Arhiv avtorja

Zaščita vodomerov pred zmrzaljo

Zaradi nizkih temperatur je zmrzal pogost krivec za poškodbe na vodomeru. Kot upravljavci vodovodnega omrežja ne prevzemamo odgovornosti za tovrstne poškodbe, zato vas opozarjamo, da sami poskrbite za preventivno zaščito za vgrajene vodomere, saj ste stroške zamenjave v tovrstnih primerih dolžni poravnati sami.

Kako zaščitite vodomere in instalacije pred zmrzaljo?
• z dovolj globokim vodomernim jaškom z izoliranim pokrovom;

Tipski PVC vodomerni jašek mora imeti mora pravilno nameščen termoizoliran pokrov. Zaradi preprečitve dostopa mrzlega zraka mora biti pravilno nameščen tudi sam pokrov vodomernega jaška. Tipski betonski jašek mora imeti pravilno tesnjen pokrov, s čimer preprečimo dostop mrzlega zraka. Vodomer je potrebno dodatno zaščititi z izolacijskimi materiali.

• z dodatno toplotno zaščito nad vodomerom z izolacijskimi materiali (materiali, ki nase ne vlečejo vode, kot so: stiropor, steklena volna)
• preprečimo kroženje hladnega zraka v vodomernem jašku oz. okrog inštalacij,
• ob pojavu zmrzali zagotovimo kroženje vode po instalaciji.

Svetujemo vam, posebej uporabnikom, ki nimate stalnega prebivališča v objektih, v katerih imajo vodovodne inštalacije (npr. počitniške hišice, vikendi, zidanice ipd.), da občasno zagotovite kroženje vode po instalacijah in preverijo stanje vodomera in da pregledajo okolje, v katerem je vgrajen vodomer.

V primeru, da v zimskih mesecih vodo zaprete, je potrebno po zaprtju ventila vodo obvezno spustiti iz vodovodnih cevi.

Datum: 12. 01. 2017 | Objavljeno v Novice in obvestila, Voda |

Povpraševanje za vzdrževanje pokopališč

Spoštovani,

na spodnji povezavi je dosegljivo povpraševanje za vzdrževanje pokopališč.

Ponudbo oz. predračun, prosim, pošljite na naš naslov: EKO-PARK d.o.o. Lendava ÖKO-PARK Kft. Lendva, Glavna ulica 109, 9220 Lendava, na telefax: 02/577 62 84 ali na elektronski naslov: info@eko-park.si , do 27.01.2017 do 9.00 ure.

Povpraševanje: 116010-vzdrzevanje-pokopalisc

Datum: 29. 12. 2016 | Objavljeno v Javna naročila |

Javno naročilo: Dobava MKČN

Spoštovani,

Obveščamo vam, da smo na Portalu javnih naročil z dnem 29.12.2016, št. objave JN008052/2016-W01, objavili javno naročilo za zavarovanje kanalizacije. Rok za prejem ponudb je 18.1.2017 do 9.00 ure.

Razpisna dokumentacija je dosegljiva na spodnji povezavi. Ponudnike opozarjamo, da si razpisno dokumentacijo v celoti pozorno preberejo. Morebitna vprašanja lahko ponudniki na naročnika naslavljajo preko portala javnih naročil.

Razpisna dokumentacija: 9-2016-2-jnmv-mkcn

Datum: 29. 12. 2016 | Objavljeno v Javna naročila |

Zimska služba 2016/17

Za udeležence v prometu je od 15. novembra obvezna zimska oprema, zimsko službo v občini Lendava pa bodo izvajali DARS d.d., Direkcija RS za ceste in EKO-PARK d.o.o. Lendava

Zimsko službo na državnih cestah v celoti izvaja družba DARS. Na občinskih cestah v skupni dolžini približno 130 kilometrov in površini okoli 11 000 m² pa bo zimsko službo izvajalo podjetje Eko-Park s podizvajalci. Občinske ceste in javne površine, ki jih bo vzdrževal Eko-Park, so razdeljene v tri prioritete. Standard vzdrževanja občinskih cest bo nekoliko višji od tistega, ki ga določa Pravilnik o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah.

