Novice in obvestila

Kako zaščititi vodomer in inštalacije pred zmrzaljo

Obvestilo

V prihodnjih dnevih so napovedane nizke zunanje temperature. Posledice nizkih zimskih temperatur se pogosto kažejo na poškodovanih vodomerih. Zmrzal je namreč najpogostejši krivec, da se vodomer pokvari, zato ga je pred neugodnimi vremenskimi vplivi treba ustrezno zaščititi. Ker so vodomeri v lasti lastnikov objektov, morajo lastniki ali uporabniki sami poskrbeti za preventivno zaščito vgrajenih vodomerov oziroma vodomernih jaškov.

Štirje nasveti, kako zaščititi vodomer in inštalacije pred zmrzaljo:

 1. izolirajte pokrov in notranjost jaška;
 2. z izolacijskimi materiali (penasta guma, gradbena izolacijska folija, stiropor) zaščitite merilec in ventile;
 3. preprečite kroženje hladnega zraka v vodomernem jašku oziroma okrog inštalacij;
 4. ob pojavu zmrzali zagotovite kroženje vode po inštalaciji (kubični meter vode stane manj kot popravilo vodovodne inštalacije).

Vsem uporabnikom svetujemo, da preventivno:

 1. preverite objekte, v katerih nimate stalnega prebivališča in so v njih vodovodne inštalacije (npr. počitniške hišice);
 2. redno preverjajte stanje svojega vodomera;
 3. pregledujte okolje, v katerem je vgrajen vodomer;
 4. preverjate tudi ostalo napeljavo do pomožnih objektov in vrtnih pip.

Skladno z določili Odloka o oskrbi s pitno vodo lahko poškodovani vodomer zamenja le upravljavec vodovodnega sistema. Stroške, ki so posledica neodgovornega ravnanja uporabnikov, krijejo lastniki oziroma uporabniki sami. Vodomer je v lasti uporabnika. Uporabnik je za porabljeno vodo, čeprav je nastala zaradi okvare odgovoren sam. Odlok o oskrbi s pitno vodo ne dovoljuje, da uporabnik sam izvede demontažo vgrajenega vodomera. Uporabnik je vsako okvaro na hišnem vodovodnem priključku ali obračunskem vodomeru dolžan takoj prijaviti upravljavcu vodovodnega sistema na telefonsko številko: 041 70 70 80 (dežurni vodovodar).

Skrajšani delovni čas zaradi praznikov

Spoštovane stranke obveščamo,

da zaradi praznikov, dne 24.12. in 31.12.2020, poslujemo do 12.00 ure.

Prosimo za razumevanje.

Datum: 24. 12. 2020 | Objavljeno v Novice in obvestila

Zimska služba 2020/21

Ceste se v zimskem času, ki praviloma traja od 15. novembra tekočega leta do 15. marca naslednjega leta oz. v času zimskih razmer, vzdržujejo v skladu z izvedbenim programom zimske službe.

Zimska služba obsega sklop dejavnosti in opravil, potrebnih za omogočanje prevoznosti cest in varnega prometa v zimskih razmerah. Zimske razmere nastopijo takrat, ko je zaradi zimskih pojavov (sneg, poledica in drugo) lahko ogroženo normalno odvijanje prometa.

Zimsko službo na območju Občine Lendava izvaja Eko-park d.o.o., z lastnimi resursi, delno pa s podizvajalci. Zimska služba se izvaja na cca 134 km cest, 50 km pločnikov in kolesarskih stez ter na cca 16.000 m2 utrjenih površin (trgi, parkirišča).

Ceste in javne površine so  razdeljene v posamezne prioritetne oziroma prednostne razrede:

tabela_zimska_sluzba_3_0_0.png

 • Prednostni razred 1 – neodložljiva dela, opustitev teh del lahko ogrozi varnost prometa ter funkcioniranje  posameznih ustanov in podjetij.
 • Prednostni razred 2 – nujno potrebna dela, ki se izvajajo v okviru zimske službe
 • Prednostni razred 3 – dela, katerih opustitev neposredno ne ogroža ceste in varnost prometa, so pa pomembna za ohranjanje funkcionalnosti.

Občane obveščamo, da imamo tudi sami krajani določene obveznosti, med katerimi ne pozabimo, da:

 • se moramo v prometu prilagoditi razmeram na cesti in uporabljati zimsko opremo,
 • smo dolžni očistiti sneg pred zgradbo (pri večstanovanjskih objektih mora čiščenje organizirati upravljavec zgradbe),
 • moramo varovati okolje in ga ne obremenjevati s prekomernim soljenjem.

V skladu z Odlokom o občinskih cestah morajo tudi vsi krajani, ki živijo ob občinski cesti, dopustiti odlaganje snega na njihovo zemljišče, če jim s tem ni povzročena škoda. Prebivalci ob občinski cesti morajo imeti na strehah stanovanjskih objektov pritrjene snegolove, da se sneg ne bi usipal na občinsko cesto, z objektov ob občinski cesti pa morajo pravočasno odstraniti ledene sveče tako, da ne ogrozijo varnosti udeležencev v prometu.

