VEDETI

Oznake:


 • Projekt: VEDETI
 • Vir sredstev: Sosedski program Slovenija-Madžarska-Hrvaška 2004-2006
 • Razpis: pobuda Skupnosti Interreg III A, Sosedski program Slovenija-Madžarska-Hrvaška 2004-2006 (1. razpis)
 • Pogodbeni organ: SVLR – Služba Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko
 • Delež sofinanciranja EU (Interreg IIIA): 93,1 %
 • Obdobje izvajanja investicije: februar 2006 – avgust 2007
 • Vrsta projekta: projekt sodelovanja
 • Prednostna naloga: Ekonomska in socialna kohezija ter razvoj človeških virov
 • Ukrep: Skupni razvoj človeških virov
 • Prijavitelj: Festival Novo mesto
 • Čezmejni partner: Pučko otvoreno učilište Velika Gorica
 • Slovenski partnerji: Moja Soseska, zavod za ohranjanje in razvoj osnovnih človeških vrednost sobivanja, Poslovni park – inženiring d.o.o., Emines d.o.o.

Kratek opis projekta:

 

Projekt je usmerjen izbranim ciljnim skupinam (mladi, ki so pred izbiro poklica, osipniki, njihovi starši, brezposelni, odrasli, ki se želijo prekvalificirati, svetovalci na področju poklicne orientacije, širša javnost) – z akcijami osveščanja in informiranja preko CD-jev, DVD-jev, interneta in tiskanih publikacij bo prispeval k ustreznemu izboru poklica posameznikov; ob upoštevanju potreb trga dela, smernic in programov državnih politik na eni strani ter potreb ciljnih skupin na drugi strani.
Splošni cilj: Zvišati izobrazbeno raven prebivalstva v izbranih regijah s spodbujanjem vključevanja mladih in odraslih v ustrezne izobraževalne programe in preko zagotavljanja kakovostnega poklicnega svetovanja ter dostopa do informacij o poklicih in izobraževalnih poteh ob vključevanju modernih informacijskih tehnologij ter vključevanju medijev.

Posebni cilji:

 • Pomoč pri izbiri poklica z vzpostavitvijo sistema sodobnih predstavitev poklicev in izobraževalnih poti;
 • Predstavitev zaposlitvenih možnosti na trgu dela;
 • Motiviranje ciljnih skupin za spremljanje razmer na trgu dela;
 • Pomoč pri informiranju o prehajanjih med poklici.

Zastavljene cilje bomo dosegli z razvojem modela celostnih predstavitev poklicev, ki bo za vsak posamezni poklic zajemal:

 • Predstavitveni film,
 • Informacije o izobraževalnem programu, skozi katerega se poklic pridobi,
 • Informacije o izobraževalnih institucijah, ki te programe izvajajo,
 • Informacije o vstopnih pogojih,
 • Informacije o novostih v posameznih poklicih (nova znanja, dodatna usposabljanja za že zaposlene, oziroma tiste, ki so poklic že pridobili),
 • Informacije o trenutnem stanju na trgu dela po posameznih regijah,
 • Projekcija možnih vertikalnih in horizontalnih prehodov med poklici in izobraževalnimi programi (računalniška simulacija).

V času projekta bomo oblikovali predstavitve z vsemi spremljajočimi informacijami za vsaj 13 izbranih poklicev. Informacije bodo podprte z računalniškim programom, ki bo ciljnim skupinam omogočal, da bodo želene podatke našli zgolj s klikom na miški. Program bo omogočal hitri dostop do vseh bistvenih podatkov, ki jih posameznik potrebuje, ko se odloča o poklicni poti oziroma nadaljnjem izobraževanju.

Vsebine – rezultati projekta, bodo zbrani in dostopni na CD-romih, DVD-jih in na spletnih straneh. CD-romi in DVD-ji bodo posredovani osnovnim šolam, uradom za delo zavodov za zaposlovanje, Centrom za informiranje in poklicno svetovanje in drugim svetovalcem s področja poklicne orientacije ter posameznikom v vseh sodelujočih regijah na obeh straneh meje.

Datum: 13. 08. 2007 | Objavljeno v Projekti - zaključeni |