Občane obveščamo, da imamo tudi sami krajani določene obveznosti, med katerimi ne pozabimo, da:

 • se moramo v prometu prilagoditi razmeram na cesti in uporabljati zimsko opremo,
 • smo dolžni očistiti sneg pred zgradbo (pri večstanovanjskih objektih mora čiščenje organizirati upravljavec zgradbe),
 • moramo varovati okolje in ga ne obremenjevati s prekomernim soljenjem.

V skladu z Odlokom o občinskih cestah morajo tudi vsi krajani, ki živijo ob občinski cesti, dopustiti odlaganje snega na njihovo zemljišče, če jim s tem ni povzročena škoda. Prebivalci ob občinski cesti morajo imeti na strehah stanovanjskih objektov pritrjene snegolove, da se sneg ne bi usipal na občinsko cesto, z objektov ob občinski cesti pa morajo pravočasno odstraniti ledene sveče tako, da ne ogrozijo varnosti udeležencev v prometu.

Program zimske službe je objavljen tudi na občinski spletni strani (www.lendava.si) in podjetja EKO-PARK (www.eko-park.si).

Dežurstvo in komuniciranje z javnostjo je 24 ur na dan zagotovljeno pri izvajalcu na kontaktni številki 041 702 080. Pripombe, reklamacije in predloge pa je možno posredovati na telefonsko številko 031 746 699 ali 031 369 543 ter preko občinskega ZELENEGA TELEFONA, telefonska številka je 080 48 47.

Vsem občankam in občanom želimo varno vožnjo ter strpnost in potrpežljivost v cestnem prometu!

Program  zimske službe: table_zimska_sluzba_2016

 

Datum: 13. 11. 2016 | Objavljeno v Ceste, Novice in obvestila |

Eko-park d.o.o. Lendava upravlja z naslednjimi pokopališči:

 • Pokopališče Lendava
 • Pokopališče Čentiba
 • Pokopališče Dolga vas
 • Pokopališče Mostje
 • Pokopališče Genterovci
 • Pokopališče Kamovci
 • Pokopališče Radmožanci
 • Pokopališče Petišovci
Datum: 07. 11. 2016 | Objavljeno v Pokopališča |

NAPOTKI za vgradnjo male komunalne čistilne naprave (MKČN) do 50 PE in nepretočne greznice

Kdo mora imeti MKČN oz. nepretočno greznico? 

Vsi objekti, ki se nahajajo na območju, kjer ni javne kanalizacije oz. ni predvidena gradnja javne kanalizacije, ter vsi objekti, ki so izven strnjenih območjih ali t.i. aglomeracij ali pa so od javne kanalizacije oddaljeni več kot 100 m, morajo imeti MKČN ali nepretočno greznico.

Ali se vaš objekt nahaja na območju aglomeracije? To lahko preverite na spletni strani Atlas okolja: http://gis.arso.gov.si/atlasokolja/profile.aspx?id=Atlas_Okolja_AXL@Arso

(povezava: »OKOLJE«, »AGLOMERACIJE«, v iskanje vpišite naslov vašega objekta in pritisnite enter) ali preverite pri izvajalcu javne službe.

 

Postopek za vgradnjo MKČN

Pred vgradnjo MKČN:

 1. Pridobitev vodnega soglasja na Direkciji RS za vode (link do vloge za pridobitev vodnega soglasja)
 1. Pridobitev soglasja izvajalca javne službe (vloga: vloga-kanalizacija). Izpolniti vlogo in poslati na Eko-park d.o.o. Lendava, Glavna ulica 109, 9220 Lendava

 

Po vgradnji MKČN:

 1.  Izvajalca javne službe pisno obvestiti o začetku obratovanja MKČN najpozneje v roku 15 dni po začetku obratovanja MLČN oz. 30 dni za greznice (obrazec Prijava: prijava-mkcn).

