ZBIRANJE PONUDB ZA ODDAJO POSLOVNIH PROSTOROV V NAJEM

Eko-park d.o.o. Lendava Öko-park Kft Lendva, na podlagi sklepa Nadzornega sveta podjetja, z dne 23.06.2016, objavlja

ZBIRANJE PONUDB ZA ODDAJO POSLOVNIH PROSTOROV V NAJEM.

V najem oddajamo poslovne prostore, ki se nahajajo na lokaciji Trg Ljudske pravice 10, Lendava, parc. št. 4373/4 in 5, k.o. Lendava

Poslovni prostori za oddajo v najem so:

 • Kletni prostori, skupna površina 126 m2, obsegajo 14 manjših zaprtih prostorov primernih za skladišče ali arhiv.
 • Srednja etaža (pritličje), skupna površina 152 m2, obsega 5 pisarn, hodnik, sanitarije in priročno kuhinjo. Prostori so primerni za pisarniško dejavnost.
 • Gornja etaža (prvo nadstropje), skupna površina 126 m2, obsega 5 pisarn, hodnik in sanitarije. Prostori so primerni za pisarniško dejavnost.

Zainteresirani ponudnik lahko najame vse etaže, posamezno etažo v celoti ali posamezne prostore – pisarne.

Izhodiščna najemnina za kletne prostore znaša 3 €/m2 na mesec, izhodiščna najemnina za srednjo in gornjo etažo znaša 5 €/m2 na mesec. Na izračunano najemnino se zaračuna predpisani DDV ter druge morebitne zakonske obveznosti.

Celotni poziv:

Eko-park d.o.o. Lendava Öko-park Kft Lendva, na podlagi sklepa Nadzornega sveta podjetja, z dne 23.06.2016, objavlja:

ZBIRANJE PONUDB ZA ODDAJO POSLOVNIH PROSTOROV V NAJEM

1. NAZIV IN SEDEŽ NAJEMODAJALCA

 Eko-park d.o.o. Lendava Öko-park Kft Lendva, Glavna ulica 109, 9220 Lendava, telefon 02 5776 286, fax 02 5776 284, info@eko-park.si

2. PREDMET ODDAJE V NAJEM IN VIŠINA IZHODIŠČNE NAJEMNINE

 V najem oddajamo poslovne prostore, ki se nahajajo na lokaciji Trg Ljudske pravice 10, Lendava, parc. št. 4373/4 in 5, k.o. Lendava

Poslovni prostori za oddajo v najem so:

 • Kletni prostori, skupna površina 126 m2, obsegajo 14 manjših zaprtih prostorov primernih za skladišče ali arhiv.
 • Srednja etaža (pritličje), skupna površina 152 m2, obsega 5 pisarn, hodnik, sanitarije in priročno kuhinjo. Prostori so primerni za pisarniško dejavnost.
 • Gornja etaža (prvo nadstropje), skupna površina 126 m2, obsega 5 pisarn, hodnik in sanitarije. Prostori so primerni za pisarniško dejavnost.

Zainteresirani ponudnik lahko najame vse etaže, posamezno etažo v celoti ali posamezne prostore – pisarne.

Izhodiščna najemnina za kletne prostore znaša 3 €/m2 na mesec, izhodiščna najemnina za srednjo in gornjo etažo znaša 5 €/m2 na mesec. Na izračunano najemnino se zaračuna predpisani DDV ter druge morebitne zakonske obveznosti.

3. POGOJI ZA UDELEŽBO

Pisna ponudba mora vsebovati

 • podatke o ponudniku: ime in priimek fizične osebe oz. naziv pravne osebe, naslov oz. sedež, EMŠO oz. matično številko, davčno številko oz. ID za DDV, številko transakcijskega računa, naziv in naslov banke, telefonsko številko,
 • navedbo nepremičnine ali etaže – prostora, na katero se ponudba nanaša,
 • kopijo osebnega dokumenta (fizične osebe),
 • izpisek iz sodnega registra (pravne osebe) ali dokazilo o strokovni usposobljenosti za opravljanje dejavnosti ali izpisek iz registra društev pri upravni enoti (društvo)
 • pooblastilo, če se ponudba oddaja po pooblaščeni osebi,
 • program oz. vrsto dejavnosti, ki se bo opravljala v najetem prostoru,
 • potrdilo o plačani varščini, ki znaša tri mesečne najemnine – za resnost ponudbe na TRR Eko-park d.o.o. Lendava, št. SI56 0234 2025 4404 513 (NLB d.d.),
 • pisno izjavo o ponujeni višini mesečne najemnine, ki ne sme biti nižja od izhodiščne najemnine,
 • pisno izjavo, da se ponudnik s pogoji razpisa strinja,
 • pisno izjavo o zavezanosti na dano ponudbo 90 dni od dneva, ko poteče rok za oddajo ponudbe.
 • ponudnik mora imeti pred oddajo ponudbe poravnane vse obveznosti do Eko-parka d.o.o.

