CENIK: Občina Lendava

Cenik komunalnih storitev

OSKRBA S PITNO VODO
VODARINA   Enota Cena za vodarino,
brez DDV
Cena za vodarino,
z 9,5% DDV
Vodarina – GJS   €/m3 0,6794 0,7439
Vodarina – ostalo   €/m3 1,019 1,1158
OMREŽNINA Faktor Enota Cena za priključek,
brez DDV
Cena za priključek,
z 9,5% DDV
DN < 20 1 EUR/mesec 3,198 3,5018
20< DN < 40 3 EUR/mesec 9,594 10,5054
40< DN <50 10 EUR/mesec 31,98 35,0181
50< DN <65 15 EUR/mesec 47,97 52,5271
65< DN <80 30 EUR/mesec 95,54 104,6163
80< DN <100 50 EUR/mesec 159,90 175,0905
100< DN <150 100 EUR/mesec 319,80 350,181
150 < 200 EUR/mesec 639,60 700,362
SUBVENCIJA OMREŽNINE Faktor Enota SUBVENCIJA brez DDV SUBVENCIJA z DDV
DN < 20 1 EUR/mesec 0 0
20< DN < 40 3 EUR/mesec 0 0
40< DN <50 10 EUR/mesec 0 0
50< DN <65 15 EUR/mesec 0 0
65< DN <80 30 EUR/mesec 0 0
80< DN <100 50 EUR/mesec 0 0
100< DN <150 100 EUR/mesec 0 0
150 < 200 EUR/mesec 0 0
MENJAVA ŠTEVCA IN MODULA (zaradi poškodbe, zmrzali itd.)   Enota Cena 
brez DDV
Cena 
z 9,5% DDV (za fizične osebe)
števec DN  15 1 EUR/kom 85 44,895
števec DN  20 1 EUR/kom 85 44,895
števec DN  25 1 EUR/kom 95 63,51
števec DN  32 1 EUR/kom 110 120,45
Daljinski modul za odčitavanje 1 EUR/kom 75 82,125
Cene veljajo od 1.5.2024 naprej.
* Omrežnina se obračunava glede na velikost vodomera. Kot izhodišče se upošteva cena za vodomer velikosti DN20, za vse ostale velikosti se cena določa glede na faktorje, določene v Uredbi o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Ur.l:RS 87/2012, 109/12).
Cene je sprejel občinski svet Občine Lendava dne 16.5.2024, na podlagi Elaborata o oblikovanju cen storitev obveznih gospodarskih javnih služb varstva okolja v občini Lendava za javno službo oskrba s pitno vodo.

 

Kanalizacija
Odvajanje in čiščenje odpadnih voda Cena brez DDV v EUR Cena z 9,5% DDV EM
Odvajanje odpadnih voda v občini Lendava 0,5831 0,6385 €/m3
Čiščenje odpadnih voda v občini Lendava (razen Hotiza)1 0,7800 0,8541 €/m3
Omrežnina za območje občine Lendava za DN< 20 4,188 4,5859 EUR/mes
Čiščenje odpadnih voda v naselju Hotiza 0,5786 0,6336 €/m3
Omrežnina za ČN Hotiza za DN< 20 2,545 2,7868 EUR/mes
Storitve za obstoječe greznice in MKČN
Cena brez DDV v EUR  Cena z 9,5% DDV EM
Storitev greznice in MKČN 0,289 0,3362 €/m3
Praznjenje greznice z odvozom na ČN (do 5 km) 51,00 55,85 kom
Praznjenje greznice z odvozom na ČN (5-11 km) 68,00 74,46  kom
Praznjenje greznice z odvozom na ČN (11-20 km) 85,00 93,08 kom
Sprejem usedlin iz greznic1 12,40 13,58 €/m3
Okoljska dajatev – odpadne vode2 Cena brez DDV v EUR  Cena z DDV v EUR
EM
Priklopljeni na kanalizacijsko omrežje in ČN 0,05282 0,05282 €/m3
Nimajo urejene kanalizacije 0,52825 0,52825 €/m3
Cene veljajo od dne 01.04.2023.
Cena okoljske dajatve velja od 01.04.2023.
1Cena se obračuna po veljavnem ceniku ČNL d.o.o.
2Okoljska dajatev je izračunana v skladu z Uredbo o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda  (Ur.l.RS, št. 104/09) in s Sklepom o določitvi zneska okoljske dajatve na enoto obremenitve okolja zaradi odvajanja odpadnih voda (Ur.l.RS, št. 7/10). DDV za okoljsko dajatev ni obračunan v skladu s ZZDV-1, 36 člen, 6.dostavek, c točka.
Storitve zaračunavamo mesečno. Popise vodomerov za industrijske objekte in bloke izvajamo mesečno, za druge uporabnike 1-krat letno. Po izvedenem popisu izvedemo poračun porabe.

