Pomurski vodovod

Oznake: ,


KRATKA PREDSTAVITEV PROJEKTA OSKRBA S PITNO VODO POMURJA – SISTEM A

Projekt Oskrba s pitno vodo Pomurja – sistem A je del celovitega reševanja vodooskrbe Pomurja, in sicer projekta »Oskrba prebivalstva s pitno vodo in varovanje vodnih virov Pomurja«.


Zakonske podlage za projekt

Na podlagi Zakona o varstvu okolja /ZVO-1/ (Uradni list RS, št. 41/2004, 20/2006, 70/2008, 108/2009), Zakona o lokalni samoupravi (uradno prečiščeno besedilo) /ZLS-UPB2/, (Uradni list RS, št. 94/2007) ter Zakona o gospodarskih javnih službah /ZGJS/, (Uradni list RS, št. 32/1993) morajo biti lokalne skupnosti sposobne zadovoljevati potrebe in interese svojih prebivalcev in izpolnjevati druge naloge v skladu z zakonom, med drugim tudi oskrbo z neoporečno pitno vodo, kar je tudi podlaga in razlog za pristop k projektu.

Podlaga za izvedbo projekta je tudi Zakon o razvojni podpori Pomurski regiji v obdobju 2010-2015 (Uradni list RS. Št. 87/2009), ki opredeljuje, da se vlaganja v infrastrukturo za oskrbo Pomurske regije s pitno vodo izvedejo iz nacionalnih in kohezijskih sredstev državnega proračuna. Vrednost in letna dinamika financiranja projekta se določi s sprejetim projektom po postopku njegove potrditve s strani organa upravljanja v skladu s pravili državnih pomoči in kohezijske politike Evropske unije. Za izvedbo projekta v času trajanja zakona pa je odgovorno Ministrstvo za okolje in prostor kot posredniško telo na področju kohezijske politike. Sredstva se zagotovijo na njegovih proračunskih postavkah.


Podpisane pogodbe

Dne 21.1.2005 so vse pomurske občine in Ministrstvo za okolje in prostor sklenili »Pogodbo o izgradnji in obratovanju ter skupnem upravljanju regionalnega sistema oskrbe prebivalstva s pitno vodo Pomurja« (v nadaljevanju: krovna pogodba), ter 23.3.2010 aneks št.1 k krovni pogodbi, ki predstavljata temeljno izhodišče za realizacijo projekta »Oskrba prebivalstva s pitno vodo in varovanje vodnih virov Pomurja«.

Vse podpisnice se strinjajo, da se pri dolgoročnem reševanju vodooskrbe prebivalstva Pomurja, zaradi tehnično-tehnoloških in upravljavskih specifičnosti posameznih predelov Pomurja ter s ciljem zagotavljanja učinkovitega dolgoročnega varovanja vodnih virov in preprečevanja nadaljnjega onesnaževanja ter varovanja podtalnice s komunalnimi odpadnimi vodami, sistem vodooskrbe izvedbeno in upravljavsko razdeliti na tri celostne podsklope oziroma sisteme, in sicer na sisteme »A«, »B« in »C«.

Sistem oskrbe prebivalstva s pitno vodo na območju upravne enote Lendava, to je občin Črenšovci, Dobrovnik, Kobilje, Lendava, Odranci , Turnišče in Velika Polana se poimenuje »Oskrba s pitno vodo Pomurja – sistem A« (v nadaljevanju: »Sistem A«). Navedene občine so 25.03.2008 sklenile Konzorcijsko pogodbo za izvedbo in upravljanje vodovodnega sistema na območju Upravne enote Lendava oz. podsistema A v sklopu sistema oskrbe prebivalstva s pitno vodo na območju Pomurja. Konzorcijska pogodba opredeljuje skupen interes za izvedbo projekta in skupnega upravljavca. V maju 2010 pa še aneks k tej pogodbi z namenom natančnejše opredelitve načina in financiranja gradnje in obratovanja ter skupnega upravljanja projekta.


Predstavitev projekta

Osnovni cilj projekta je izgradnja skupnega celovitega vodooskrbnega sistema in dolgoročna zagotovitev stabilne oskrbe prebivalstva občin podpisnic z neoporečno pitno vodo. Namen projekta je izgradnja nove komunalne infrastrukture za oskrbo prebivalstva s pitno vodo na območju sedmih (7) občin: Črenšovci, Dobrovnik, Kobilje, Lendava, Odranci, Turnišče in Velika Polana.

Projekt je sestavni del celovite ureditve oskrbe s pitno vodo v Pomurju: Oskrba prebivalstva s pitno vodo in varovanje vodnih virov Pomurje.


