CENIK: Občina Črenšovci

Ceniki komunalnih storitev

Oskrba s pitno vodo
VODARINA

  EM

cena brez
DDV
cena z DDV
(9,5 %)
Vodarina GJS   m3 0,5646 0,6182

OMREŽNINA

VODOMER

Faktor
omrežnine
EM

Cena
brez DDV
Cena
z DDV
Priključek DN < 20 1 €/mesec 4,432 3,93434
Priključek 20< DN < 40 3 €/mesec 13,286 11,80301
Priključek 40< DN <50 10 €/mesec 44,32 39,34335
Priključek 50< DN <65 15 €/mesec 66,48 59,01503
Priključek 65< DN <80 30 €/mesec 132,96 118,03005
Priključek 80< DN <100 50 €/mesec 221,55 196,71675
Priključek 100< DN <150 100 €/mesec 443,20 393,4335
Priključek 150 < 200 €/mesec 886,40 786,8670
SUBVENCIJA OMREŽNINE

Faktor
omrežnine
EM

Cena
brez DDV
Cena
z DDV
Subvencija za priključek DN < 20 1 €/mesec -1,8721 -2,0499
Subvencija za priključek 20< DN < 40 3 €/mesec -5,6160 -6,1495
Subvencija za priključek 40< DN <50 10 €/mesec -18,7207 -20,4992
Subvencija za priključek 50< DN <65 15 €/mesec -28,0811 -30,7488
Subvencija za priključek 65< DN <80 30 €/mesec -56,1620 -61,4974
Subvencija za priključek 80< DN <100 50 €/mesec -93,5820 -102,4723
Subvencija za priključek 100< DN <150 100 €/mesec -187,2070 -204,9917
Subvencija za priključek 150 < 200 €/mesec -374,4154 -409,9849
MENJAVA ŠTEVCA IN MODULA (zaradi poškodbe, zmrzali itd.)   Enota Cena
brez DDV
Cena
z 9,5% DDV (za fizične osebe)
števec DN 15 1 €/kom 41 44,895
števec DN 20 1 €/kom 41 44,895
števec DN 25 1 €/kom 58 63,51
števec DN 32 1 €/kom 110 120,45
Daljinski modul za odčitavanje 1 €/kom 75 82,125

Cene veljajo od 1. 4. 2022.

* Omrežnina se obračunava glede na velikost vodomera. Kot izhodišče se upošteva cena za vodomer velikosti DN13 oz. DN20, za vse ostale velikosti se cena določa glede na faktorje, določene v Uredbi o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Ur.l:RS 87/2012, 109/12).

Cene je sprejel občinski svet Občine Črenšovci na podlagi Elaborata o oblikovanju cen storitev obveznih gospodarskih javnih služb varstva okolja v občini Črenšovci za javno službo oskrba s pitno vodo  na območju občine Črenšovci .

Kanalizacija
odvajanje odpadnih voda EM cena brez DDV cena z DDV
odvajanje odpadnih voda m3 0,12 0,1314
Omrežnina odvajanja in čiščenja odpadnih voda EM cena brez DDV cena z DDV
omrežnina odvajanje za priključek DN < 20 €/mesec 1,99 2,18
omrežnina odvajanje za priključek 20< DN < 40 €/mesec 5,97 6,54
omrežnina odvajanje za priključek 40< DN <50 €/mesec 19,90 21,79
omrežnina odvajanje za priključek 50< DN <65 €/mesec 29,85 32,69
omrežnina odvajanje za priključek 65< DN <80 €/mesec 59,70 65,37
omrežnina odvajanje za priključek 80< DN <100 €/mesec 99,50 108,95
omrežnina odvajanje za priključek 100< DN <150 €/mesec 199,00 217,91
omrežnina odvajanje za priključek 150 < €/mesec 398,00 435,81
Čiščenje odpadnih voda EM cena brez DDV cena z DDV
čiščenje odpadnih voda m3 0,25 0,2738
Omrežnina čiščenja odpadnih voda EM cena brez DDV cena z DDV
omrežnina čiščenje odpadnih voda za priključek DN < 20 €/mesec 2,14 2,34
omrežnina čiščenje odpadnih voda za priključek 20< DN < 40 €/mesec 6,42 7,03
omrežnina čiščenje odpadnih voda za priključek 40< DN <50 €/mesec 21,40 23,43
omrežnina čiščenje odpadnih voda za priključek 50< DN <65 €/mesec 32,10 35,15
omrežnina čiščenje odpadnih voda za priključek 65< DN <80 €/mesec 64,20 70,30
omrežnina čiščenje odpadnih voda za priključek 80< DN <100 €/mesec 107,00 117,17
omrežnina čiščenje odpadnih voda za priključek 100< DN <150 €/mesec 214,00 234,33
omrežnina čiščenje odpadnih voda za priključek 150 < €/mesec 428,00 468,66
okoljska dajatev odpadne vode EM cena brez DDV cena z DDV
okoljska dajatev priključeni m3 0,05 0,05
okoljska dajatev nepriključeni m3 0,53 0,53

Cene se uporabljajo od 1.4.2022 naprej.

Okoljska dajatev je izračunana v skladu z Uredbo o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda (Ur.l.RS, št. 104/09) in s Sklepom o določitvi zneska okoljske dajatve na enoto obremenitve okolja zaradi odvajanja odpadnih voda (Ur.l.RS, št. 7/10). DDV za okoljsko dajatev ni obračunan v skladu s ZZDV-1, 36 člen, 6.dostavek, c točka.

Cene je sprejel občinski svet Občine Črenšovci na podlagi Elaborata o oblikovanju cen storitev odvajanja in čiščenja ter omrežnine za odvajanje in omrežnine za čiščenje za kanalizacijski sitem v občini Črenšovci .

Povezava: Občina Črenšovci