Zbiranje in prevoz določenih vrst komunalnih odpadkov
Cena zbiranja komunalnih odpadkov, EUR/kg brez DDV  0,2107
Cena zbiranja bioloških odpadkov, EUR/kg brez DDV 0,2072
Cena javne infrastrukture zbiranja MKO,  EUR/120 L /mesec brez DDV 0,06662
Cena javne infrastrukture zbiranja BIO odpadkov,  EUR/120 L /mesec brez DDV 0,19370
Opomba: MKO – mešani komunalni odpad / BIO – biološko razgradljivi kuhinjski odpadki in zeleni vrtni odpad
Cene izvajanja GJS zbiranja in prevoza odpadkov na volumen posode
Volumen posode
Št. članov v gospodinjstvu
Št. zaposlenih  (gospodarstvo in javni sektor)
Št. gostov / kapaciteta lokala v gostinstvu Cena na mesec, EUR brez DDV
Cena z 9,5% DDV
120 l / obračun 60 l 1     2,813 3,0802
120 l 2-4 1-4 7 5,626 6,1605
240 l 5-8 5-10 7-14 11,252 12,3209
770 l       36,100 39,5295
900 l       46,410 50,8189
1100 l       51,572 56,4713
120 l BIO       2,559 2,8021
5 m3 in več pogodba med izvajalcem GJS in uporabnikom storitev
Nad 15 zaposlenih in kapaciteta nad 21 gostov

 

Cenik storitev, ki ne spadajo v GJS
Storitev
EM

Cena v EUR brez DDV

Komunalni delavec (dodatno pobiranje, nalaganje odpadkov, čiščenje zbirnega mesta) ura 20,00
Pranje zabojnika izven letnega plana kom 6,1605

Dostava ali zamenjava zabojnika strankam, dostava vreč

  • do 5 km 
  • od 5,1 do 10 km

kom

 

10,00

20,00

Prevzem odpadkov izven prevzemnega mesta

  •  do 50 metrov
  • 51 do 100 metrov
  • 101 do 200 metrov
kom/prevoz

 

4,00

8,00

15,00

Dodaten prihod po odpadke izven rednega urnika

  • do 5 km 
  • od 5,1 do 10 km
prihod

 