Lastnik oz. upravljavec MKČN obrazec izpolni in ga skupaj s prilogama posreduje izvajalcu javne službe – Eko-park d.o.o.  Lendava po pošti, skenirano po elektronski pošti (stanko.gjerkes@eko-park.si) ali dokumente osebno prinese na sedež podjetja.

 1. Ko MKČN začne stabilno delovati (to je po 3 – 9 mescih po zagonu MKČN), mora lastnik oz. upravljavec MKČN pri pooblaščenem izvajalcu monitoringa odpadnih vod, naročiti prve meritve (vzorči se trenutni vzorec na iztoku iz MKČN). Izvajalec lastniku MKČN na podlagi opravljenih meritev izda analizni izvid. V kolikor je izvid neustrezen, je potrebno preveriti in urediti način čiščenja ter meritve ponoviti. Seznam pooblaščenih izvajalcev monitoringa odpadnih vod je dostopen na povezavi: http://okolje.arso.gov.si/onesnazevanje_voda/tabela/5/page/1.

 

Obveznosti lastnika MKČN (lastnik MKČN je hkrati tudi upravljavec MKČN):

 • izvajalcu javne službe omogočiti prevzem blata in
 • izvajalcu javne službe omogočiti pregled MKČN (na vsake 3 leta) oz. mu v roku poslati rezultate meritev emisij snovi na iztoku MKČN (analizni izvidi pooblaščenih izvajalcev).
 • Hraniti dokumentacijo MKČN:
  • izjavo o lastnostih MKČN,
  • navodila dobavitelja za obratovanje in vzdrževanje naprave,
  • vodno soglasje in pregledno situacijo z vidnim mestom iztoka ter koordinatami
  • poročilo o opravljenih prvih meritvah (obratovalni monitoring odpadnih voda)
  • dokumentacijo o opravljenih delih na MKČN
  • podatke o ravnanju z blatom (potrdilo izvajalca javne službe o prevzemu blaga, datum in količino)
  • podatke o izrednih dogodkih v zvezi z obratovanjem MKČN (okvare, prekinitve)

 

ROK za vgradnjo MKČN oz. nepretočne greznice (za objekte za katere je bilo izdano gradbeno dovoljenje pred 14. 12. 2002):

 • Za obstoječe objekte, ki nimajo urejenega odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode tako, kot je bilo predpisano v času gradnje objekta, je rok za vgradnjo MKČN in/ali nepretočne greznice, najkasneje do 31. 12. 2021.
 • Za tiste objekte, ki imajo čiščenje odpadne vode urejeno s pretočno (obstoječo) greznico (oz. v skladu s prepisi, ki so veljali v času gradnje objekta), morajo zagotoviti vgradnjo MKČN ali nepretočne greznice (v skladu z Uredbo, 98/16) najpozneje ob prvi rekonstrukciji objekta.
 • Industrijski objekti morajo zagotoviti vgradnjo MKČN ali nepretočne greznice (v skladu z Uredbo, 98/16) najpozneje v roku določenem v okoljevarstvenem dovoljenju ali do 31. 12. 2021, če le-tega ni bilo.

 

Objekti, ki so v strnjenih naseljih z obstoječo javno kanalizacijo, so se obvezni takoj priključiti na obstoječo javno kanalizacijo, razen, če so od kanalizacije oddaljeni več kot 100 m.

 

Zakonske podlage

Za področje gospodarskih javnih služb odvajanja in čiščenja odpadnih voda, predvsem na področju MKČN in nepretočnih greznic, se je leta 2015 spremenila zakonodaja. Področje MKČN in greznic ureja naslednja veljavna zakonodaja:

 1. Uredba o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode (Ur.l.RS, št. 98/15).
 2. Pravilnik o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu odpadnih vod (UL RS št. 94/14, 98/15)
 3. Uredba o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda (UL RS št. 80/12, 98/15)
 4. Uredba o uporabi blata iz komunalnih čistilnih naprav v kmetijstvu (UL RS št. 62/08)
 5. Operativni program odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode za obdobje od leta 2005 do 2017;
 6. občinski Odloki s področja odvajanja in čiščenja odpadnih vod

 

Kontaktna oseba: Stanislav Gjerkeš, stanko.gjerkes@eko-park.si, 041 334 579.

