CENIK: Občina Dobrovnik

Cenik komunalnih storitev

CENIK: OSKRBA S PITNO VODO
VODARINA   Enota Cena za vodarino, brez DDV
Cena za vodarino, z 9,5% DDV
Vodarina – GJS   €/m3 0,5175 0,566
OMREŽNINA Faktor Enota Cena za priključek, brez DDV
Cena za priključek, z 9,5% DDV
DN < 20 1 EUR/mesec 2,6453 2,8966
20< DN < 40 3 EUR/mesec 7,9359 8,6898
40< DN <50 10 EUR/mesec 26,453 28,9660
50< DN <65 15 EUR/mesec 39,6795 43,4491
65< DN <80 30 EUR/mesec 79,359 86,8981
80< DN <100 50 EUR/mesec 132,265 144,8302
100< DN <150 100 EUR/mesec 264,53 289,6604
150 < 200 EUR/mesec 529,06 579,3207
SUBVENCIJA OMREŽNINE-VODARINA Faktor Enota subvencija brez DDV
subvencija  z 9,5% DDV
DN < 20   EUR/mesec -0,52906 -0,5793
20< DN < 40   EUR/mesec -1,58718 -1,7380
40< DN <50   EUR/mesec -5,29060 -5,7932
50< DN <65   EUR/mesec -7,9359 -8,6898
65< DN <80   EUR/mesec -15,8718 -17,3796
80< DN <100   EUR/mesec -26,453 -28,9660
100< DN <150   EUR/mesec -52,906 -57,9321
150 <   EUR/mesec -105,812 -115,8641
MENJAVA ŠTEVCA IN MODULA (zaradi poškodbe, zmrzali itd.)   Enota Cena
brez DDV
Cena
z 9,5% DDV (za fizične osebe)
števec DN 15 1 EUR/mesec 41 44,895
števec DN 20 1 EUR/mesec 41 44,895
števec DN 25 1 EUR/mesec 58 63,51
števec DN 32 1 EUR/mesec 110 120,45
Daljinski modul za odčitavanje 1 EUR/mesec 75 82,125
Cene veljajo od dne 01.05.2019.
* Omrežnina se obračunava glede na velikost vodomera. Kot izhodišče se upošteva cena za vodomer velikosti DN13 oz. DN20, za vse ostale velikosti se cena določa glede na faktorje, določene v Uredbi o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Ur.l:RS 87/2012, 109/12).
Cene je sprejel občinski svet Občine Dobrovnik, na podlagi Elaborata o oblikovanju cen storitev obveznih gospodarskih javnih služb varstva okolja za javno službo – oskrba s pitno vodo.
Občinski svet Občine Dobrovnik je na svoji 6.  seji dne 15.05.2019 sprejel sklep o določitvi subvencije k ceni oskrbe s pitno vodo za obdobje 2018 – 2022:
20% v letu 2019
15% v letu 2020
10% v letu 2021
5% v letu 2022

Subvencija velja za gospodinjstva in nepridobitne dejavnosti!

 


CENIK: Kanalizacija
Odvajanje in čiščenje odpadnih voda Cena brez DDV v EUR Cena z 9,5% DDV EM
Odvajanje odpadnih voda v občini Dobrovnik 0,1801 0,1972 €/m3
Čiščenje odpadnih voda v občini Dobrovnik 0,3827 0,4190 €/m3
Omrežnina – odvajanje odpadnih voda v občini Dobrovnik 2,2800 2,4966 EUR/mes
Omrežnina – čiščenje odpadnih voda v občini Dobrovnik 4,2300 4,6319 EUR/mes
Subvencije Kanalaizacija Cena brez DDV v EUR Cena z 9,5% DDV EM
Subvencija omrežnine odvajanja odpadnih voda v občini Dobrovnik -1,02600 -1,12347 EUR/mes
Subvencija omrežnine čiščenja odpadnih voda v občini Dobrovnik -2,11500 2,31596 EUR/mes
Okoljska dajatev – odpadne vode Cena brez DDV v EUR Cena z DDV v EUR
EM
Priklopljeni na kanalizacijsko omrežje in ČN 0,072 0,072 €/m3
Nimajo urejene kanalizacije 0,72 0,72 €/m3
Cene veljajo od dne 01.01.2018.
Okoljska dajatev se v skladu z Uredbo o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odvajanje odpadnih voda izračunava mesečno glede na stopnjo obremenitve oz. čiščenja in se med letom lahko spreminja. Znesek okoljske dajatve določi Vlada RS.
Storitve zaračunavamo mesečno. Popise vodomerov za industrijske objekte in bloke izvajamo mesečno, za druge uporabnike pa 2-krat letno. Po izvedenem popisu izvedemo poračun porabe in zaračunanih storitev.
Občinski svet Občine Dobrovnik je na svoji 26. redni seji dne 14.12.2017 sprejel sklep o določitvi višine subvencioniranja cene storitev čiščenja in odvajanja komunalnih odpadnih voda za leto 2018
Občinski svet Občine Dobrovnik je na svoji 26. redni seji dne 14.12.2017 sprejel sklep o določitvi subvencije cene storitve čiščenja komunalnih odpadnih voda za leto 2018. Občina Dobrovnik bo storitev občinske gospodarske javne službe čiščenja komunalnih odpadnih voda v delu, ki se nanaša na ceno uporabe javne infrastrukture za uporabnike , ki so gospodinjstva ali izvajalci nepridobitnih dejavnosti, na območju Občine Dobrovnik, v letu 2018 , subvencionirala v višini 50%. 
Občinski svet Občine Dobrovnik je na svoji 26. redni seji dne 14.12.2017 sprejel sklep o določitvi subvencije cene storitve odvajanja komunalnih odpadnih voda za leto 2018. Občina Dobrovnik bo storitev občinske gospodarske javne službe odvajanja komunalnih odpadnih voda v delu, ki se nanaša na ceno uporabe javne infrastrukture za uporabnike , ki so gospodinjstva ali izvajalci nepridobitnih dejavnosti, na območju Občine Dobrovnik, v letu 2018 , subvencionirala v višini 45%.