CENIK: Občina Črenšovci

Ceniki komunalnih storitev

Oskrba s pitno vodo
VODARINA

  EM

cena brez
DDV
cena z DDV
(9,5 %)
Vodarina GJS   m3 0,5161 0,56513

OMREŽNINA

VODOMER

Faktor
omrežnine
EM

Cena
brez DDV
Cena
z DDV
Priključek DN < 20 1 €/mesec 3,539 3,875
Priključek 20< DN < 40 3 €/mesec 10,617 11,626
Priključek 40< DN <50 10 €/mesec 35,390 38,752
Priključek 50< DN <65 15 €/mesec 53,085 58,128
Priključek 65< DN <80 30 €/mesec 106,17 116,256
Priključek 80< DN <100 50 €/mesec 176,95 193,76
Priključek 100< DN <150 100 €/mesec 353,90 387,520
Priključek 150 < 200 €/mesec 707,80 775,041
MENJAVA ŠTEVCA IN MODULA (zaradi poškodbe, zmrzali itd.)   Enota Cena
brez DDV
Cena
z 9,5% DDV (za fizične osebe)
števec DN 15 1 EUR/mesec 41 44,895
števec DN 20 1 EUR/mesec 41 44,895
števec DN 25 1 EUR/mesec 58 63,51
števec DN 32 1 EUR/mesec 110 120,45
Daljinski modul za odčitavanje 1 EUR/mesec 75 82,125

Cene veljajo od dne 1. januarja 2018.

* Omrežnina se obračunava glede na velikost vodomera. Kot izhodišče se upošteva cena za vodomer velikosti DN13 oz. DN20, za vse ostale velikosti se cena določa glede na faktorje, določene v Uredbi o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Ur.l:RS 87/2012, 109/12).

Cene je sprejel občinski svet Občine Črenšovci na svoji redni seji dne 8. 2. 2018 na podlagi Elaborata o oblikovanju cen storitev obveznih gospodarskih javnih služb varstva okolja v občini Črenšovci za javno službo oskrba s pitno vodo.

Občinski svet Občine Črenšovci na svoji redni seji dne 8. 2. 2018 sprejel sklep o določitvi subvencije k ceni oskrbe s pitno vodo za leto 2018 v višini 70 %.

Kanalizacija
odvajanje in čiščenje odpadnih voda EM cena brez DDV cena z DDV
odvajanje odpadnih voda m3 0,11 0,1245
čiščenje odpadnih voda m3 0,24 0,2628
omrežnina odvajanje €/mesec 1,99 2,1790
omrežnina ČN €/mesec 2,14 2,3433
       
okoljska dajatev odpadne vode EM cena brez DDV cena z DDV
okoljska dajatev priključeni m3 0,050 0,0500
okoljska dajatev nepriključeni m3 0,53 0,53

Cene se uporabljajo od 1. januarja 2018 naprej.

Okoljska dajatev je izračunana v skladu z Uredbo o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda (Ur.l.RS, št. 104/09) in s Sklepom o določitvi zneska okoljske dajatve na enoto obremenitve okolja zaradi odvajanja odpadnih voda (Ur.l.RS, št. 7/10). DDV za okoljsko dajatev ni obračunan v skladu s ZZDV-1, 36 člen, 6.dostavek, c točka.

Povezava: Občina Črenšovci