Projekt sledi potrebam po:

  • boljši in varnejši oskrbi s pitno vodo in povečanju števila oseb oskrbovanih iz javnih vodovodnih sistemov,

  • zmanjšanju prebivalcev, ki so občasno izpostavljeni kemijskemu ali mikrobiološkemu onesnaženju pitne vode,

  • zmanjšanju stalne izpostavljenosti neustrezni pitni vodi (pesticidi),

  • uskladitve časovnih okvirov prilagoditve novim zakonodajnim določilom,

  • visokih investicijskih vlaganjih,

  • optimizaciji stroškov ter

  • možnosti sofinanciranja investicijskih vlaganj s strani Kohezijskega sklada Evropske unije in Proračuna Republike Slovenije,


Dolžine vodov

Transportni vodovodi /vodni viri (m)

Primarni vodovodi

Sekundarni vodovodi

Skupaj (m)

Odranci

260

6.419

4.702

11.381

Črenšovci

12.568

21.829

14.062

48.459

V. Polana

8.359

3.590

7.733

19.682

Dobrovnik

11.272

2.708

11.761

25.741

Lendava

23.741

0

10.310

34.051

Turnišče

4.431

350

24.248

29.029

Kobilje

2.500

1.770

0

4.270

SKUPAJ

63.131

36.666

72.816

172.613


Denarna sredstva za financiranje projekta so zagotovljena v Proračunu Republike Slovenije na proračunskih postavkah Ministrstva za okolje in prostor in Občinskih proračunih Občine Črenšovci, Dobrovnik, Kobilje, Lendava, Odranci, Turnišče in Velika Polana.

S projektom je predvidena izgradnja enotnega sistema vodooskrbe za obravnavanih sedem občin, ki se bodo oskrbovale iz glavnega vodnega vira Gaberje. Za to je s projektom potrebno izvesti izgradnjo novega vodnjaka na območju Gaberja ter zagotoviti ustrezen drug rezervni vodni vir (Turnišče oz. Dobrovnik/Kobilje), ki se ga določi na podlagi rezultatov izvedenih hidrogeoloških raziskav in upoštevanja ekonomike projekta.

Obstoječa majhna občinska ali vaška vodna zajetja, ki niso predmet skupnega vodovodnega sistema po projektu »Oskrba s pitno vodo Pomurja – sistem A« in jih na podlagi ustrezne strokovne ocene ne potrdi projektni svet kot kakovostna in ekonomska upravičena, niso predmet tega projekta, se jih v sistem ne vključuje, predvidoma se opustijo.

Projekt predvideva izgradnjo vodnih zajetij in transportnih, primarnih ter sekundarnih vodov in pripadajočih objektov. Od vodnega zajetja bodo speljani transportni vodi, ki morajo tvoriti zaokroženo zanko. Ti preidejo v primarne vode, ki se nadaljujejo v sekundarne vode na katere se priklopijo končni uporabniki.

V omrežju se v skladu s projektom izgradijo potrebni vodohrani, črpališča in merilni jaški, s čimer bo zagotovljena konstantna oskrba vseh naselij obravnavanega območja z neoporečno pitno vodo. Sistem mora imeti zagotovljeno spremljanje (merjenje) količine in kakovosti vode dobavljene posameznim občinam iz posameznih vodnih virov oz. transportnih vodov v primarno omrežje.

Za vse objekte in naprave, ki so predmet sofinanciranja s strani Kohezijskega sklada se določa skupen upravljavec, ki bo istočasno izvajalec obvezne gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo. Kot upravljavec je s krovno in medobčinsko pogodbo določen Eko-park d.o.o. Lendava. Objekti, ki so opredeljeni kot vodni vir in transportni vod so predmet skupnega lastništva, ostali objekti (primarni in sekundarni vod) pa so predmet domicilnega lastništva občin investitoric.


Vodenje storitev pogodbe (organizacija projekta)

Projekt »Oskrba s pitno vodo Pomurja – Sistem A« zajema 7 občin: Črenšovci, Dobrovnik, Kobilje, Lendava, Odranci, Turnišče in Velika Polana. Projekt vodi upravljavec Eko-park d.o.o. Lendava, v njihovem imenu je vodja projekta Branka Bensa. Občina nosilka pogodbe je občina Črenšovci.


1.) Koordinator projekta: Anton TÖRNAR
2.) Vodja projekta: Branka BENSA
3.) Projektna skupina: Robert Kustec, Horvat Pavel, Stanislav Gjerkeš, Tibor Hebar, Matija Kikel, Marjan Gjura, Daniel Bot, Damijan Jaklin

Skrbniki pogodb:

Občina Lendava mag. Anton Balažek, župan
Občina Črenšovci Anton Törnar, župan
Občina Odranci Ivan Markoja, župan
Občina Dobrovnik Marjan Kardinar, župan
Občina Turnišče Jožef Kocet, župan
Občina Kobilje Stanko Gregorec, župan
Občina Velika Polana Damijan Jaklin, župan


Lendava, 26.05.2010

Pripravila:

Branka Bensa

Datum: 15. 06. 2010 | Objavljeno v Projekti |