DDV  Cena v z 22% DDV
Nezahtevna dela – NK delavec* EUR/ura 15,00 16,42 18,30
Srednje zahtevna dela – PK delavec* EUR/ura 17,00 18,61 20,74
Zahtevna dela  – KV delavec* EUR/ura 19,00 20,80 23,18
Visoko zahtevna dela* EUR/ura 38,00 41,61 46,36
Preglednik EUR/ura 24,00 26,28 29,28
STROJNE STORITVE        
Valjar, 200-450 kg EUR/ura 38,60 42,27 47,09
JCB EUR/ura 41,50 45,44 50,63
Bager WN EUR/ura 36,40 61,76 68,41
Mini bager, do 4t EUR/ura 38,90 42,60 47,46
Pometalni stroj SWINGO EUR/ura 38,50 42,16 46,97
Teleskopski mulčar, 150 kW EUR/ura 41,50 45,44 50,63
Traktor s kosilnico do 25 KM EUR/ura 27,50 30,11 33,55
Traktor mulčar, 50kW EUR/ura 38,90 42,60 47,46
Traktor s priključki (rotacijska kosa, obračalnik, mulčar) EUR/ura 38,90 42,60 47,46
PREVOZNE STORITVE Z VOZNIKOM        
Kamion, do 5 m3 EUR/ura 49,50 54,20 60,39
Kamion, nad 5 m3 EUR/ura 51,90 56,83 63,32
Prevoz mehanizacije s prikolico EUR/ura 59,90 65,59 73,08
Poltovorno vozilo EUR/ura 34,70 38,00 42,33
Pregledniško vozilo EUR/ura 25,70 28,14 31,35
Servisno vozilo – vodovod EUR/ura 27,50 30,11 33,55
DELOVNA ORODJA IN STROJI (z delavcem)        
Hilti udarno kladivo EUR/ura 22,90 25,08 27,94
Nabijač – žaba EUR/ura 25,20 27,59 30,74
Nabijač – vibro plošča EUR/ura 25 27,38 30,50
Potopna vodna črpalka EUR/ura 21,20 23,21 25,86
Stroj za rezanje žive meje EUR/ura 21,90 23,98 26,72
Vrtna kosilnica EUR/ura 20,00 21,90 24,40
Kosilnica na nitko EUR/ura 20,00 21,90 24,40
Sesalec listja EUR/ura 25,00 27,38 30,50
Motorna žaga EUR/ura 22,90 25,08 27,94
Freza EUR/ura 22,50 24,64 27,45
Ročne škarje EUR/ura 16,50 18,07 20,13
Rezalnik asfalta Tm 4,50 4,93 5,49
Asfaltiranje z vročo asfaltno maso t 250,00 273,75 305,00
Asfaltiranje z hladno asfaltno maso t 420,00 459,90 512,40
         

* za delo izven delovnega časa se obračuna dodatek po KP komunalne dejavnosti.

Opomba:

  • Strošek premika stroja se obračuna v vrednosti strojne ure stroja.
  • Za vsako začeto uro se obračuna polna ura.
  • Za delo preko polnega delovnega časa se obračuna 30 % dodatek.
Cene veljajo za enkratna naročila oz. nepogodbene partnerje.
Cene veljajo od 1.4.2022.

Cenik za plakatiranje

CENIK:  Plakatiranje na plakatnih stebrih v Lendavi
Vrsta storitve Cena brez DDV v EUR/leto Cena z 22% DDV EM
Mali plakat 2,80 3,42 kom
Velik plakat 3,50 4,27 kom
Cene veljajo od 01.04.2022.

Cenik za kompostnike

CENIK:  Kompostniki
Vrsta storitve Cena brez DDV v EUR/leto Cena z 22% DDV EM
Kompostnik PPL 380 Comogreen 380 L 33,20 40,50 kom
Kompostnik PPL 600 Evogreen 600 L 45,08 55,00 kom
Cene veljajo od dne 01.04.2022.
 

