CENIK: Občina Dobrovnik

Cenik komunalnih storitev

CENIK: OSKRBA S PITNO VODO
VODARINA   Enota Cena za vodarino, brez DDV
Cena za vodarino, z 9,5% DDV
Vodarina – GJS   €/m3 0,5646 0,6182
OMREŽNINA Faktor Enota Cena za priključek, brez DDV
Cena za priključek, z 9,5% DDV
DN < 20 1 EUR/mesec 3,3065 2,97873
20< DN < 40 3 EUR/mesec 9,9195 10,8618
40< DN <50 10 EUR/mesec 33,0650 36,2062
50< DN <65 15 EUR/mesec 49,5975 54,2764
65< DN <80 30 EUR/mesec 99,1950 108,6185
80< DN <100 50 EUR/mesec 165,3250 181,0309
100< DN <150 100 EUR/mesec 330,6500 362,0617
150 < 200 EUR/mesec 661,3000 724,1235
SUBVENCIJA OMREŽNINE-VODARINA Faktor Enota subvencija brez DDV
subvencija  z 9,5% DDV
DN < 20   EUR/mesec -0,16533 -0,18103
20< DN < 40   EUR/mesec -0,49598 -0,54310
40< DN <50   EUR/mesec -1,65325 -1,81031
50< DN <65   EUR/mesec -2,47988 -2,71547
65< DN <80   EUR/mesec -4,95975 -5,43093
80< DN <100   EUR/mesec -8,26625 -9,05154
100< DN <150   EUR/mesec -16,53250 -18,10309
150 <   EUR/mesec -33,06500 -36,20617
MENJAVA ŠTEVCA IN MODULA (zaradi poškodbe, zmrzali itd.)   Enota Cena
brez DDV
Cena
z 9,5% DDV (za fizične osebe)
števec DN 15 1 EUR/mesec 41 44,895
števec DN 20 1 EUR/mesec 41 44,895
števec DN 25 1 EUR/mesec 58 63,51
števec DN 32 1 EUR/mesec 110 120,45
Daljinski modul za odčitavanje 1 EUR/mesec 75 82,125
Cene veljajo od dne 1.4.2022.
* Omrežnina se obračunava glede na velikost vodomera. Kot izhodišče se upošteva cena za vodomer velikosti DN13 oz. DN20, za vse ostale velikosti se cena določa glede na faktorje, določene v Uredbi o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Ur.l:RS 87/2012, 109/12).
Cene je sprejel občinski svet Občine Dobrovnik, na podlagi Elaborata o oblikovanju cen storitev obveznih gospodarskih javnih služb varstva okolja za javno službo – oskrba s pitno vodo.
Občinski svet Občine Dobrovnik je na svoji 6.  seji dne 15.05.2019 sprejel sklep o določitvi subvencije k ceni oskrbe s pitno vodo za obdobje 2018 – 2022:
20% v letu 2019
15% v letu 2020
10% v letu 2021
5% v letu 2022

Subvencija velja za gospodinjstva in nepridobitne dejavnosti!

 


CENIK: Kanalizacija
Odvajanje in čiščenje odpadnih voda Cena brez DDV v EUR Cena z 9,5% DDV EM
Odvajanje odpadnih voda v občini Dobrovnik 0,4039 0,4423 €/m3
Čiščenje odpadnih voda v občini Dobrovnik 0,3817 0,4180 €/m3
Omrežnina – odvajanje odpadnih voda v občini Dobrovnik 1,8900 2,0695 EUR/mes
Omrežnina – čiščenje odpadnih voda v občini Dobrovnik 2,5500 2,7922 EUR/mes
Subvencije Kanalaizacija Cena brez DDV v EUR Cena z 9,5% DDV EM
Subvencija omrežnine odvajanja odpadnih voda v občini Dobrovnik 0 0 EUR/mes
Subvencija omrežnine čiščenja odpadnih voda v občini Dobrovnik 0 0 EUR/mes
Okoljska dajatev – odpadne vode Cena brez DDV v EUR Cena z DDV v EUR
EM
Priklopljeni na kanalizacijsko omrežje in ČN 0,03 0,03 €/m3
Nimajo urejene kanalizacije 0,3 0,3 €/m3
Cene veljajo od dne 1.10.2022.
Storitve zaračunavamo mesečno. Okoljska dajatev se v skladu z Uredbo o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odvajanje odpadnih voda izračunava mesečno glede na stopnjo obremenitve oz. čiščenja in se med letom lahko spreminja. Znesek okoljske dajatve določi Vlada RS.
Popise vodomerov za industrijske objekte in bloke izvajamo mesečno, za druge uporabnike pa 1-krat letno. Po izvedenem popisu izvedemo poračun porabe.