Datum: 19. 10. 2016 | Objavljeno v Kanalizacija |

NEVARNI ODPADKI – zbiranje v soboto, 22.10.2016

Spoštovani,

vsa gospodinjstva so v teh dneh prejela na dom obvestila o zbiranju nevarnih odpadkov. V soboto, 24.10.2016, bomo za gospodinjstva organizirali zbiranje nevarnih odpadkov po urniku, ki ste ga prejeli na dom.

Nevarnih odpadkov ne smemo odlagati med ostale odpadke. Prosimo, da nevarne odpadke predajate na vsakoletni zbiralni akciji, ki jo za vas organiziramo za vas.

URA NASELJA LOKACIJA ZBIRANJA
8.00–9.00 PINCE, PINCE MAROF, BENICA VAŠKI DOM PINCE
9.00–10.00 ČENTIBA, DOLINA ZBIRALNICA GROZDJA ČENTIBA
10.00–11.00 LENDAVA 1, TRIMLINI, LEND.GORICE PARKIRIŠČE PRI TRGOVINI TUŠ
11.00–12.00 LENDAVA 2, LEND. GORICE PARKIRIŠČE PRI EKO-PARKU
12.00–13.00 DOLGA VAS, DOLGOV. GORICE PRI TRGOVINI DOLGA VAS
13.00–14.00 MOSTJE, BANUTA, GENTEROVCI, RADMOŽANCI, KAMOVCI “TRGOVINA MERCATOR” GENTEROVCI

 

URA NASELJA LOKACIJA ZBIRANJA
8.00–9.00 PETIŠOVCI PRI TRGOVINI “MERCATOR”
9.00–10.00 DOLNJI LAKOŠ, GORNJI LAKOŠ PRI NOGOMETNEM IGRIŠČU
10.00–11.00 GABERJE PRI TRGOVINI MERCATOR
11.00–12.00 KAPCA, KOT PRI GOSTILNI JAKŠIČ
12.00–13.00 HOTIZA PRI TRGOVINI “MERCATOR”

Nevarni in posebni odpadki, ki jih je potrebno ločeno zbirati in oddajati za to pooblaščenim
podjetjem, so:
· onesnažena embalaža in embalaža pršil (prazna embalaža barv, lakov, lepil, pesticidov, olj, embalaža z ostanki barv, lakov, lepil, pesticidov, olj…),
· absorbenti (čopiči, krpe, mešala, lopatice, …),
· barve, laki, impregnirana sredstva, premazi,
· odpadna olja (motorna, hidravlična, mazalna olja, …),
· razredčila, odpadna topila,
· odpadna zdravila,
· baterije, akumulatorji vseh vrst (baterijski vložki, baterijski gumbi, avtomobilski, kamionski, traktorski, akumulatorji),
· odpadna fitofarmacevtska sredstva (škropiva in druga zaščitna sredstva vseh vrst s področja sadjarstva, vinogradništva, vrtnarstva, poljedelstva),
· kisline, lugi, belila, čistila, specialna čistila, lepila, kemikalije,
· živosrebrni termometri in drugi živosrebrni instrumenti,
· neonska svetila (cevi) in halogenska svetila
· odpadna jedilna olja in maščobe

Opozorilo: Baterije in stara zdravila prinesite ločeno od ostalih nevarnih in posebnih odpadkov. Tekočine prinesite le v zaprtih posodah.

Občani lahko svoje lastne nevarne in posebne odpadke nekaj mesecev skladiščijo doma, ne da bi jim to predstavljalo posebno nevarnost, saj ne gre za velike količine.

Datum: 18. 10. 2016 | Objavljeno v Novice in obvestila, Odpadki |