ÁRJEGYZÉK: Lendva Község

 A közüzemi és kommunális szolgáltatások díjszabása

ÁRJEGYZÉK: Ivóvízellátás
VÍZDÍJ   Egység A vízdíj mértéke, ÁFA nélkül A vízdíj mértéke 9,5% ÁFÁ-val
Vízdíj – KSZ   €/m3 0,5646 0,6182
Vízdíj – egyéb   €/m3 0,8469 0,85748
ALAPDÍJ Szorzó Egység A vízdíj mértéke, ÁFA nélkü A vízdíj mértéke 9,5% ÁFÁ-val
DN < 20 1 EUR/hónap 3,773 4,1314
20< DN < 40 3 EUR/hónap 11,319 12,3943
40< DN <50 10 EUR/hónap 37,730 41,3143
50< DN <65 15 EUR/hónap 56,595 61,9715
65< DN <80 30 EUR/hónap 113,190 123,9430
80< DN <100 50 EUR/hónap 188,650 206,5717
100< DN <150 100 EUR/hónap 377,300 413,1435
150 < 200 EUR/hónap 754,600 826,2870
A díjak 2022.04.01-től érvényesek.
* A hálózati díj kiszámításához a vízmérő mérete szolgál alapul. A kiindulópontot a DN13, illetve a DN20 méretű vízmérő díja jelenti, minden egyéb vízmérő részére a díjak A kötelező községi környezetvédelmi közüzemi szolgáltatások díjának meghatározási módjáról szóló rendeletben (SZK Hiv. Lapja 87/2012, 109/12) előírt szorzók figyelembevételével kerültek meghatározásra.
A díjakat Lendva Község Tanácsa 2019.04.10. napján tartott 5. rendes ülésén fogadta el, A közműves ivóvízellátásra vonatkozó kötelező környezetvédelmi közüzemi szolgáltatások díjának meghatározásáról Lendva Község területén című tanulmány alapján.
A támogatás a háztartásokra és a nonprofit tevékenységre vonatkozik!
ÁRJEGYZÉK: Csatornaszolgáltatás
Szennyvízelvezetés és –tisztítás ÁFA nélküli díj, EUR-ban Díj 9,5% ÁFÁ-val ME
Szennyvízelvezetés Lendva köztátarság 0,4964 0,5435 €/m3
Szennyvíztisztítás Lendva köztátarság (Hotizán kivűl) 0,6259 0,6854 €/m3
Alapdíj Lendva köztátarság, DN < 20 4,202 4,6012 €/hónap
Szennyvíztisztítás SZTB Hotiza 0,5863 0,6420 €/m3
Alapdíj SZTBHotiza, DN < 20 2,541 2,7824 €/hónap
Pöcegödörök ÁFA nélküli díj, EUR-ban Díj 9,5% ÁFÁ-val ME
Pöcegödör és házi szennyvíztisztító szolgáltatás 0,307 0,3362 €/m3
Pöcegödör ürítése és szállitás szippantóval a TB-re (3 éves), KSZ ? ? €/m3
Pöcegödör ürítése és szállitás szippantóval a TB-re (0-5 km) 51,00 55,85
Pöcegödör ürítése és szállitás szippantóval a TB-re (5-11 lm) 68,00 74,46
Sprejem usedlin iz greznic1 12,40 13,58 €/db
Környezetvédelmi illeték – szennyvizek2 ÁFA nélküli díj, EUR-ban Díj  ÁFÁ-val ME
A csatornahálózatra és a SZTB-re csatlakoztatottak 0,05170 0,05170 €/m3
A szennyvíz elvezetése szennyvízbekötés útján nem megoldott 0,51445 0,51445 €/m3
Az árak 2022.04.01-től érvényesek. 1Cena se obračuna po veljavnem ceniku ČNL d.o.o.
A szolgáltatási díjak havonta kerülnek kiszámlázásra. Ipari létesítmények és lakótömbök esetében a vízmérők leolvasását havonta, a többi felhasználónál évente kétszer végezzük. A vízmérő-leolvasás után a fogyasztásra és a felszámolt szolgáltatásokra vonatkozóan elszámoló számlát készítünk.
ÁRJEGYZÉK: Hulladékgyűjtés és szállítás
Tárgy
VKH BIO ME
A hulladékszállítás alapdíja kg-ként (a csomagolás és az elkülönítetten gyűjtött frakciók nélkül)   0,1621   0,10825   €/kg
Megjegyzés: VKH – vegyes kommunális hulladék /  BIO – biológiailag lebomló konyhai hulladék és kerti zöldhulladék
ÁRJEGYZÉK: A hulladékgyűjtési és –szállítási közüzemi szolgáltatás díja az edény űrtartalma szerint1
Az edény űrtartalma
A háztartás tagjainak száma
Alkalmazottak száma  (gazdaság és közszféra)
A vendégek száma / a vendéglátóhely kapacitása A szemételvitel díja, EUR/hónap, ÁFA nélkül
Díj 9,5%-os ÁFÁ-val
120 l / elszámolás 60 l 1     2,2965 2,5147
120 l 2-4 1-4 7 4,5930 5,0293
240 l 5-8 5-10 7-14 9,1860 10,0587
360 l 8 in več 11-15 14-21 13,7790 15,0880
770 l       29,487 32,2883
990 l       42,106 46,1061
1100 l       40,623 44,4822
120 l BIO       1,714 €/szállítás 1,8768 €/szállítás
Zsák műanyag hulladék gyüjtésére  120l       0,575 eur/db 0,629 eur/db
Zsák vegyes hulladék gyüjtésére  120l        4,16 eur/db 4,555 eur/db
Zsák BIO hulladék gyüjtésére  120l        3,16 eur/db 3,460 eur/db
5 m3 fellet

 

a közüzemi szolgáltató és a szolgáltatások igénybevevője közötti szerződés

15 alkalmazott és 21 vendégnyi kapacitás felett
A  vegyes hulladék gyüjtésére szánt zsák árába bele van véve a zsák ára, a hulladék elszállítása, feldolgozása és lerakása.
A  műanyag hulladék gyüjtésére szánt zsák árába bele van véve a zsák ára és a hulladék elszállítása.
A  BIO hulladék gyüjtésére szánt zsák árába bele van véve a zsák ára, a hulladék elszállítása, feldolgozása és lerakása.
 
Az árak 2019.04.01-től érvényesek.1