15,00

20,00

Dodatni prevzem odpadka izven urnika po TP* kom/frakcija 4,219/120 L
* če uporabnik izven urnika odvoza (frekvence) opredeljenem v  tehničnem pravilniku naroči dodaten odvoz katere koli frakcije. K ceni se doda še cena GJS.
Cene veljajo od 01.05.2024 naprej.
Zbiranje in odvoz odpadkov – ostale cene
Mešani komunalni odpadki
Cena brez DDV v EUR    EM
Zabojnik za odpadke 120 l 24,32   kom
Zabojnik za odpadke 240 l 36,96   kom
Zabojnik za odpadke 770 l 201,44   kom
Zabojnik za odpadke 1.100 l 207,90   kom
Mešani komunalni odpadki
Cena brez DDV v EUR    EM
Prenos posod – bloki (velja za bloke, kjer se storitev izvaja) 0,50   €/osebo
Obdelava in odlaganje odpadkov (storitve CEROP Puconci)
Cena brez DDV v EUR  Cena z 9,5% DDV  EM
Obdelava BIO razgradljivih odpadkov1 0,083 0,0909 kg
Cena javne infrastrukture – obdelava 0,0317 0,03471 kg
Cena storitve – obdelava 0,1152 0,12614 kg
Cena javne infrastrukture – odlaganje 0,1057 0,11574 kg
Cena storitve – odlaganje 0,0491 0,05376 kg
Kontejnerski odvoz odpadkov
Cena brez DDV v EUR  Cena z 9,5% DDV  EM
Odvoz samonakladalnega kontejnerja 5 m3 99,158 108,578 kom
Odvoz samonakladalnega kontejnerja 7 m3 136,175 149,112 kom
Odvoz samonakladalnega kontejnerja 10 m3 in press-kontejner 194,5398 213,021 kom
Dostava kontejnerja do 10 km 34,77 38,073 kom
Najem kontejnerja, na dan 4,00 4,38 dan
Najem kontejnerja, na mesec 40,00 43,80 mesec
Cenik namenskih vreč in zabojnikov
Cena brez DDV v EUR  Cena z 9,5% DDV  EM
Zabojnik za infektivne odpadke, 2 L 5,025 6,13 kom
Cena namenske vreče za odvoz MKO, 120 L (nabavna vrednost vreče + strošek zbiranja +prevoz) 5,626 6,160 kom
Cena obdelave in odlaganja MKO vreče 2,641 2,892 kom
Cena namenske vreče za odvoz bioloških odpadkov 120 L 2,641 3,460 kom
Namenska vreča za mešano embalažo 120l 0,6584 0,72094 kom

V ceni namenske vreče za odvoz mešanih komunalnih odpadkov je zajeta cena vreče, strošek zbiranja in prevoz. 

V ceni namenske vreče za odvoz bioloških odpadkov je zajeta cena vreče, strošek odvoza ter cena odlaganja in obdelave odpadkov.

V ceni namenske vreče za mešano embalažo je zajeta cena same vreče ter cena odvoza odpadkov.

V ceni za kontejnerski odvoz odpadkov ni zajeta storitev obdelave in odlaganja odpadkov, ki se obračuna po dejanskih stroških – po ceniku CEROP d.o.o.

Cene veljajo od 1.5.2024.

Prevzem nevarnih odpadkov na lokaciji ZC Dolga vas

Posamezno gospodinjstvo lahko v okviru GJS brezplačno preda do 10 kg nevarnih odpadkov letno. Količina nevarnih odpadkov, ki presega 10 kg se obračuna po ceniku pooblaščenega prevzemnika odpadkov. Nevarni in posebni odpadki, ki so nastali v okviru pridobitnih dejavnosti se prevzamejo samo proti plačilu. 

Cenik prevzema nevarnih odpadkov


Vzdrževanje pokopališča, cene veljajo od 1.7.2023
Vrsta storitve Cena brez DDV v EUR/leto Cena z 22% DDV EM
Dvojni grob(družinski grob) 29,72 36,26 kom
Enojni grob 17,48 21,33 kom
Povečani grobni prostor 43,70 53,31 kom
Otroški grob 13,11 15,99 kom
Žarni grob 17,48 21,33 kom
Ostale storitve
Soglasje za postavitev nagrobnega spomenika 20,49 25,00 kom
Izdelava žarnega groba s stoječo napisno ploščo 1244,30 1518,05 kom
Izdelava žarnega groba z cvetličnim koritom 1322,50 1613,45 kom

 

Vzdrževanje pokopališča, cene veljajo do 1.7.2023
Vrsta storitve Cena brez DDV v EUR Cena z 22% DDV EM
Dvojni grob(družinski grob) 20,83 25,41 leto
Enojni grob 15,00 18,30 leto
Otroški grob 18,00 21,96 leto
Žarni grob 20,83 25,41 leto
Ostale storitve
Soglasje za postavitev nagrobnega spomenika 20,49 25,00 kom
Izdelava žarnega groba s stoječo napisno ploščo 1244,30 1518,05 kom
Izdelava žarnega groba z cvetličnim koritom 1322,50 1613,45 kom

 