4. POGOJI NAJEMA

 • poslovni prostori se oddajo v najem za določen čas od enega do pet let, z možnostjo podaljšanja,
 • poslovni prostori se oddajajo po načelu videno – najeto,
 • najemnik je dolžan plačevati obratovalne stroške (elektrika, komunalne storitve, ogrevanje,…) za uporabo poslovnega prostora – v sorazmernem deležu glede na površino najetih prostorov od vseh skupnih prostorov (hodnik, sanitarije…),
 • najemnik ni upravičen do povrnitve kakršnihkoli vlaganj v poslovni prostor niti ne pridobi nikakršnih pravic na poslovnem prostoru na podlagi vlaganj,
 • najemnik je dolžan plačevati najemnino na podlagi izstavljenega računa najkasneje do dneva, navedenega na računu,
 • najemodajalec ali najemnik lahko kadarkoli odpovesta najemno razmerje, z odpovednim rokom 6 mesecev.

 Če je več ponudnikov, ki so oddali popolno ponudbo za isto etažo ali iste prostore-pisarne, najemodajalec:

 • upošteva, kot kriterij za izbiro, datum (dan) prispetja ponudbe na sedež podjetja

Če je več ponudnikov, katerih popolna ponudba je na isti dan prispela na sedež najemodajalca za isto etažo ali iste prostore-pisarne, najemodajalec:

 • prednost pri izbiri da ponudniku, ki je ponudil višjo ceno

Če je več ponudnikov, katerih popolna ponudba je na isti dan prispela na sedež najemodajalca za isto etažo ali iste prostore-pisarne in so vsi ponudniki ponudili enako izhodiščno ceno, najemodajalec:

 • pozove vse ponudnike k oddaji nove ponudbe ali
 • opravi s ponudniki dodatna pogajanja ali
 • opravi med ponudniki javno dražbo, pri čemer za izklicno ceno določi ceno, ki so jo v svojih ponudbah ponudili najugodnejši ponudniki.

Eko-park d.o.o. Lendava lahko kadarkoli, brez obrazložitve in odškodninske odgovornosti, ustavi začeti postopek do sklenitve pravnega posla, pri čemer se ponudnikom varščina vrne.

5. ROK IN NAČIN ZA ODDAJO PONUDB

 Rok za oddajo ponudb je do vključno 31.12.2016.

Ponudbe z dokazili prinesejo ponudniki OSEBNO v zapečateni pisemski ovojnici na naslov Eko-park d.o.o. Lendava, Glavna ulica 109, 9220 Lendava ali jih pošljejo PRIPOROČENO.                                                                                                              Ponudbe morajo imeti obvezno oznako na ovojnici »Ponudba za najem poslovnega prostora – ne odpiraj«. Na zadnji strani ovojnice mora biti obvezno naveden naziv in naslov ponudnika.

Ponudbe, ki bodo prispele po razpisanem roku, nepopolne vloge ali nepravilno opremljene in označene ponudbe, se ne bodo upoštevale – o tem bodo ponudniki obveščeni.

Najemodajalec bo o izboru obvestil vse ponudnike najkasneje v roku 8 dneh po zaključenem zbiranju ponudb.

V kolikor vsi prostori v določenem roku za oddajo ponudb ne bodo oddani, zainteresirani ponudniki lahko oddajo svoje ponudbe tudi po tem roku (za ne oddane prostore), pri čemer je potrebno upoštevati vse ostale pogoje, ki ostajajo nespremenjeni.

6. POSTOPEK IZBIRE NAJUGODNEJŠEGA PONUDNIKA

 Ponudba se lahko sprejme od dneva objave do poteka roka za oddajo ponudb. Vloge ponudnikov, ki nimajo do Eko-park d.o.o. Lendava poravnanih vseh morebitnih zapadlih obveznosti ne bodo obravnavane.

Merilo za izbor najugodnejšega ponudnika je datum (dan) prejema ponudbe in najvišja ponujena najemnina.

Neuspelim ponudnikom se varščina brez obresti vrne v 15 dneh po sprejemu odločitve o izbiri ponudnika za oddajo poslovnega prostora v najem na transakcijski račun, naveden v prijavi. Izbranemu ponudniku se vplačana varščina všteje v najemnino.

Izbrani ponudnik je dolžan skleniti najemno pogodbo v roku 30 dni po opravljenem izboru najugodnejšega ponudnika. Če najugodnejši ponudnik ne podpiše pogodbe, se bo štelo, da je od najema odstopil in ima Eko-park d.o.o. Lendava pravico zadržati vplačano varščino.

7. DODATNA POJASNILA

 Vse informacije dobijo interesenti na sedežu podjetja Eko-park d.o.o. Lendava, Glavna ulica 109, na telefon 02 5776 282, kontaktna oseba je direktor podjetja Jožef Gerenčer.

                                                                                                        Direktor:  Jožef Gerenčer

 

Datum: 30. 08. 2016 | Objavljeno v Javna naročila, Novice in obvestila |