NAPOTKI za vgradnjo male komunalne čistilne naprave (MKČN) do 50 PE in nepretočne greznice

Kdo mora imeti MKČN oz. nepretočno greznico? 

Vsi objekti, ki se nahajajo na območju, kjer ni javne kanalizacije oz. ni predvidena gradnja javne kanalizacije, ter vsi objekti, ki so izven strnjenih območjih ali t.i. aglomeracij ali pa so od javne kanalizacije oddaljeni več kot 100 m, morajo imeti MKČN ali nepretočno greznico.

Ali se vaš objekt nahaja na območju aglomeracije? To lahko preverite na spletni strani Atlas okolja: http://gis.arso.gov.si/atlasokolja/profile.aspx?id=Atlas_Okolja_AXL@Arso

(povezava: »OKOLJE«, »AGLOMERACIJE«, v iskanje vpišite naslov vašega objekta in pritisnite enter) ali preverite pri izvajalcu javne službe.

 

Postopek za vgradnjo MKČN

Pred vgradnjo MKČN:

 1. Pridobitev vodnega soglasja na Direkciji RS za vode (link do vloge za pridobitev vodnega soglasja)
 1. Pridobitev soglasja izvajalca javne službe (vloga: vloga-kanalizacija). Izpolniti vlogo in poslati na Eko-park d.o.o. Lendava, Glavna ulica 109, 9220 Lendava

 

Po vgradnji MKČN:

 1.  Izvajalca javne službe pisno obvestiti o začetku obratovanja MKČN najpozneje v roku 15 dni po začetku obratovanja MLČN oz. 30 dni za greznice (obrazec Prijava: prijava-mkcn).

Lastnik oz. upravljavec MKČN obrazec izpolni in ga skupaj s prilogama posreduje izvajalcu javne službe – Eko-park d.o.o.  Lendava po pošti, skenirano po elektronski pošti (stanko.gjerkes@eko-park.si) ali dokumente osebno prinese na sedež podjetja.

 1. Ko MKČN začne stabilno delovati (to je po 3 – 9 mescih po zagonu MKČN), mora lastnik oz. upravljavec MKČN pri pooblaščenem izvajalcu monitoringa odpadnih vod, naročiti prve meritve (vzorči se trenutni vzorec na iztoku iz MKČN). Izvajalec lastniku MKČN na podlagi opravljenih meritev izda analizni izvid. V kolikor je izvid neustrezen, je potrebno preveriti in urediti način čiščenja ter meritve ponoviti. Seznam pooblaščenih izvajalcev monitoringa odpadnih vod je dostopen na povezavi: http://okolje.arso.gov.si/onesnazevanje_voda/tabela/5/page/1.

 

Obveznosti lastnika MKČN (lastnik MKČN je hkrati tudi upravljavec MKČN):

 • izvajalcu javne službe omogočiti prevzem blata in
 • izvajalcu javne službe omogočiti pregled MKČN (na vsake 3 leta) oz. mu v roku poslati rezultate meritev emisij snovi na iztoku MKČN (analizni izvidi pooblaščenih izvajalcev).
 • Hraniti dokumentacijo MKČN:
  • izjavo o lastnostih MKČN,
  • navodila dobavitelja za obratovanje in vzdrževanje naprave,
  • vodno soglasje in pregledno situacijo z vidnim mestom iztoka ter koordinatami
  • poročilo o opravljenih prvih meritvah (obratovalni monitoring odpadnih voda)
  • dokumentacijo o opravljenih delih na MKČN
  • podatke o ravnanju z blatom (potrdilo izvajalca javne službe o prevzemu blaga, datum in količino)
  • podatke o izrednih dogodkih v zvezi z obratovanjem MKČN (okvare, prekinitve)

 

ROK za vgradnjo MKČN oz. nepretočne greznice (za objekte za katere je bilo izdano gradbeno dovoljenje pred 14. 12. 2002):

 • Za obstoječe objekte, ki nimajo urejenega odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode tako, kot je bilo predpisano v času gradnje objekta, je rok za vgradnjo MKČN in/ali nepretočne greznice, najkasneje do 31. 12. 2021.
 • Za tiste objekte, ki imajo čiščenje odpadne vode urejeno s pretočno (obstoječo) greznico (oz. v skladu s prepisi, ki so veljali v času gradnje objekta), morajo zagotoviti vgradnjo MKČN ali nepretočne greznice (v skladu z Uredbo, 98/16) najpozneje ob prvi rekonstrukciji objekta.
 • Industrijski objekti morajo zagotoviti vgradnjo MKČN ali nepretočne greznice (v skladu z Uredbo, 98/16) najpozneje v roku določenem v okoljevarstvenem dovoljenju ali do 31. 12. 2021, če le-tega ni bilo.

 

Objekti, ki so v strnjenih naseljih z obstoječo javno kanalizacijo, so se obvezni takoj priključiti na obstoječo javno kanalizacijo, razen, če so od kanalizacije oddaljeni več kot 100 m.

 

Zakonske podlage

Za področje gospodarskih javnih služb odvajanja in čiščenja odpadnih voda, predvsem na področju MKČN in nepretočnih greznic, se je leta 2015 spremenila zakonodaja. Področje MKČN in greznic ureja naslednja veljavna zakonodaja:

 1. Uredba o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode (Ur.l.RS, št. 98/15).
 2. Pravilnik o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu odpadnih vod (UL RS št. 94/14, 98/15)
 3. Uredba o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda (UL RS št. 80/12, 98/15)
 4. Uredba o uporabi blata iz komunalnih čistilnih naprav v kmetijstvu (UL RS št. 62/08)
 5. Operativni program odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode za obdobje od leta 2005 do 2017;
 6. občinski Odloki s področja odvajanja in čiščenja odpadnih vod

 

Kontaktna oseba: Edvard Farkaš, edvard.farkas@eko-park.si, 02 57 762 87

Datum: 19. 10. 2016 | Objavljeno v Kanalizacija |