CENIK: Občina Dobrovnik

Cenik komunalnih storitev

CENIK: OSKRBA S PITNO VODO
VODARINA   Enota Cena za vodarino, brez DDV
Cena za vodarino, z 9,5% DDV
Vodarina – GJS   €/m3 0,5161 0,5651
OMREŽNINA Faktor Enota Cena za priključek, brez DDV
Cena za priključek, z 9,5% DDV
DN < 20 1 EUR/mesec 3,6967 4,04789
20< DN < 40 3 EUR/mesec 11,0901 12,1437
40< DN <50 10 EUR/mesec 36,9670 40,4789
50< DN <65 15 EUR/mesec 55,4505 60,7183
65< DN <80 30 EUR/mesec 110,901 121,4366
80< DN <100 50 EUR/mesec 184,8350 202,3943
100< DN <150 100 EUR/mesec 369,6700 404,7887
150 < 200 EUR/mesec 739,3400 809,5773
Cene veljajo od dne 01.01.2018.
* Omrežnina se obračunava glede na velikost vodomera. Kot izhodišče se upošteva cena za vodomer velikosti DN13 oz. DN20, za vse ostale velikosti se cena določa glede na faktorje, določene v Uredbi o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Ur.l:RS 87/2012, 109/12).
Cene je sprejel občinski svet Občine Dobrovnik na svoji 26. redni seji dne 14.12.2017  na podlagi Elaborata o oblikovanju cen storitev obveznih gospodarskih javnih služb varstva okolja za javno službo – oskrba s pitno vodo.
Občinski svet Občine Dobrovnik je na svoji 26. redni seji dne 14.12.2017 sprejel sklep o določitvi subvencije k ceni oskrbe s pitno vodo za obdobje 2018 – 2022:
50% v letu 2018
40% v letu 2019
30% v letu 2020
20% v letu 2021
10% v letu 2022

Subvencija velja za gospodinjstva in nepridobitne dejavnosti!

 


CENIK: Kanalizacija
Odvajanje in čiščenje odpadnih voda Cena brez DDV v EUR Cena z 9,5% DDV EM
Odvajanje odpadnih voda v občini Dobrovnik 0,1801 0,1972 €/m3
Čiščenje odpadnih voda v občini Dobrovnik 0,6259 0,6854 €/m3
Omrežnina – odvajanje odpadnih voda v občini Dobrovnik 2,2800 2,4966 EUR/mes
Omrežnina – čiščenje odpadnih voda v občini Dobrovnik 4,2300 4,6319 EUR/mes
Okoljska dajatev – odpadne vode Cena brez DDV v EUR Cena z DDV v EUR
EM
Priklopljeni na kanalizacijsko omrežje in ČN 0,0653 0,0715 €/m3
Nimajo urejene kanalizacije 0,6530 0,7150 €/m3
Cene veljajo od dne 01.01.2018.
Okoljska dajatev se v skladu z Uredbo o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odvajanje odpadnih voda izračunava mesečno glede na stopnjo obremenitve oz. čiščenja in se med letom lahko spreminja. Znesek okoljske dajatve določi Vlada RS.
Storitve zaračunavamo mesečno. Popise vodomerov za industrijske objekte in bloke izvajamo mesečno, za druge uporabnike pa 2-krat letno. Po izvedenem popisu izvedemo poračun porabe in zaračunanih storitev.
Občinski svet Občine Dobrovnik je na svoji 26. redni seji dne 14.12.2017 sprejel sklep o določitvi višine subvencioniranja cene storitev čiščenja in odvajanja komunalnih odpadnih voda za leto 2018
Občinski svet Občine Dobrovnik je na svoji 26. redni seji dne 14.12.2017 sprejel sklep o določitvi subvencije cene storitve čiščenja komunalnih odpadnih voda za leto 2018. Občina Dobrovnik bo storitev občinske gospodarske javne službe čiščenja komunalnih odpadnih voda v delu, ki se nanaša na ceno uporabe javne infrastrukture za uporabnike , ki so gospodinjstva ali izvajalci nepridobitnih dejavnosti, na območju Občine Dobrovnik, v letu 2018 , subvencionirala v višini 50%. 
Občinski svet Občine Dobrovnik je na svoji 26. redni seji dne 14.12.2017 sprejel sklep o določitvi subvencije cene storitve odvajanja komunalnih odpadnih voda za leto 2018. Občina Dobrovnik bo storitev občinske gospodarske javne službe odvajanja komunalnih odpadnih voda v delu, ki se nanaša na ceno uporabe javne infrastrukture za uporabnike , ki so gospodinjstva ali izvajalci nepridobitnih dejavnosti, na območju Občine Dobrovnik, v letu 2018 , subvencionirala v višini 45%.