Lastniki oz. uporabniki zgradb so dolžni pred svojim objektom oz. dovozom na javno cestišče pospraviti in odstraniti sneg, ki ostane pri pluženju javne ceste, če jih ta sneg ovira.

Zgradbe, s katerih se lahko vsuje snežni plaz, ki ogroža varnost občanov in premoženja, oz. vse zgradbe, ki mejijo na javne površine, morajo imeti ustrezne zadrževalne snegolove. Žlebovi, strešne odtočne cevi in odtoki meteornih voda na zgradbah ne smejo biti poškodovani. Lastnik zgradbe mora sproti odstranjevati ledene sveče. Pred odstranjevanjem snega in ledenih sveč s streh je potrebno pločnik za pešce ustrezno zavarovati. Odtekanje iz streh ne sme biti speljano na javne površine, ki jih vzdržuje izvajalec zimske službe.

Pri odstranjevanju snega z javnih prometnih površin, streh, funkcionalnih in drugih površin, je prepovedano zametavati javne prometne površine. Sneg se mora odlagati na robu vozišča, pri čemer mora biti zagotovljeno odvodnjavanje ali na mestu, kjer odstranjeni sneg ne ovira hoje in prometa z vozili.

V času  odstranjevanja snega s površin, določenih  v tem programu, so lastniki vozil dolžni odstraniti svoja vozila z javnih površin.

REAKCIJSKI ČAS ZARADI COVID-19

V primeru, če pride do večjih težav zaradi covid-19, bo reakcijski čas na terenu temu primerno podaljšan in se najprej izvedejo najnujnejše prometne povezave kot so šole, vrtci, zdravstveni dom in drugo.

Program zimske službe je objavljen tudi na občinski spletni strani (www.lendava.si) in podjetja EKO-PARK (www.eko-park.si).

Dežurstvo in komuniciranje z javnostjo je 24 ur na dan zagotovljeno pri izvajalcu na kontaktni številki 041 702 080. Pripombe, reklamacije in predloge pa je možno posredovati preko občinskega ZELENEGA TELEFONA, telefonska številka je 080 48 47.

Vsem občankam in občanom želimo varno vožnjo ter strpnost in potrpežljivost v cestnem prometu!

 

Datum: 02. 11. 2020 | Objavljeno v Ceste, Novice in obvestila

NUJNO OBVESTILO ZA UPORABNIKE – RENDKÍVÜLI ÉRTESÍTÉS ÜGYFELEINKNEK

NUJNO OBVESTILO ZA UPORABNIKE 

Z namenom, da zaščitimo zdravje naših zaposlenih in uporabnikov naših storitev, smo bili primorani sprejeti ustrezne preventivne ukrepe z namenom preprečevanja okužbe s koronavirusom SARS-CoV-2 , med katere spada tudi omejitev vstopa v poslovne prostore podjetja, kar pomeni da od ponedeljka 26.10.2020 v poslovni prostore lahko vstopate posamično, in se naenkrat v poslovnih prostorih lahko zadržuje le ena stranka.

Uporabnike prosimo, da zadeve rešujejo po telefonu, elektronski pošti oziroma se v nujnih primerih predhodno najavijo.

Kontakti:

Dežurne številke

 • vodovod / kanalizacija 041 707 080
 • pogrebne storitve 041 707 040
 • odvoz kosovnih odpadkov ter razne intervencije 041 702 080

Hvala za razumevanje!

 

RENDKÍVÜLI ÉRTESÍTÉS ÜGYFELEINKNEK

Dolgozóink és ügyfeleink egészségének megőrzése érdekében óvintézkedéseket fogadtunk el a SARS-CoV-2 koronavírus-fertőzés megelőzésére, amelyek közé tartozik a vállalat üzlethelyiségeibe való belépés korlátozása, ami azt jelenti hogy 2020.10.26-ától csak egyenként léphetnek az ÖKO-PARK Kft. üzlethelyiségeibe, és egyszere csak egy ügyfél tartózkodhat bennük.

Kérjük tisztelt ügyfeleinket, hogy a felmerülő kérdéseket telefonon és e-mailben szíveskedjenek intézni, sürgős esetekben a személyes látogatás pedig kizárólag előzetes megbeszélés alapján lehetséges.

Elérhetőségek:

Ügyeletes telefonszámok

 • vízvezeték/csatornahálózat 041 707 080
 • temetkezési szolgáltatások 041 707 040
 • darabhulladék szállítása és egyéb beavatkozások 041 702 080

Megértésüket köszönjük!

 

 

 

Datum: 26. 10. 2020 | Objavljeno v Novice in obvestila