Obveščanje porabnikov o kakovosti pitne vode

EKO-PARK d.o.o. Lendava kot izvajalec javne službe oskrbe s pitno vodo želi na kar se da  enostaven in razumljiv način seznaniti vse porabnike pitne vode o njeni kakovosti. Slednje nalaga tudi Pravilnik o pitni vodi.

Pitna voda se uvršča med živila, zato upravljavci javnih vodovodov v skladu z veljavno zakonodajo spremljamo kvaliteto pitne vode.  Nobeno drugo živilo ni nadzorovano tako strogo kot prav pitna voda. Kakovost pitne vode spremljamo v okviru notranjega nadzora, za katerega je zadolžen upravljavec, in z zunanjim nadzorom (monitoring), ki ga izvaja Ministrstvo za zdravje RS. Notranji nadzor poteka po načelih HACCP, ki natančno opredeljuje mesta vzorčenja in njihovo pogostost glede na možna tveganja.

Vse analize (tako kemijske kot mikrobiološke) izvajata za to pooblaščeni inštituciji. To sta Zavod za zdravstveno varstvo Murska Sobota in Maribor. Ustreznost nadzora pa  preverjajo še inšpekcijske službe Ministrstva za zdravje RS.

Vodno zajetje v Gaberju je eden najkvalitetnejših virov pitne vode daleč naokoli. Vodo v zajetju Gaberje črpamo iz globine 18 m, kar predstavlja tretji vodonosni sloj. Nad njim sta dva sloja ilovice, ki je dobra zaščita vodnega vira pred onesnaženjem. Okoli zajetja so vodovarstveni pasovi, ki so opredeljeni z občinskim odlokom. Na tem območju je omejena vsaka dejavnost, ki bi lahko ogrozila kakovost vodnega vira.

Porabniki pitne vode lahko spremljajo kakovost pitne vode na spletni strani našega podjetja na naslovu www.eko-park.si. Obširno informacijo o izvajanju in vseh rezultatih nadzora nad kakovostjo pitne vode pa občani lahko najdejo v letnem poročilu. Letno poročilo za minulo leto je izdelano in objavljeno na spletni strani upravljavca najpozneje do konca marca v naslednjem koledarskem letu.Vsi rezultati pa so sproti objavljeni prav tako na spletni strani upravljavca. Rezultati analiz (kemijske in mikrobiološke) so tabelirani kvartalno; rezultati analiz so pa tudi sproti  dosegljivi na naši spletni strani.

V tabelah navajamo povprečne vrednosti vseh določitev kemijskih in mikrobioloških analiz za lansko leto tako za notranji kot zunanji nadzor in seveda mejne vrednosti za vse kakovostne parametre v skladu z zahtevami Pravilnika o pitni vodi.

Tabela 1

Rezultati vseh mikrobioloških analiz (107 meritev v okviru notranjega nadzora in 16 meritev v okviru monitoringa):

  E.coli Koliformne bakterije Enterokoki Št.  kolonij/

22ºC

Št. kolonij/

37ºC

Prosti klor Clostridium Perfingers Opombe
Mejne vrednosti Odsotne/100 ml Odostne/100 ml Odsotne/100 ml informativno/ml Do 100 klic/ml Do 5 mg/l Odsotne/100 ml  
Letno povprečje odsotne odsotne Odsotne <10 klic/ml <5 klic/ml Od 0,01 do 0,8 mg/l odsotne  

Tabela 2

Rezultati vseh kemijskih analiz (12 meritev v okviru notranjega nadzora in 4 meritve v okviru monitoringa):

pH Elektro prevodnost amonij nitriti kloridi
Mejne vrednosti 6,5 – 9,5 maks. 2500uS/cm maks. 0,5 mg/l maks. 0,5 mg/l maks. 250mg/l
Letno povprečje 7,2 248 0,013, <0,07 4,2

Na osnovi  navedenih rezultatov analiz lahko zaključimo in vidimo, da je oskrba s pitno vodo, ki jo oskrbuje MV Lendava, ustrezna, notranji nadzor pa učinkovit in skladen s predpisi.

Za vse uporabnike pitne vode je pomembno še, da je voda že leta stalne in nespremenjene

kakovosti. To nam kažejo parametri, kot so pH, električna prevodnost, zelo nizke vsebnosti nitratov, amonija, pesticidov in njihovih razkrojnih produktov. Vsebnost pesticidov in njihovih razkrojnih produktov merimo v okviru razširjenih analiz do štirikrat letno. Rezultati kažejo, da so te substance prisotne v zelo nizkih koncentracijah oz. v koncentracijah pod mejo kvantizacije.

Morda je zanimiv še podatek, da pijemo in uporabljamo mehko vodo, saj je trdota naše pitne vode med 7 do 7,5 ºN.

Kako ukrepa izvajalec javne službe v primeru neustreznega stanja?

Izvajalec obvesti uporabnike v čim krajšem času preko javno dostopnih medijev (radio, internet) in/ali pisnih obvestil ter poda navodila oziroma navede eventualne omejitve pri uporabi vode.

Pomebno je poudariti še, da ima upravljavec organiziran 24-urni nadzor/dežurstvo nad delovanjem vodovodnega sistema, kar pomeni, da lahko po potrebi pokličete na telefonsko številko 041 70 70 80.

Predstavitev kakovosti pitne vode mestnega vodovoda Lendava zaključujemo z ugotovitvijo, da imamo v lendavski občini  zdravo in kakovostno pitno vodo.

Da pa bi kakovost pitne vode ohranili tudi v bodoče, moramo vedeti:

  • da je voda kri zemlje, zato jo ohranimo čisto;
  • da se šele tedaj, ko ostanemo brez vode, zavemo njene vrednosti;
  • da je dobro živeti tam, kjer je dobra voda in
  • DA IMA VSAK PRAVICO DO VODE!
Datum: 07. 01. 2013 | Objavljeno v Voda |