Najem pokopaliških objektov in naprav:                                            Cena brez DDV                                                        Cena z 9,5% DDV
Uporaba mrliške vežice (elektrika, komunala, čiščenje vežice po pogrebu) :     EM
do 6h 30,00 32,85 pokojnik
od 6h do 48h 45,00 49,28 pokojnik

 

Izvajanje storitve 24-urne dežurne pogrebne službe,                     Cena brez DDV                                                         Cena z 9,5% DDV
Občina Lendava 275,12 301,26 pokojnik

Grobnina je nadomestilo za najem groba na pokopališču. Predstavlja sorazmerni delež letnih stroškov upravljanja pokopališke dejavnosti (stroški dela, materiala, el. energije, goriva, odvoza in odlaganja odpadkov, košnje, zavarovanja, storitev drugih ipd.)  za posamezno vrsto groba, izračunan na podlagi seštevka vseh vrst grobov in njihovih razmerij do enojnega groba. Vključuje stroške za urejenost pokopališča in stroške vodenja evidenc. Grobnina torej ne vsebuje nadomestila za uporabo zemljišča, ki ga ima najemnik v najemu brezplačno. Višina grobnine je določena s sklepom, ki ga je sprejel Občinski svet Občine Lendava.

Grobnina se običajno plačuje enkrat letno, lahko pa jo plačate tudi za več let naprej, vendar največ za deset let. Plačate jo lahko osebno in brez provizije na blagajni na sedežu Eko-parka d.o.o. na Glavni ul. 109 v Lendavi. Plačate jo lahko tudi z bančnim nakazilom, v katerem morajo biti jasno izpisani ime in priimek najemnika ter popolna šifra in številka groba.

Nove cene za vzdrževanje pokopališča veljajo od 01.07.2023. Cene za izdelavo žarnega groba veljajo od 1.10.2022. Cene za najem grobnega mesta v KS Lendava veljajo od 17.11.2015.

Cenik storitev za TRG

Vrsta storitve Enota Cena brez DDV v EUR Cena v z 9,5% DDV  Cena v z 22% DDV
Nezahtevna dela – NK delavec* EUR/ura 20,00 21,9 24,40
Zahtevna dela  – KV delavec* EUR/ura 30,00 32,85 36,60
Visoko zahtevna dela* EUR/ura 40,00 43,8 48,8
STROJNE STORITVE        
Valjar, 200-450 kg EUR/ura 38,60 42,27 47,09
JCB EUR/ura 41,50 45,44 50,63
Bager WN EUR/ura 56,40 61,76 68,41
Mini bager, do 4t EUR/ura 38,90 42,60 47,46
Pometalni stroj SWINGO EUR/ura 38,50 42,16 46,97
Teleskopski mulčar, 150 kW EUR/ura 41,50 45,44 50,63
Traktor s kosilnico do 25 KM EUR/ura 27,50 30,11 33,55
Traktor mulčar, 50kW EUR/ura 38,90 42,60 47,46
Traktor s priključki (rotacijska kosa, obračalnik, mulčar) EUR/ura 38,90 42,60 47,46
Parkovni traktor Grillo EUR/ura 25,58 28,01 31,21
PREVOZNE STORITVE Z VOZNIKOM        
Kamion, do 5 m3 EUR/ura 49,50 54,20 60,39
Kamion, nad 5 m3 EUR/ura 51,90 56,83 63,32
Prevoz mehanizacije s prikolico EUR/ura 59,90 65,59 73,08
Poltovorno vozilo EUR/ura 34,70 38,00 42,33
Pregledniško vozilo EUR/ura 25,70 28,14 31,35
Servisno vozilo – vodovod EUR/ura 27,50 30,11 33,55
DELOVNA ORODJA IN STROJI (z delavcem)        
Hilti udarno kladivo EUR/ura 22,90 25,08 27,94
Nabijač – žaba EUR/ura 25,20 27,59 30,74
Nabijač – vibro plošča EUR/ura 25 27,38 30,50
Potopna vodna črpalka EUR/ura 21,20 23,21 25,86
Stroj za rezanje žive meje EUR/ura 21,90 23,98 26,72
Vrtna kosilnica EUR/ura 20,00 21,90 24,40
Kosilnica na nitko EUR/ura 20,00 21,90 24,40
Sesalec listja EUR/ura 25,00 27,38 30,50
Motorna žaga EUR/ura 22,90 25,08 27,94
Freza EUR/ura 22,50 24,64 27,45
Ročne škarje EUR/ura 16,50 18,07 20,13
Rezalnik asfalta Tm 4,50 4,93 5,49
Asfaltiranje z vročo asfaltno maso t 250,00 273,75 305,00
Asfaltiranje z hladno asfaltno maso t 420,00 459,90 512,40
         

