CENIK: Občina Dobrovnik

Cenik komunalnih storitev

CENIK: OSKRBA S PITNO VODO
VODARINA   Enota Cena za vodarino, brez DDV
Cena za vodarino, z 9,5% DDV
Vodarina – GJS   €/m3 0,6794 0,7439
OMREŽNINA Faktor Enota Cena za priključek, brez DDV
Cena za priključek, z 9,5% DDV
DN < 20 1 EUR/mesec 3,911 4,2825
20< DN < 40 3 EUR/mesec 11,733 12,8476
40< DN <50 10 EUR/mesec 39,11 42,8254
50< DN <65 15 EUR/mesec 58,66 64,2327
65< DN <80 30 EUR/mesec 117,33 128,4763
80< DN <100 50 EUR/mesec 195,55 214,1272
100< DN <150 100 EUR/mesec 391,10 428,2545
150 < 200 EUR/mesec 782,20 856,5090
SUBVENCIJA OMREŽNINE-VODARINA Faktor Enota subvencija brez DDV
subvencija  z 9,5% DDV
DN < 20   EUR/mesec -0,19555 -0,214127
20< DN < 40   EUR/mesec -0,58665 -0,60986
40< DN <50   EUR/mesec -1,95550 -2,141227
50< DN <65   EUR/mesec -2,93300 -3,211635
65< DN <80   EUR/mesec -5,86650 -6,423812
80< DN <100   EUR/mesec -9,77750 -10,706362
100< DN <150   EUR/mesec -19,55500 -21,412725
150 <   EUR/mesec -39,11000 -42,82545
MENJAVA ŠTEVCA IN MODULA (zaradi poškodbe, zmrzali itd.)   Enota Cena
brez DDV
Cena
z 9,5% DDV (za fizične osebe)
števec DN 15 1 EUR/mesec 41 44,895
števec DN 20 1 EUR/mesec 41 44,895
števec DN 25 1 EUR/mesec 58 63,51
števec DN 32 1 EUR/mesec 110 120,45
Daljinski modul za odčitavanje 1 EUR/mesec 75 82,125
Cene veljajo od dne 1.4.2024.
* Omrežnina se obračunava glede na velikost vodomera. Kot izhodišče se upošteva cena za vodomer velikosti DN13 oz. DN20, za vse ostale velikosti se cena določa glede na faktorje, določene v Uredbi o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12, 109/12, 76/17, 78/19 in 44/22 – ZVO-2).
Cene je sprejel občinski svet Občine Dobrovnik, na podlagi Elaborata o oblikovanju cen storitev obveznih gospodarskih javnih služb varstva okolja za javno službo – oskrba s pitno vodo, s sklepom št. 030-0001/2022-62/2024, dne 27.3.2024.
Občinski svet Občine Dobrovnik je sprejel sklepe o določitvi subvencije k ceni oskrbe s pitno vodo, kot sledi:
10% v letu 2021
5% v letu 2022
5% v letu 2023
5% v letu 2024

Subvencija velja za gospodinjstva in nepridobitne dejavnosti!

Popise vodomerov za industrijske objekte in bloke izvajamo mesečno, za druge uporabnike pa 1-krat letno. Po izvedenem popisu izvedemo poračun porabe. 

CENIK: Kanalizacija
Odvajanje in čiščenje odpadnih voda Cena brez DDV v EUR Cena z 9,5% DDV EM
Odvajanje odpadnih voda v občini Dobrovnik 0,4039 0,4423 €/m3
Čiščenje odpadnih voda v občini Dobrovnik 0,3817 0,4180 €/m3
Omrežnina – odvajanje odpadnih voda v občini Dobrovnik 1,8900 2,0695 EUR/mes
Omrežnina – čiščenje odpadnih voda v občini Dobrovnik 2,5500 2,7922 EUR/mes
Subvencije Kanalaizacija Cena brez DDV v EUR Cena z 9,5% DDV EM
Subvencija omrežnine odvajanja odpadnih voda v občini Dobrovnik 0 0 EUR/mes
Subvencija omrežnine čiščenja odpadnih voda v občini Dobrovnik 0 0 EUR/mes
Okoljska dajatev – odpadne vode Cena brez DDV v EUR Cena z DDV v EUR
EM
Priklopljeni na kanalizacijsko omrežje in ČN 0,05282 0,0528 €/m3
Nimajo urejene kanalizacije 0,52825 0,52825 €/m3
Trenutno veljavne cene.
Storitve zaračunavamo mesečno. Okoljska dajatev se v skladu z Uredbo o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odvajanje odpadnih voda izračunava mesečno glede na stopnjo obremenitve oz. čiščenja in se med letom lahko spreminja. Znesek okoljske dajatve določi Vlada RS.