* za delo izven delovnega časa se obračuna dodatek po KP komunalne dejavnosti.

Opomba:

  • Strošek premika stroja se obračuna v vrednosti strojne ure stroja.
  • Za vsako začeto uro se obračuna polna ura.
  • Za delo preko polnega delovnega časa se obračuna 30 % dodatek.
Cene veljajo za enkratna naročila oz. nepogodbene partnerje.
Cene veljajo od 1.4.2022.

Cenik za plakatiranje

CENIK:  Plakatiranje na plakatnih stebrih v Lendavi
Vrsta storitve Cena brez DDV v EUR/leto Cena z 22% DDV EM
Mali plakat 4,00 4,88 kom
Velik plakat 5,00 6,10 kom
Cene veljajo od 01.04.2022.

Cenik za kompostnike

CENIK:  Kompostniki
Vrsta storitve Cena brez DDV v EUR/leto Cena z 22% DDV EM
Kompostnik PPL 380 Comogreen 380 L 33,20 40,50 kom
Kompostnik PPL 600 Evogreen 600 L 45,08 55,00 kom
Cene veljajo od dne 01.04.2022.
 

ÁRJEGYZÉK: Lendva Község

 A közüzemi és kommunális szolgáltatások díjszabása

ÁRJEGYZÉK: Ivóvízellátás
VÍZDÍJ   Egység A vízdíj mértéke, ÁFA nélkül A vízdíj mértéke 9,5% ÁFÁ-val
Vízdíj – KSZ   €/m3 0,6236 0,6828
Vízdíj – egyéb   €/m3 0,9354 1,02426
ALAPDÍJ Szorzó Egység A vízdíj mértéke, ÁFA nélkü A vízdíj mértéke 9,5% ÁFÁ-val
DN < 20 1 EUR/hónap 3,669 4,1314
20< DN < 40 3 EUR/hónap 11,007 12,05266
40< DN <50 10 EUR/hónap 36,69 40,17955
50< DN <65 15 EUR/hónap 55,035 60,26332
65< DN <80 30 EUR/hónap 110,07 120,52665
80< DN <100 50 EUR/hónap 183,45 200,87775
100< DN <150 100 EUR/hónap 366,9 401,7555
150 < 200 EUR/hónap 733,8 803,511
A díjak 2023.04.01-től érvényesek.
* A hálózati díj kiszámításához a vízmérő mérete szolgál alapul. A kiindulópontot a DN13, illetve a DN20 méretű vízmérő díja jelenti, minden egyéb vízmérő részére a díjak A kötelező községi környezetvédelmi közüzemi szolgáltatások díjának meghatározási módjáról szóló rendeletben (SZK Hiv. Lapja 87/2012, 109/12) előírt szorzók figyelembevételével kerültek meghatározásra.
A díjakat Lendva Község Tanácsa 2019.04.10. napján tartott 5. rendes ülésén fogadta el, A közműves ivóvízellátásra vonatkozó kötelező környezetvédelmi közüzemi szolgáltatások díjának meghatározásáról Lendva Község területén című tanulmány alapján.
A támogatás a háztartásokra és a nonprofit tevékenységre vonatkozik!
ÁRJEGYZÉK: Csatornaszolgáltatás
Szennyvízelvezetés és –tisztítás ÁFA nélküli díj, EUR-ban Díj 9,5% ÁFÁ-val ME
Szennyvízelvezetés Lendva köztátarság 0,4964 0,5435 €/m3
Szennyvíztisztítás Lendva köztátarság (Hotizán kivűl) 0,6259 0,6854 €/m3
Alapdíj Lendva köztátarság, DN < 20 4,202 4,6012 €/hónap
Szennyvíztisztítás SZTB Hotiza 0,5863 0,6420 €/m3
Alapdíj SZTBHotiza, DN < 20 2,541 2,7824 €/hónap
Pöcegödörök ÁFA nélküli díj, EUR-ban Díj 9,5% ÁFÁ-val ME
Pöcegödör és házi szennyvíztisztító szolgáltatás 0,307 0,3362 €/m3
Pöcegödör ürítése és szállitás szippantóval a TB-re (3 éves), KSZ ? ? €/m3
Pöcegödör ürítése és szállitás szippantóval a TB-re (0-5 km) 51,00 55,85
Pöcegödör ürítése és szállitás szippantóval a TB-re (5-11 lm) 68,00 74,46
Sprejem usedlin iz greznic1 12,40 13,58 €/db
Környezetvédelmi illeték – szennyvizek2 ÁFA nélküli díj, EUR-ban Díj  ÁFÁ-val ME
A csatornahálózatra és a SZTB-re csatlakoztatottak 0,05170 0,05170 €/m3
A szennyvíz elvezetése szennyvízbekötés útján nem megoldott 0,51445 0,51445 €/m3
Az árak 2022.04.01-től érvényesek. 1Cena se obračuna po veljavnem ceniku ČNL d.o.o.
A szolgáltatási díjak havonta kerülnek kiszámlázásra. Ipari létesítmények és lakótömbök esetében a vízmérők leolvasását havonta, a többi felhasználónál évente kétszer végezzük. A vízmérő-leolvasás után a fogyasztásra és a felszámolt szolgáltatásokra vonatkozóan elszámoló számlát készítünk.
ÁRJEGYZÉK: Hulladékgyűjtés és szállítás
Tárgy
VKH BIO ME
A hulladékszállítás alapdíja kg-ként (a csomagolás és az elkülönítetten gyűjtött frakciók nélkül)   0,1621   0,10825   €/kg
Megjegyzés: VKH – vegyes kommunális hulladék /  BIO – biológiailag lebomló konyhai hulladék és kerti zöldhulladék
ÁRJEGYZÉK: A hulladékgyűjtési és –szállítási közüzemi szolgáltatás díja az edény űrtartalma szerint1
Az edény űrtartalma
A háztartás tagjainak száma
Alkalmazottak száma  (gazdaság és közszféra)
A vendégek száma / a vendéglátóhely kapacitása A szemételvitel díja, EUR/hónap, ÁFA nélkül
Díj 9,5%-os ÁFÁ-val
120 l / elszámolás 60 l 1     2,2965 2,5147
120 l 2-4 1-4 7 4,5930 5,0293
240 l 5-8 5-10 7-14 9,1860 10,0587
360 l 8 in več 11-15 14-21 13,7790 15,0880
770 l       29,487 32,2883
990 l       42,106 46,1061
1100 l       40,623 44,4822
120 l BIO       1,714 €/szállítás 1,8768 €/szállítás
Zsák műanyag hulladék gyüjtésére  120l       0,575 eur/db 0,629 eur/db
Zsák vegyes hulladék gyüjtésére  120l        4,16 eur/db 4,555 eur/db
Zsák BIO hulladék gyüjtésére  120l        3,16 eur/db 3,460 eur/db
5 m3 fellet

 

a közüzemi szolgáltató és a szolgáltatások igénybevevője közötti szerződés

15 alkalmazott és 21 vendégnyi kapacitás felett
A  vegyes hulladék gyüjtésére szánt zsák árába bele van véve a zsák ára, a hulladék elszállítása, feldolgozása és lerakása.
A  műanyag hulladék gyüjtésére szánt zsák árába bele van véve a zsák ára és a hulladék elszállítása.
A  BIO hulladék gyüjtésére szánt zsák árába bele van véve a zsák ára, a hulladék elszállítása, feldolgozása és lerakása.
 
Az árak 2019.04.01-től érvényesek.1